Home Këshilla Rukje nga Kurani dhe suneti (latinisht – shqip)

Rukje nga Kurani dhe suneti (latinisht – shqip)

0 views
0
SHARE

Vijon teksti i rukjes prej Kurani dhe sunnetit.Allahu e befte te dobishme per te gjithe!

.Bismillahi Rrahmani Rrahim
1.ELHAMDULILLAHI RABBIL ALEMIN
ERRAHMANI RRAHIM
MALIKI JEUMIDDIN
IJJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN
IHDINA SSIRATAL MUSTEKIM
SIRATAL-LEDHINE EN AMTE ALEJHIM GAJRIL MAKDUBI ALEJHIM VELE DDALIN

1. Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
2.Falënderimi i takon All-llahut
3. Zotit të botërave
3. Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
4.Sunduesit të ditës së Gjykimit!
5.Vetem ty te adhurojm dhe vetem vetem prej Teje kerkojme ndihme!
6.Udhezona ne rruge te drejt!
7.Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, e jo në të atyre që je i hidhëruar, dhe që kanë humbur!(El-Fatiha lexohet shtate here)

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM
ELIF LAM-MIM
DHALIKEL-KITABUL LA JERBE FIH HUDEN LIL-MUSTEKIN
EL-LEDHINE JUMINUNE BIL-GAJBI VE JUKIMUNE S-SALATE VE MIMMA REZAKNAHUM JUNFIKUN
VEL-LEDHINE JUMINUNE BIMA UNZILE MIN KABLIK,UE BIL-AHIRETI HUM JUKINUN
ULA-IKE ALA HUDEN MIR-RABBIHIM VE ULA-IKE HUMUL-MUFLIHUN.

Bekare (lopa)
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1. Elif, Lam, Mim.
2.2. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim ne te (sepse eshte prej Allahut), udhëzues për ata që jan te devotshem .
3. Të cilët e besojnë të fshehtën, e kryejnë faljen dhe prej asaj që Ne i kemi furnizuar, japin. Sadaka.
4. Dhe ata të cilët e besojnë atë që t’u shpall Ty, dhe atë që është shpallur para teje, dhe qe jan te bindur plotesishte për(jeten e ardhshmene )boten tjeter (Ahiretin).
5. Te tillet jan te udhezuar nga Zoti i tyre dhe vetem ata jane te shpetuarit.”(El-Bekare,1-5)

VE ILAHUKUM ILAHUN VAHID LA ILAHE IL-LA LL-LLAHU HUVE RRAHMANU R RAHIM (163)
IN-NE FI HALKIS SEMAVATI VEL ERDI VE IHTILAFI EL LEJLI VEN NEHARI VEL FULKIL-LRTI TEXHRI FIL BAHRI BIMA JENFEUN NASE VE ME ENZELALL-LLAHU MINES SEMAI MIN MAINE FE EHJA BIHI EL ERDE BEADE MEVTIHA VE BETH-THE FIHA MIN KUL-LI DABBETIN VE TESRIFIR RIJAHI VES SEHABI EL MUSEH-HARI BEJNES SEMAI VEL ERDI LE AJATIN LI KAUMIN JEKILUN(164)

“Zoti juaj (qe meriton adhurim)eshte Nje,Allahu,nuk ka zot pos Atij qe eshte meshirplote,gjithnje meshiron.Eshte fakt se ne krijimin e qiejve dhe Tokes,ne kembim e netese te dites,te anijes qe lunderon ne det qe u sjell dobi njerzeve, ne ate shi qe Allahu e leshen prej se larti,e me e ngjalltoken pas vdekjes se saj dh perhap ne te gjithfare gjallesash,ne qarkullimin e ererave dhe reve te neshtruar mes qiellit e tokes,(ne te gjitha keto)per nej popull qe ka mend ka argumenta.”(El-Bekare,163-164).

ALL-LLAHU LA ILAHE IL-LA HUVEL HAJJUL KAJJUM LA TEHUDHUHU SINETUN VE LA NEUM,LEHU MA FIS-SEMAVATI VE MA FIL ERDI MEN DHEL-LEDHI JESHFEU INDEHU IL-LA BI IDHNIHI,JELEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJIN MIN ILMIHI IL-LABI MA SHEA VESIA KURSIJJUHUS SEMAVATI VEL ERDA,VE LA JEUDUHU HIFDHUHUMA VE HUVEL ALIJJUL ADHIM(255)
LA IKRAHE FID DIN,KAD TEBEJJENER RUSHDU MINEL GAJJ,FE MEN JEKFUR BIT TAGUTI VE JUMIN BIL-LAHI FE KAD ISTEMSEKE BIL URVETIL VUTHKA LAN FISAME LEHA,VALL-LLAHU SEMIUL ALIM(256)
ALL-LLAHU VELIJJUL-LEDHINE AMENU JEHRIXHUHUM MINEDH DHULUMATI ILEN NUR,VEL-LEDHINE KEFERU EVLIAUUHUMUTU TAGUTU JUHRIXHUNEHUM MIN EN NURI ILEDH DHULUMAT, ULAAILKE ES HABUN NARI HUM FIHA HALIDUN(257)

