Home Blog Page 48

Cka të pish në mëngjes në lukth të zbrazët ? Ja cka bënte Muhamedi alejhi selam

0

Cka të pish në mëngjes ? Ja cka bënte Muhamedi alejhi selam

Gjithashtu i Dërguari i Allahut {paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të} e kishte zakon ndonjëherë të pinte mjaltë të tretur në një gotë me ujë sapo të zgjohej në mëngjes me lukth të zbrazët. Një zakon i tillë ka dobi të shumëfishta dhe sekrete të shumta.

Ibnu Xhuraixhi {Allahu e mëshiroftë} ka thënë: “Hani mjaltë, sepse ai është mjet i mirë për forcim [tonik]”. Imam Bukhariu {Allahu e mëshiroftë} e ka klasifikuar mjaltin si ilaç.

Ky sunnet i harruar nga ne shëron shumë sëmundje që janë të përhapura në kohën e sodit

0

Ç’është hixhami?

Hixhami (lëshimi i gjakut me prerje sipërfaqësore të lëkurës) është veprim medicinal i cili u përdor në të kaluarën, së pari në Egjipt, Kinë dhe Indi.
Pastaj erdhi Pejgamberi s.a.v.s. dhe vërtetoi veprimin e saktë të kësaj metode dhe nxiti në këtë metodë tejet efikase duke shpjeguar edhe vendet anatomike dhe kohën e duhur të kësaj metode.
Për të shpjeguar hixhamin, duhet shikuar anatominë e njeriut. Njeriu ka enë të gjakut, arterie, vena, kapilarë dhe gjëndra limfatike. Gjëndrat limfatike kanë për detyrë deponimin e qelizave të shkatërruara. Kur këto grumbullohen vie deri te paraqitja e sëmundjes.

Kur u pyet Pejgamberi s.a.v.s. për hixhamin, tha: “Ai shëron përzierjet (e lëngjeve në organizëm).”
Termi “përzierje” nënkupton muret e gjëndrave limfatike. Hixhami pra pastron muret e gjëndrave limfatike duke i bërë të kalueshëm.

Ky sunnet i harruar nga ne shëron shumë sëmundje që janë të përhapura në kohën e sodit.
Qoftë i lavdëruar Allahu i madhërishëm!
Sunneti i Pejgamberit s.a.v.s. përsëri u gjallërua. E gjallëruan jomyslimanët nga Gjermania, Franca, Finlanda, SHBA, dhe shtete tjera!

Me rëndësi është të përmendim që dy vendet e para për hixhamin që kanë vepruar dy amerikanët janë mu ato dy vende në të cilat i ka bërë Pejgamberi s.a.v.s., venat e qafës, shpatullat dhe ashti paraballor, që shëron shtatëdhjetë e dy sëmundje.
Ibn Abbasi r.a. transmeton që Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Në natën e Israsë para meje nuk kaloi asnjë grup melekësh e që nuk më thanë: “Muhammed, kryeje hixhamin.” (Ibn Maxhxheh)
Ali ibn Ebi Talibi r.a. ka thënë: “Erdhi Xhibrili a.s. te i Dërguari i Allahut s.a.v.s. dhe e lajmëroi për kryerjen e hixhamit në venat e qafës dhe shpatulla.” (Ibn Maxhxheh)

(marrë nga artikulli i Dr.Ali Iljazit)

7 duatë (lutjet ) Profetike kryesore për shërim (kundër mësyshit dhe hasedit)