255. All-llahu eshte nje s’ka zot tjeter pervec Tij. Ai eshte Mbikeqyresi I Perhershem dhe I Perjetshem. . Nuk e kam as dremitja, e as gjumi. E Tija është ç’ka në qiej dhe ç’ka në tokë. Kush mund të ndërmjetësojë te Ai, pos me lejën e Tij e di te tashmen qe eshte pran tyre dhe te ardhmen,nga ajo qe Ai din te tjerte dine vetem aq sa Ai ka deshiruar, Kursi-u I Tij(dija-sundimi)perfshin token dhe qiejt.Kujdesi I Tij te dyjave nuki vjen rende ngase Ai është me i Larti, Madhështori. (Ky ajet quhet “Ajetul-Kursij”)
256. Në fe nuk ka dhunë. Është sqaruar e vërteta nga e kota. E kush nuk i beson te pavetetat e i beson All-llahut, ai është kapur për lidhjen më të fortë, e cila nuk ka këputje. All-llahu është dëgjues i dijshëm.
257. All-llahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë. E kujdestarë të atyre që nuk besuan janë djajtë që i nxjerrin ata prej drite e i hudhin në errësira. Ata janë banues të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. (El-Bekare 255-257)

LIL-LAHI MA FIS SEMAVATI VE MA FIL ERDI,VE IN TUBDU MA FI ENFUSIKUM EV TUHFUHU JUHASIBKUM BIHIL-LAHU,FE JEGFIRU LIMEN JESHAU VE JUADHDHIBU MEN JESHAU ,VALL-LLAHU ALA KUL-LI SHEJ IN KADIR(284)
AMEN RESULU BIMA UNZILE ILEJHI MIN RABBIHI VEL MUMINUN,KUL-LUN AMENE BIL-LAHI VE MELAIKETIHI VE KUTUBIHI VE RESULIHI,LA NUFERRIKU BEJNE EHADIN MIN RESULIHI VE KULU SEMIANA VE ATANA GUFRANEKE REBBENA VE ILEJKEL MESIR(285)
LA JUKEL-LIFULLAHU NEFSEN IL-LA VUSAHA,LEHA MA KESEBET VE ALEJHA MAK TESEBET,RABENA LA TUAHIDHNA IN NESINA EV EHTANA,RABBENA VE LA TEHMIL ALEJNA ISREN KEMA HAMELTEHU ALEL-LEDHINE MIN KABLINA,RABBENA VE LA TUHAMMILNA MA LA TAKATELENA BIHI, VEFU ANNA VEGFIR LENA VER HAMNA ENTE MEULANA FEN SURNA ALEL KAUMIL KAFIRIN(286)

“284. Vetem te All-llahut janë ç’ka në qiell dhe ç’ka në tokë, e për atë që e keni në shpirtin tuaj, e shfaqët haptazi ose e mbajtët fshehtë, All-llahu do t’ju marrë në llogari, e Ai ia fal atij që do dhe dënon atë që do. All-llahu ka mundësi për çdo send.
285. I dërguari i besoi asaj që iu shpall prej Zotit të Tij, e ashtu edhe besimtarët. Secili i besoi All-llahut engjellve te Tij shpalljeve të Tij dhe të dërguarve të Tij. “Ne nuk bëjmë dallim në asnjërin nga të dërguarit e Tij”, dhe thanë: “Iu pergjigjem thirrjes dhe respektuam urdherin. Kërkojmë faljen tënde o Zoti ynë, te Ti është ardhmëria (jonë). ”
286. All-llahu nuk ngarkon askë përtej mundësive të veta, atij (njeriut) i takon ajo që e fitoi dhe atij i bie ajo (e keqe) që e meritoi. “Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë! Zoti ynë, mos na ngarko neve barrë të rëndë siç i ngarkove ata para nesh! Na i shlyej mekatet , na i mbulo të këqiat, na mëshiro. Ti je Mbrojtësi ynë, pra na ndihmo kundër atyre qe nuk besojne!”(El-Bekare,284-286)

3. Ali Imran
ELIF ,LAM, MIM
ALL-LLAHU LA ILAHE IL-LA HUVEL HAJJUL KAJJUM
NEZ-ZELE ALEJKEL KITABE BIL HAKKI MUSADDIKAN LIMA BEJNE JEDEJHI VE ENZELET TEVRATE VEL INXHIL
MIN KABLUHUDEN LIN NASI VE ENZELEL FURKAN,INNEL-LEDHINE KEFERUN BI AJATIL-LAHI LEHUM ADHABUN SHEDID,VALL-LLAHU AZIZUN DHUN TIKA
IN-NALL-LLAHE LA JEHFA ALEJHI SHEJ UN FIL ERDI VE LA FIS SEMA
HUVEL-LEDHI JASAVVIRUK FIL ERHAMI KEJFE JESHAU,LA ILAHE IL-LA HUVEL AZIZUN HAKIM

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1. Elif, Lamë, Mimë.
2. All-llahu është Një, e nuk ka të adhuruar (Zot) pos tij, është i Përjetshëm Mbikëqyrës.
3. Ai ta zbret ty (Muhammed) librin me argument që të është vërtetues i librave të mëparshme. Ai e zbriti më parë Tevratin dhe Inxhilin.
4. Udhërrfim për njerëz, e zbriti edhe Furkanin (dalluesin e së vertetës nga gënjeshtra). S`ka dyshim për se ata që mohojnë argumentet e All-llahut i pret ndëshkimi i rreptë. All-llahu është Ngadhënjyes, Shpagimtar.
5. S`ka dyshim se All-llahu nuk mund t`i fshihet asgjë në tokë e as në qiell.
6.Ai është që ju krijon (formon) juve në mitra ashtu si të dojë. S`ka Zot pos Tij, ai është Fuqiplotë i Urti.(Ali Imran,1-6)

SHEHIDE ALL-LLAHU ENNEHU LA ILAHE IL-LA HUVE VEL
MELAIKETU VE ULUL ILMI KAIMEM BIL KIST, LA
ILAHU IL-LA HUVEL AZIZUL HAKIM.