0

1. Duaja e Parë:
Arabisht:

Transliterimi (duaja me shkronja latine):
UĬIDHUKE BI KELIMEETIL-LAAHIT-TEEM-MEE-TI, MIN KUL-LI SHEJŤAANIN UE
HEEM-MEH, UE MIN KUL-LI ĂJNIN LEEM-MEH.” [Kur e lexojmë duanë për vete në vend të “UĬIDHUKE”, themi:
“EŬUDHU”.] Kuptimi shqip:
“Të mbroj ty përmes fjalëve të plota të Allahut nga çdo shejtan dhe gjallesë e dëmshme dhe nga
çdo sy dëmtues.” (Shih: El-Bukhari 3371, Ibn Maxhe 3525 etj.; Albani dhe Shuajb Arnauti kanë thënë se hadithi
është “sahih / i saktë”) [Kur e lexojmë duanë për vete në vend të “Të mbroj ty” do të themi: “Mbrohem”.] 2. Duaja e Dytë:
Arabisht:

Transliterimi (duaja me shkronja latine):
BISMIL-LAAHI URǨIIKE, MIN KUL-LI SHEJ-IN JUËDHIIKE, MIN SHER-RI KUL-LI
NEFSIN UE ĂJNIN ȞAASIDINI, ALL-LLAHU JESHFIIKE, BISMIL-LAHI ERǨIIKE.”
Kuptimi në shqip:
“Me emrin e Allahut të kuroj, të ta largoj çdo gjë që të lëndon, prej të keqes së çdo shpirti dhe syri
ziliqar, Allahu të shëron ty, me emrin e Allahut të kuroj.” (Muslimi 2186).
3. Duaja e Tretë:
Arabisht:

Transliterimi (duaja me shkronja latine):
ALL-LLAAHUM-ME RAB-BEN-NËËSI, EDH-HIBIL BEESE, ISHFIHI, UE ENTESH-SHAAFI,
LA SHIFAE IL-LA SHIFAAUK, SHIFEE-EN LAA JUGAADIRU SEǨAMEN.” [Kur e lexojmë duanë
për vete në vend të “ISHFIHI” themi: “ISHFINI”.] Kuptimi shqip:
“O Allahu ynë, Zoti i njerëzve, largoje lëndimin (sëmundjen), shëroje atë, Ti je shëruesi, nuk ka
shërim veç shërimit Tënd, shërim që nuk le sëmundje pas.” (Bukhari 5743). [Kur e lexojmë për vete në
vend të “shëroje atë” themi: “shëromë mua”.] https://facebook.com/JetaeVertete-PyetjePergjigjeFetareIslame/ http://jetaever8.de/

4. Duaja e Katërt:
Arabisht:

Transliterimi (duaja me shkronja latine):
“UĬIDHUKE BI KELIMEETIL-LAAHIT-TEEM-MEETI, MIN SHER-RI MAA KHALAǨ.” [Kur e
lexojmë duanë për vete në vend të “UĬIDHUKE” do të themi: “EŬUDHU “.] Kuptimi shqip:
“Të mbroj ty përmes fjalëve të plota të Allahut nga e keqja (sherri) i gjithçkaje që Ai ka krijuar.”
(Muslimi 2708, Ebu Daudi 3455 etj.) [Kur e lexojmë për vete në vend të “Të mbroj ty” do të themi: “Mbrohem”.] 5. Duaja e Pestë:
Arabisht:

Transliterimi (duaja me shkronja latine):
“UĬIDHUKE BI KELIMEETIL-LAAHIT-TEE-MEETI, MIN GAĎABIHI, UE ĬǨAABIHI, UE
SHER-RI ĬBAADIHI, UE MIN HEMEZEETISH-SHEJAAŤIINI, UE EN JEȞĎURUUN.” [Kur e
lexojmë duanë për vete në vend të “UĬIDHUKE” do të themi: “EŬUDHU”].
Kuptimi shqip:
“Të mbroj ty përmes fjalëve të plota të Allahut, nga zemërimi i Tij, nga ndëshkimi i Tij, nga ligësia
e robërve të Tij, nga ngacmimet e djajve dhe që ata të të afrohen.” (Shih: Et-Tirmidhi 3528 etj.; Albani ka
thënë se hadithi është “sahih / i vërtetë”) [Kur e lexojmë për vete në vend të “Të mbroj ty” themi: “Mbrohem”.] 6. Duaja e Gjashtë:
Arabisht:

Transliterimi (duaja me shkronja latine):
BISMIL-LAAHI JUBRIIKE, UE MIN KUL-LI DEE-IN JESHFIIKE, UE MIN SHER-RI
ȞAASIDIN IDHEE ȞASED, UE SHER-RI KUL-LI DHII ǍJN.
Kuptimi shqip:
“Me emrin e Allahut, Ai të shëron, të shëron nga çdo sëmundje, edhe nga e keqja e smirëziut kur të
smiron, edhe nga e keqja e çdo mësyshmarrësi.” (Muslim 2185)
7. Duaja e Shtatë:
Arabisht:

Transliterimi (duaja me shkronja latine):
ES-ELULL-LLAAHEL-ǍĎȞIIM RAB-BEL ǍRSHIL-KERIIM EN JESHFIJEK. [E lexojmë shtatë
herë.] Kuptimi shqip:
“E lus Allahu e Madhërishëm, Zotin e Arshit fisnik, të të shërojë!” (Ebu Daudi 3106, Albani dhe Shuajb
Arnauti kanë thënë se hadithi është “sahih/ i vërtetë”).
Përgatiti: Hoxhë Altin Torba

LUTJA E PRANUESHME E PROFETIT JUNUS

0

Lutja në fjalë është lutja në vijim e Profetit Junus (Paqja qoftë mbi të!):

“LAA ILAAȞE IL-LEE ENTE SŬBȞAANEKE IN-NII KŬNTŬ MINEDȞ-DȞAALIMIIN / S’ka zot (të adhuruar) tjetër, përveç Teje! Qofsh i lavdëruar! Me të vërtetë, unë kam gabuar!1

“Kjo lutje kuranore tregon lutjen që profeti Junus Ibn Mette (Paqja qoftë mbi të!) bëri i gjendur brenda tre errësirave: asaj të barkut të një peshku të madh [balenës] që e kishte përpirë, asaj të detit dhe asaj të natës

Si ndodh smira ? Ja cka thonë dijetarët

0

Si ndodh smira ?

Disa dijetarë thonë se tek ai që merret mësysh përmes smirës mund të vijnë dhe të ndikojnë edhe xhindet (shejtanët), pa u thirrur fare prej mësyshmarrësit; më konkretisht Ibn El-Kajimi thotë: “Shejtani rri përkrah magjistarit dhe smirëziut; ai flet me ta dhe i shoqëron ata, por në rastin e smirëziut shejtanët e ndihmojnë atë pa u kërkuar ai ndihmë, sepse smirëziu është i ngjashëm me Iblisin (kryedjallin) dhe në realitet është prej pasuesve të tij; pasi smirëziu synon njëjtë si shejtani, të keqen e njerëzve dhe prishjen e mirësive që Allahu u ka dhënë atyre.”

Gjithashtu (siç u cek në hyrje të këtij shqyrtimi) dijetarët theksojnë se personi mund të marrë mësysh veten, pasurinë dhe fëmijën e tij, apo dashamirin e tij. Ata e bazojnë këtë në transmetimin profetik: “Nëse dikush nga ju sheh tek vetja, pasuria apo vëllai i tij [nga gjaku ose besimi] diçka që i pëlqen, le të lutet për bereqet të kësaj, pasi syri (dëmtimi prej mësyshit) është realitet.1

Pra marrja mësysh jo domosdoshmërisht është tregues i ligësisë së personit, pasi siç thotë Ibn AbdulBeri: “Mund të marrë mësysh edhe njeriu i mirë dhe personi mundet që ta marrë mësysh edhe vetveten.”