18.All-llahu vërtetoi se nuk ka zot tjetër përveç Tij, e dhe engjëjt e ata që kanë dijeni, se Ai është Zbatues i drejtësisë. Nuk ka zot përveç Tij, Fuqiplotit, të Urtit. “(Ali Imran,1.

KUL ALL-LLAHUME MALIKEL MULKI TUTIL MULEKE
MEN TESHAU VE TENZIUL MULKE MIMMEN
TESHAU VE TUIZZU MEN TESHAU VE TUDHIL-LU
MEN TESHAU BIJEDIKE EL HAJER INNEKE ALA
KUL-LI SHEJ IN KADIR(26)
TULIXHUL LEJLE FIN NEHARI VE TULIXHUN NEHARE FIL
LEJLI VE TUHRIXHUL HAJJE MINEL MEJJITI VE
TUHRIXHUL MEJJITE MIN EL HAJJ VE TERZUKU MEN TESHAU BI GAJRI HISAB(27)

26.Thuaj: “O All-llah, Sundues i çdo sendi, Ti ia jep pushtetin atij që do, Ti ia heq prej dore pushtetin atij që do dhe e përul atë që do, e lartson atë që do. çdo e mirë është në Doren 1Tende vertet Ti ke munsi per cdo gje.
27.Ti e fute natën në ditë dhe Ti e fute ditën në natë, Ti nxjerr nga i vdekuri të gjallin dhe nga i gjalli të vdekurin dhe Ti e begaton pa masë atë që do!

ALL-LLAHU LA ILAHE AL-LA HUVE LEJEXHME
ANNEKUM ILA JEVMIL KIJAMETI LA REJBE FIHI
VE MEN ESDEKU MIN ALL-LLAHI HADITHA.

“Per Allahun,qe ska Zot tjeter perveç Tij ,parjeter Ai do tju mbledhe ne Diten e Gjykimit per te cilin nuk ka dyshim aspak! E kush mund te jete ne thenie me I vertet se Allahu?”(Nn-Nisa,87)

INNE RABBEKULL-LLAHEL-LEDHI HALAKAS SEMAVATI VEL ERDE FI SITTETI EJ-JAMIN THUMME ISTEVA ALEL ARSHJUGSHIL LEJLEN NEHARE JETLUBUHU HATHITHEN VESH SHEMSE VEL KAMERE VEN NUXHUME MUSEHHARATIN BI EMRIHI,E LA LEHUL HALKU VEL EMR,TABAREKALL-LLAHU RABBUL ALEMIN(54)
UD UU RABBEKUM TEDARRUAN VE HUFJETEN INNEHU LA JUHIBBUL MUTEDIN(55)
VE LA TUFSIDU FIL ERDI BEADE ISLAHIHA VEDUUHU HAUFEN VE TAMEA AN INNE RAHMETALL-LLAI KARIBUN MINEL MUHSININ(56)

Vërtet, Zoti juaj, All-llahu është Ai që krijoi qiejt dhe tokën brenda gjashtë ditësh, pastaj qëndroi mbi Arshin, Ai e mbulon ditën me natë, që me të shpejtë e kërkon atë (mbulimin e dritës së ditës), edhe dielli, edhe hëna e edhe yjet i janë nënshtruar sundimit të Tij. Ja, vetëm Atij ITakon krijimi dhe sundimi. I madhëruar është All-llahu, Zoti i botëve.
. Lutnie Zotin tuaj të përulun e në heshtje, pse Ai nuk ido ata që e teprojnë.
.Mos bëni çrregullime në tokë pas rregullimit të saj (me të ardhur tëpejgamberëve) dhe lutnie Atë duke pasur frikë (dënimin) dhe duke shpresuar (mëshirën. S’ka dyshim se mëshira e All-llahut është pranë atyre të mirëve. (El-Araf,54-56)

HADHA BELAGUN LIN-NASI VE LI JUNDHERU BIHI VE LI JALEMU ENNEMA HUVE ILAHUN VALIDUN VELI JEDH-DHEKE-KERE ULUL ELBAB.

52.Ky (Kur’ani) është kumtesë për njerëz, që me të të këshillohen dhe të dinë se Ai është vetëm një zot, dhe që t’i këshilloj ata që kanë mend. “(Ibrahim,52)

VE KUL XHEL HAKKU VE ZEHEKAL BATILUINNEL BETILE KANE ZEHUKA(81)
VE NUNEZZILI MINEL KURANI MA HAVE SHIFAUN VE RAHMETUN LIL MUMININE VE LA JEZIDU EDHE-DHLIMENE IL-LA HASARA(82)

Dhe thuaj: “Erdhi e vërteta e u zhduk e kota”. Vërtet, e kota gjithnjë ka qenë e zhdukur.
.Ne të shpallim Kur’anin që është shërim për besimtarët, kurse jobesimtarëve nuk u shton tjetër përvec dëshprim.(El-Isra,81-82)

VE LEULA IDHDEHELTE XHENNETEKE KULTE MA SHAELL LLAHU, LA KUVVETE IL-LA BIL-LAH IN TERENI ENE EKAL-LU MINKE MELEN VE VELEDA

39.E pse ti kur hyre në kopshtin tënd nuk the: “Ma shaell llah, la kuvete il-la bil lah” – (Allhu çka do, bëhet, s’ka fuqi pa ndihmën e Tij). Nëse ti më sheh mua se unë kam më pak prej teje edhe pasuri edhe fëmijë (krah më të dobët). “(El-Kehf,39)

KULNA JA NAKU KUNI BERDENA VE SELAMEN ALA
IBRAHIME(69)
VE ERADU BIHI KEJDEN FE XHEALNAHUMUL EH SERIN(70)

69. Po Ne i thamë: “O zjarr, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin!”
70.Ata deshën t’i bëjnë atij (Ibrahimit) kurth, po Ne ata i bëmë më të dështuarit. (El-Enebija,69-70)

VE KUL RABBI EUDHU BIKE MIN HEMAZATISHEJTANI(97)VE EUDHU BIKE RABBI EN JEHDURUN

97. Dhe thuaj: “O Zot im, unë mbrohem me Ty prej cytjeve të djajve!”
98.Dhe mbëhtetem te Ti që ata të mos më afrohen!”(El-Muminun,97-9
************************************************** ********************
EFE HASIBTUM ENNEMA HALEKNAKUM ABTHEN VE ENNEKUM ILEJNA LA TURXHE UN (115)FE TEALALL-LLAHU EL MELIKUL HAKK LA ILAHE EL-LA HUVE RABBUL ARSHIL KERIM(116)VE MEN JEDUME ALL-LLAHI ILAHEN AHARE LA BURHANE LEHU BIHI FE INNEMA HISABUHU INDE RABBIHI INNEHU LA JUFLIHUL KAFIRUN(117)VE KUL RABBIGFIRLI VERHAM VE ENTE HAJRUR RAHIM(118)

115. A menduat se Ne u krijuam kot dhe se nuk do ktheheni ju te Ne?
116. I lartë është All-llahu, Sunduesi i vërtet, nuk ka zot tjetër pos Tij, Zot i Arshit bujar.
117. E kush adhuron me All-llahun edhe ndonjë zot tjetër, për të cilin nuk ka kurrëfarë fakti, përgjegjësia e tij është para Zotit të vet, e mohuesitnuk do të shptojnë.
118. E ti thuaj: “O Zoti im, më fal e më mëshiro, se Ti je me Mëshiruesi i mëshiruesve!”(El-Muminun,115-118).

************************************************** ********************
BISMIL-LAHI RAHMENIR RAHIM
VES-SAAFFATI SAFFA(1)FEZ-ZAXHIRATI ZAXHRA(2)FET-TALIJATI DHIKRA(3)INNE ILAHEKUM LE VAHID(4)RABBUS-SEMAVATI VEL ERDI VE MA BEJNEHUM VE RABBUL MESHARIK(5)INNA ZEJJENNA SEMAED -DUNJA BI ZINETIN EL KAVAKIB(6)VE HIFDHAN MIN KUL-LI SHEJTANIN MARID(7) LA JES-SEMMEUNE ILEL MELEIL ALA VE JUKDHEFUNE MIN KUL-LI XHANIB(8)DUHUREN VE LEHUM ADHABUN VASIB(9)IL-LA MEN HATIFEL HATFETE FE ETBE AHU SHIHABUN THAKIB(10)

37. Saffat
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1. Pasha të rradhiturit (melaiket), që në rreshta (safa) qëndrojnë.
2. Dhe nxituesit, që me nxitim shtyjnë.
3. Dhe pasha lexuesit, që lexojnë përkujtimin.
4. Është e vërtetë se Zoti juaj është vetëm Një.
5. Zot i qiejve dhe i tokës e çka ka mes tyre dhe Zot i lindjeve (të yjeve).
6. Vërtetë, Ne kemi stolisur qiellin më të afërt (të dynjasë) me bukurinë e yjeve.
7. Dhe me mbrojtje prej çdo djalli të prishur.
8. Ashtu që nuk mund të përgjojnë parinë më të lartë (engjëjt më të zgjedhur), pse gjuhen me shkëndija nga të gjitha anët.
9. Ata janë të përzënë dhe do të kenë një dënim të përhershëm.
10.Përveç atij që rrëmben vrullshëm, po atë e ndjek ylli që e djeg.