Shenjat e prekjes prej xhindeve (mesit)

0

Shenjat e prekjes prej xhindeve (mesit)

Shenjat më të spikatura tek i prekuri prej xhindit/eve janë si vijon:

a. shmangia dhe përpjekja e madhe për t’u larguar nga ezani dhe Kurani;

b. rënia të fikët, ngërçi dhe gulçimi, epilepsia (sëmundja e tokës) dhe rënia përdhe; kur atij i lexohet Kuran;

c. shikimi i shumtë i ëndrrave të frikshme, dëshira për t’u vetmuar dhe izoluar, sjelljet jonormale;

d. kur i lexohet Kuran, mund të ndodhë që xhindi (shejtani) që e ka prekur, të flasë (me anën e gjuhës së tij).

Rukje e fuqishme kunder syrit te keq

0

Rukje e fuqishme kunder syrit te keq
Degjoje cdo dite minimumi 3 here ne dite

Degjoje cdo dite me kufje .

 

Duaja Kur dalim nga shtëpia (Të mjafton, të mbron dhe të udhëzon, dhe të largohet Shejtani )

0

Kur dalim nga shtëpia:

Muhammedi alejhi selam thotë: ” Kush thotë kur del nga shtëpia:

BISMIL-LAHI TEUEKKELTU `ALALL-LLAHI UE
LA HAULE UE LA KUUUETE IL-LA BIL-LAHI

[Me emër të All-llahut, iu mbështeta All-llahut, nuk ka ndryshim e as forcë prej meje përpos me All-llahun]

…i thuhet atij: Të mjafton, të mbron dhe të udhëzon, dhe i largohet Shejtani “.

(Hadithi sahih, Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Enes bin Maliku).

 Si ndodh mësyshi ? Ja cka thonë njerëzit e mencur

0

Si ndodh mësyshi

Ndërsa për mënyrën sesi ndodh, Ibn El-Kajimi thotë: “Nuk ka dyshim se Allahu i Lartmadhëruar i ka krijuar trupat dhe shpirtrat me fuqi dhe natyra të ndryshme, duke vendosur në shumë prej tyre veçori e tipare ndikuese. Njeriu i logjikshëm nuk  mund ta mohojë ndikimin që bëjnë shpirtrat tek trupat, pasi kjo është një gjë që shihet dhe perceptohet.”

El-Lexhnetu Ed-Daime (Komisioni i Përhershëm në Arabinë Saudite) e përkufizon kështu mësyshin: “Mësyshi gjen shprehi kur personi e dëmton tjetrin me sy. Origjina e tij (mësyshit) qëndron tek pëlqimi i diçkaje nga marrësi mësysh, pastaj këtë e pason pasqyrimi që gjen kjo në shpirtin e lig të këtij dhe pastaj vjen ekzekutimi i vrerit të tij (marrësit mësysh) përmes vështrimit tek frymori/sendi që merret mësysh.”

Atije Muhamed Selimi thotë: “Shembulli i saj (mënyrës se si ndodh mësyshi) është si shembulli i shpirtit në trup, korrentit (rrymës) në energjinë elektrike… që nuk mund t’i shohësh por prania e tyre merret me mend nisur nga gjurmët e tyre që na mbërrijnë, ndërsa në kohët e hershme thonin si magneti kur e tërheq hekurin, veprimi i fushës magnetike të të cilit nuk dihet sesi është në vetvete; tek ky kapitull hyn ndikimi i syrit të mësyshmarrësit tek ai që e merr mësysh… Dijetarët e kohëve të mëparshme janë munduar ta zbulojnë realitetin e kësaj… Prej tyre janë transmetuar këndvështrime të  ndryshme dhe qëndrimi i tyre në këtë rast është po ai që ata mbajnë lidhur me çështjet ixhtihadije (përsiatëse), sidomos për ato prej tyre që janë të paperceptueshme…”

Po në këtë kontekst dr. Nabulsi thotë: “Për ta përafruar kuptimin e kësaj në mendje, le të shohim tek një shembull konkret nga zbulimet e fundit të shkencëtarëve; e kam fjalën për rrezet lazer me të cilat bëhen ndërhyrje kirurgjikale në sy dhe pjesë të tjera të trupit si protezat /pjesë artificiale që vihet në vend të asaj të dëmtuar në retinë (sy), thyerja e gurëve në veshka etj.. Kjo gjë bëhet duke i komanduar këto rreze nga jashtë trupit me aparatura speciale… Allahu e di më mirë, por ndoshta prej smirëziut del një fuqi (energji) e fshehtë që më pas depërton tek ai që merret mësysh dhe bën efekt tek trupi dhe uni i tij…”