INNE SHEXHERETEZ-ZEK-KUM(43)TAAMUL ETHIM(44)KEL MUHLI JEGLI FIL BUTUN(45)KE GAL-JIL HAMIM(46)HUDHUHU FE TILUHU ILA SEVAIL XHEHIM(47)THUMME
SUB-BU FEUKA RASIHI MIN ADHABIL HAMIM(48)DHUK INNEKE ENTEL-AZIZUL-KERIM(49)INNE HADHA MA KUNTUM BIHI TEMTERUN(50)

43.Është e vërtetë se pema e Zekumit,
44. Do të jetë ushqim i mëkatarëve.
45. vlon si katran (si pezhgeja) në barqet.
46. Ashtu si vlon uji i valë.
47. (U thuhet engjëjve për mëkatarin) Rrëmbene e grahne ne mes të Xhehennemit.
48. Dhe hudhni mbi kokën e tij ujin e valë e shtonja mundimin.
49.(I thuhet): Shijoje! se ti je ai forti, i autoritetshmi.
50. E ky është ai (dënimi) për të cilin dyshonit. (Ed-Duhan,43-50)

************************************************** *******************

JA KAUMENA EXHBU DAIJALL-LLAHI VE AMINU BIHI JEGFIR LEKUM MIN DHUNUBIKUM VE JUXHIRKUM MIN ADHABIN ELIM(31)VE MEN LA JUXHIB DAJIALL-LLAHI FE LEJSE BI MUXHIZIN FIL ERDI VE LEJSE LEHU MIN DUNIHI EVLIJAU ULAAIKE FI DALALIN MUBIN(32)

31. O populli ynë, përjigjuni thirrësut të All-llahut dhe besoni atij! Ai ju falë mëkatet tuaja dhe ju shpëton prej një dënimi plot vuajtje.
32.E kush nuk i përgjigjet atij që thërret në rrugën e All-llahut, ai nuk është i pamposhtur në tokë dhe pos Atij, ai nuk ka mbrojtës, të tillët janë në një humbje të hapët!”(El-Ahkaf,31-32)
************************************************** ********************
SE NEFRUGU LEKUM EJ-JUHETH THEKALAN(31)FE BI EJ.JI AALAAI RABBIKUMA TEKEDH-DHIBANI(32)JA MASHEREL XHINNI VEL INS IN ISTETATUM EN TENFUDHU MIN EKTARIS SEMAUATI VEL ERDI FENFUDHU LA TENFUDHUNE IL-LA BI SULTAN(33)FE BI EJ-JI AALAAI RABBIKUMA TEKEDH-DHIBANI

31. Ne do të merremi me (llogarinë për ju) ju , o ju dy të rëndësishmit (njerëz dhe xhinë).
32. E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?
33. O turmë e xhinëve dhe e njerëzve, nëse keni mundësi të dilni përtej kufijve të qiejve e të tokës, depërtoni pra, po nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë.
34.E, cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni?(Er.Rrahman,31-34)

BISMILAHIR RAHMENIR RAHIM
SEB-BEHA LILAHI MA FISEMAUATI VEL ERDI VE HUVEL AZIZUL HAKIM(1)HUVEL-LEDHI EHREXHEL-LEDHINE KEFERU MIN EHLIL KITABI MIN DIJAHIRIM LI EV-VELIL HASHR MA DHENENTUM EN JEHRUXHU VE DHANNU ENNEHUM MANI ATUHUM HUSUNUSUM MIN ALL-LLAH FE ETAHUMUL-LLAHU MIN HAJTHU LEM JEHTESIBU VE KADHEFE FI KULUBIHIM ER RUBE JUHRIBUNE BUJTEHUM BI EJDIHIM VE EJDIL MUMININ FE TEBIRU JA ULIL EBSAR (2)VE LEU LA EN KETEBALL-LLAHU ALEJHIMUL XHELAE LE
ADHDHBEHUM FID DUNJA VE LEHUM FIL AHIRETI ADHABUN-NAR(3)

59. Hashr
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1. All-llahun e madhëron me tesbih (duke i mohuar ato që nuk i takojnë atij) gjithçka ka në tokë, e Ai është i fuqishmi, i urti.
2.Ai është që në dëbimin e parë i nxoru prej shtëpive të tyre ata nga ithtarët e librit, të cilët nuk besuan. Ju nuk menduat se fortifikatat e tyre do t’i mbronin prej ndëshkimit të All-llahut, po All-llahu u erdhi atyre nga nuk e kishin menduar dhe në zemrat e tyre hodhi frikën ashu që me duart e veta dhe me duart të besimtarëve të rrëzonin shtëpitë e veta; pra merrni përvojë o ju të zotët e mendjes.
3. Sikur All-llahu të mos u kishte caktuar atyre shpërnguljen, ata do t’i ndëshkonte në këtë jetë, kurse në jetën tjetër ata e kanë dënimin e zjarrit. (El-Hashr,1-3)

LEU ENZELNA HADHEL KURANE ALA XHEBELIN LE REEJTEHU HASHI AN MUTESADDIAN MIN HASHJETIL-LAH VE TILKEL EMTHALU NEDRIBUHA LIN-NASI LEAL-LEHUM JETEFEK-KERUN(21)HUVE ALL-LLAHUL-LEDHI LA ILAHE IL-LA HUVE ALIMUL GAJBI VESH SHEHADETI HUVER RAHMANUR RAHIMU(22)HUVE ALL-LLAHUL-LEDHI LA ILAHE IL-LA HUVE EL MELIKUL KUD-DUSUS SELAMUL MUMINUL MUHEJMINUL AZIZUL XHEBBARUL MUTEKEBBIR SUBHANALL-LLAHI AMMA JUSHRIKUN(23)HUVALL-LLAHUL HALIKUL BARIUL MUSAVIR LEHUL ESMAUL HUSNA JUSEBBIHU LEHU MA FIS SEMAVATI VEL ERDI VE HUVEL AZIZUL HAKIM(24)

21. Sikur Ne ta zbritnim këtë Kur’an mbi ndonjë kodër, do të shihje atë të strukur e të çarë prej frikës nga All-llahu. Këta janë shembuj që ua sjellim njerëzve, që ata të mendojnë.
22. Ai është All-llahu, nuk ka zot tjetër pos Tij. Dijetari i të fshehtës dhe të dukshmes, Ai është Mëshiruesi, Mëshirëbërësi!
23. Ai është All-llahu, pos të Cilit nuk ka zot tjetër, Sunduesi, i Shenjti, i Pastërti (prej të metave që i mvishen)1, Siguruesi, Mbikëqyrësi, i Plotfuqishmi, Mbizotëruesi2, i Madhërishmi. I lartësuar është All-llahu nga ajo që ia shoqërojnë!
24.Ai është All-llahu, Krijuesi, Shpikësi, Formësuesi. Të tij janë emrat më të bukur. Atë e lartëson çka ka në qiej e në tokë. Dhe Ai është i Fuqishmi, i Urti!(El-Hashr,21-24).

VE ENNEHU TEALA XHEDDU RABBINA MA ITEHADHE
SAHIBETEN VE LA VELEDA

“Dhe se lartesia e madheruar e Zotit tan nuk eshte qe ka as grua,as femije.”(El-Xhinn,3)

VE IN JEKADUL-LEDHINE KEFERU LE JUZLIKUNEKE BI EBSARIHIM LEMMA SEMIUDH DHIKRE VE JEKULUNE INNEHU LE MEXHNUN(51)VE MA HUVE IL-LA DHIKRUN LIL ALEMIN(52)

51. E ata që nuk besuan gati sa të zhdukin me shikimet e tyre, kur dëgjuan Kur’anin, e )nga inati) thanë: “Ai është i marrë!”
52.Po ai (Kur’ani) nuk është tjetër vetëm se këshillë për botën (e njerëzve e të xhinëve). (El-Kalem,51-52)

VETTEBEU MA TETLUSH SHEJATINU ALA MULKI SULEJMANE VE MA KEFERE SULEJMANU VA LAKINNESH SHEJTANE KEFERU JUAL-LIMUNEN NASES SIHRE VE MA UNZILE ALEL MELEKEJN BI BABILE HARUTE VE MARUTE VE MA JU AL-LIMANI MIN EHADIN HATTA JEKULA INNEMA NEHNU FITNETUN FE LA TEKFUR FE JETAL-LEMUNE MINHUMA MA JUFERRIKUNE BIHI BEJNEL MERI VE ZEVXHIHI VE MA HUM BI DAR-RINE BIHI MIN EHADIN IL-LA BI IDHNIL-LAH VE JETE AL-LEMUNE MA JEDDURRUHUM VE LA JENFEUHUM VE LEKAD ALIMUN LE MEN ISHTERAHU MA LEHU FIL AHIRETI MIN HALAK LE BISE MA SHEREU BIHI ENFUSEHUM LEU KANU JELEMUN

102. (E hodhën librin e Zotit) E ndoqën atë që thonin djajt në kohën e sundimit të Sulejmanit. Por Sulejmani nuk ishte i pafe, djajt ishin të pafe, sepse u mësonin njerëzve magjinë. (Ndoqën) Edhe atë që u zbriti në Babil dy engjëjve, Harutit dhe Marutit. E ata të dy nuk i mësonin askujt (magjinë) para se t’i thonin: “Ne jemi vetëm sprovë, pra mos u bën i pa fe!” E, mësonin (njerëzit) prej atyre dyve atë (magji) me çka ndanin burrin prej gruas së vet, por pa lejën e All-llahut me atë askujt nuk mund t’i bënin dëm dhe ashtu mësonin çka u sillte dëm e nuk u sillte dobi atyre. E ata (jehuditë) e kanë ditur se ai që (hodhi librin) e zgjodhi atë (magjinë), ai në botën tjetër nuk ka ndonjë të drejtë (në mëshirën e Zotit). Po ta dinin, ata se për ç’ka e shitën vetveten, ajo është shumë e keqe. (El-Bekare,102)

VE EVHAJNA ILA MUSA EN ELKI ASAKE FE IDHA HIJE TELKAFU MA JEFIKUN(117)FE VEKAALA HAKKU VE BETALE MA KANU JAMELUNE(118)FE GULIBU HUNALIKE VEN KALEBU SAGIRIN(119)VE ULKIJES SEHARETU SAXHIDIN(120)KALU AMENNA BI RABBIL ALEMIN(121)RABBI MUSA VE HARUN(122)

117. E Ne e frymëzuam Musain (duke i thënë): “Hidhe shkopin tënd!” Kur qe , ai gëlltiste atë që kishin magjepsuar.
118. Atëherë u dëshmua e vërteta dhe u zhduk ajo që kishin përgatitur.
119. Aty u mundën ata (magjistarët dhe faraoni) dhe u kthyen të poshtëruar.
120. E magjistarët u hodhën (u përulën) në sexhde),
121. Dhe thanë: “Ne i besuam Zotit të gjithësisë,
122. Zotit të Musait dhe të Harunit!”(El-Araf,117-121)

FE LEMA ELKAU KALE MUSA MA XHITUM BIHI ES SIHRU INNALL-LLAHE SE JUBTILUHU,INNALL-LLAHE LA JUSLIHU AMELEL MUFSIDUN(81)VE JUHIKKULL-LLAHUL HAKKA BI KELIMATILAHIVE LEU KERIHEL MUXHRIMUN(82)

81. E kur i hodhën ata, Musai u tha: “Kjo që e sollët ju tash, vërtet është magji!” Po All-llahu do ta asgjësojë këtë, sepse All-llahu nuk e përkrahë veprën e të prishurve.
82.Dhe me argumentet e veta All-llahu e fuqizon të vërtetën, ndonëse e urrejnë të pabesët. (Junus,81-82)

VE ELKI MA FI JEMINIKE TELKAF MA SANE U INNEMA SANE U KEJDE SAHIR, VE LA JUFLIHUS SAHIRU HAJTHU ETA

69.Tani hidhe atë që e ke në dorën tëndetë djathtë (shkopin), që t’i gëlltisë ato që i bënë ata, sepse ajo që bënë ata nuk është asgjë tjetër pos mashtrim magjistari, e magistari nuk do të ketë sukses kudo qoftë. (Ta-Ha,69)

JA EJJUHEN NASU KAD XHAEKUM MEUIDHATUN VE SHIFAUN LIMA FI SUDUR VE HUDEN VE RAHMETUN LIL MUMININ

57.O ju njerëz! Juve ju erdhi nga zoti juaj këshilla (Kur’ani) dhe shërimi i asaj që gjendet në krahrorët tuaj (në zemra), edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët. (Junus,57)

VE IDHA MERIDTU FE HUVE JESHFINI
“Dhe kur te semurem,Ai me sheron”(Esh-Shuara,80)

VE LEU XHE ALNAHU KURANEN ESXHEMIJJEN LE KALU LEULA FISSILET AJATUHU, AXHEMIJJUN VE ARABIJJUN,KUL HUVE LIL-LEDHINE AMENU HUDEN VE SHIFAUN VEL-LEDHINE LA JUMINUNE FI ADHANIHIM VEKRUN VE HUVE ALEJHIM AMAN ULAAIKE JUNADEUNE MIN MEKANIN BEID

44.Sikur Ne tabënim Kur’anin në gjuhë të huaj, ata do të thoshin: “Përse nuk janë ajetet e tij të kuptueshme (të shkoqitura), a është ai (Kur’ani) në gjuhë të huaj, kurse ai (pejgamberi) është arab?” Thuaj: “Ai është për besimtarët udhëzues e shërues. E ata që nuk besojnë në veshët e tyre kanë shurdhim, dhe ai për ta është verbërim. Të tillët janë sikurse thirren prej një vendi të largët e nuk dëgjojnë”. (Fussilet,44)

BISMILAHIR RAHMENIR RAHIM
KUL HUVALLAHU EHAD(1)ALLAHUS-SAMED(2)
LEM JELID VE LEM JULED(3)VE LEM JEKULLEHU
KUFUVEN EHAD(4)

112. Ihlas
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1. Thuaj: Ai, All-llahu është Një!
2. All-llahu është mbështetja (Atij i mbështetet çdo krijesë).
3. As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur.
4.Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM
KUL EUDHU BIRABBIL FELEK(1)VE MIN SHERRI MA
HALEK(2)VE MIN SHERRI GASIKIN IDHA VEKAB(3)VE MIN SHERRI NNEFATHATI FIL UKAD(4)VE MIN SHERRI HASIDIN IDHA HASED(5)

113. Felek
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,
2. Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi.
3. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
4. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.
5.Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.

BISMILAHIR RAHMENIR RAHIM
KUL EUDHU BI RABBIN-NAS(1)MELIKIN-NAS(2)ILAHIN-NAS(3)MIN SHERRIL VESVASIL-HANNAS(4)EL-LEDHI JUVESVISU FI SUDURI-NAS(5)MINEL-XHENNETI VEN-NAS(6)

114. Nas
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1. Thuaj: “Mbështetem në Zotin e njerëzve!
2. Sunduesin e njerëzve,
3. Të adhuruarin e njerëzve,
4. Prej të keqes së cytësit që fshihet.
5. I cili hedh dyshime në zemrat e njerëzve,
6.Qoftë ai nga xhinët ose nga njerëzit”.

Rukje me lutje te permendura ne hadithet e te Derguarit,salallahu alejhi ue selem

Ne traditen ete Derguarit,salallahu alejhim ue selem,gjejme lutje dhe porosi qe kan te bejne me mbrorjten nga sihri dhe me mjekimin e renies mesysh,sihrit,ngacmimit te xhineve dhe semundjeve ne pergjithsi.Lutje te tilla jane lutjet ne vijim qe me siguri kane ndikim pozitiv mbi shendetin,por me kushtin paraprak,qe te jete leja prej Allahut,xhel-leshe nuhu.

BISMIL-LAHI ERKIKE MIN KUL-LI SHEJIN JUDHIKE MIN SHERRI KUL-LI NEFSIN EV AJNIN HASIDIN ALL-LLAHU JESHFIKE,BISMIL-LAHI ERKIKE

“Me emer te Allahut te bej rukje nga çdo gje qe te ngacmon,nga e keqa e çdo shpirti dhe nga syri zileqar,Allahu te sheron.Ne emer te Allahut te bej rukje.”(Muslimi,nr.2186)

ESELULL-LLAHEL ADHIM RABBEL ARSHI ADHIM EN JESHFIJEKE

“E lus Allahun e Madh,Zotin e fronit(Arshit)madheshtor per sherimin tend.”(perseritet shtet here)(Tirmidhiu,nr.2083,Ahmedi,vell.4fq.40,nr.2137 .)

BISMIL-LAHI(TRE HERE)EUDHU BI IZZETIL-LAHI MIN SHERRI MA EXHIDU VE UHADHIRU(SHTATE HERE)

“Ne emer te Allahut,kerkoj mbrojtje prej Allahut me fuqine dhe madherine e tij nga e keqja qe me mundon dhe te ciles i friksohem.”(Muslimi,nr.2202)

ALL-LLAHUMME RABBEN-NAS EDHHIBIL BESE VESHFIHI VE ENTE ESH SHAFI,LA SHIFAE EL-LA SHIFAUKE SHIFAEN LA JUGADIRU SEKAMA

“O Allahu im,Zoti i njerezve,largoje semundjen dhe sheroje kete njeri,Tije sherues nuk ka sherim te plote perveç sherimit Tend qe pas vete nuk le semundje.”(Buhariu,nr.3371)

************************************************** ******************************
EUDHU BI KELIMATIL-LAHIT-TAMMETI MIN KULLI SHEJTANIN VE HAMMETI,VE MIN KULLI AJNIN LAMMETI.

“Kerkoj mbrojtje tek Allahu per ju te dy me fjalet e Tij te plota nga çdo shejtan,kafshe ose insekt(helmues)dhe nga syri kritikues.”(Buhariu,nr.3371)

************************************************** ******************************

BISMIL-LAHI TUBETU ERDINA BI RIKATI BADINA JUSHFA SEKIMUNA BI IDHNI RABBENA

“Ne emer te Allahut,me dheun e tokes tone dhe peshtymen e njeriut prej nesh sherohet i semuri,prej nesh me lejen e Allahut.”(Buhariu,nr.5749).

************************************************** ******************************
LA ILAHE IL-LAL-LLAHUL-ADHIMUL-HAKIM,
LA ILAHE IL-LALLAHU RABBUL-ARSHI-ADHIM,
LA ILAHE IL-LALLAHU RABBUS-SEMAVATI VE
RABBUL-ERDI VE RABBUL-ARSHIL-KERIM.

“S ka te adhuruar tjeter perveç Allahut te Madheruar e te Urte.Ska te adhuruar tjeter perveç Allahut,Zotit te Arshit te Lartesuar. Ska te adhuruar tjeter perveç Allahut,Zotit te qiejve dhe te Tokes dhe Zotit te Arshit Fisnik.(Buhariu,nr.6346 dhe Muslimi,nr.2730)
************************************************** ******************************
LA HAULE UE LA KUVVETE ILLA BILLAH
“Ska levizje e as force perveose me deshiren e Allahut.”
Kjo lutje eshte ilaç per netedhjete e nente semundje, me e lehta e te cileve eshte brenga.

************************************************** ******************************
RABBUNA ALL-LLAHU EL-LEDHI FIS.SEMAI,TEKADDESE ISMUKE EMRUKE FIS-SEMAI VEL ERDI,KEMA RAHMETUKE FIS-SEMAI FEXHAL RAHMETEKE FIL ERDI,IGFIR LENA HAVBENA VE HATAJANA ENTE RABBUT TAJJIBINE ENZIL RAHMETEN MIN RAHMETIKE VE SHIFAEN MIN SHIFAIKE ALA HADHEL VEXHE.

“Zoti yn eshte Allahu ne qiell,shenjteroher Emri yt,urdheri yt zbatohetne qielle ne Toke.Zbrite meshiren Tende ne Toke,ashtu siç eshte qielli ,fali gjynahet tona te medha dhe ato te vogla,Ti je Zoti i te mireve,zbrite mbi kete te semure meshire prej meshires Tende dhe sherim prej sherimit Tend.(Ebu Davudi,nr.3892,prej sahabiut te nderuar Ebu Derda.

LAI LAHE EL-LA ENTE SUBHANEKE INNI KUNTU MIN EDH-DHALIMIN

“Nuk ka Zot tjetre perveç Teje!Ti je i paster,nuk ke te meta.Une i bera padrejtesi vetes!”
Muslimani nuki lutet me kete lutje per ndonje gje e te mos i pranohet lutja.(Tirmidhiu,vell.5,nr.484,hadithi nr.3505.)

SHARE
Previous articleKush nuk ka Fëmij le ta lus Allahun me Lutjen e Zekerijës (Alejhi Selam)
Next articleNga vijnë pikëllimet?
“Sikur ndokush prej jush të kishte një lumë përpara shtëpisë së tij dhe të lahej në të pesë herë në ditë, a do të ngelte ndonjë papastërti në trupin e tij?” Thanë: Jo, asnjë papastërti nuk do të mbetej. Tha i Dërguari i Allahut: “Kështu janë edhe pesë namazet me të cilat Allahu fshin gjynahet.” (Buhariu dhe Muslimi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here