Prandaj më e mira është që të frenohemi në lidhje me këtë çështje dhe të mos japim interpretime që nuk mbështeten në tekstet kushtetuese islame, sepse kjo çështje është e lidhur kryekëput me metafizikën (të fshehtën) dhe atë më së miri e di Allahu…

Magjia më e rëndë është ajo kur njeriu ndjehet në këtë gjendje

0

Sufjani ka thënë: Magjia më e rëndë është ajo kur njeriu ndjehet në këtë gjendje.

Profeti (alejhi selam) i tha Aishes: O Aishe, a e di se Allahu më ka dhënë përgjigje për atë që e kam pyetur? Më erdhën dy burra, njëri u ul tek koka dhe tjetri u ul tek këmbët e mia. Ai që qëndronte tek koka i tha tjetrit: Cfarë ka ndodhur me këtë burrë? Ai tha: I kanë bërë magji! Kush i ka bërë magji? Ai tha: Lebid bin Easam, (një burrë nga fisi Zurejk e që ishte hipokrit në aleancë me fiset hebreje). Ai pyeti: Me çfarë gjëje i ka bërë magji? Ai tha: Me krëhër dhe fije floku! Ku ndodhet magjia, pyeti përsëri? Në zgavrën e një filizi palme hurmash, e hedhur në pusin Dheruan. Ajo (Aisha) tha: Shkuan tek pusi dhe e nxorrën prej aty dhe tha: Ky është pusi që më kanë terguar, uji i tij ishte si ngjyra e kenas së tretur, ndërsa palmat që e rrethonin ngjanin si të ishin kokë shejtanësh. Ai tha: Nxirreni! Aisha i tha: A nuk po e shpërbën?

Tek versioni i Muslimit thuhet: A nuk po e djeg?

Kurtubiu duke e sqaruar këtë thotë: Kishte për qëllim Lebidin.

Profeti (alejhi selam) tha: Përerisa Allahu më shëroi, nuk më pëlqen të nxis të keqen ndaj kujtdo qoftë. [E përcjell Buhariu dhe Muslimi].

Begaviu përcjell nga Zejd bin Erkam: Profetit (alejhi selam) i bëri magji një burrë prej hebrejve dhe kjo e bëri të vuante disa ditë. Atij i erdhi Xhibrili dhe i tha: Një burrë nga hebrejtë të ka bërë magji dhe të ka lidhur nyje. I Dërguari i Allahut (alejhi selam), dërgoi Aliun i cili e nxorri (magjinë) dhe e solli tek Profeti (alejhi selam). Sa herë që zgjidhej një nyje, Profeti ndihej më lehtë, derisa ai u shërua plotësisht sikur të mos kishte vuajtur më parë. Kjo gjë nuk iu përmend çifutit e as që e pa ndonjëherë ballë përballë.

Mukatil dhe Kelbij kanë thënë: Magjia gjendej në një dru ku ishin lidhur 11 nyje.

Në një version tjetër thuhet se nyjet ishin të shoqëruara me gjilpëra. Allahu zbriti këto dy sure që bashkë numërojnë 11 ajete dhe sa herë që lexonte një ajet, zgjidhej një nyje derisa u zgjidhën të gjitha. Profeti (alejhi selam) u ngrit sikur të mos i kishte ndodhur gjë.

Begaviu përmendi me senedin e tij nga Ebu Seid el Hudrij, se Xhibrili kishte shkuar tek Profeti (alejhi selam) dhe i kishte thënë: O Muhamed, po vuan? Ai tha: Po! Xhibrili filloi lutej duke thënë: Bismilahi erkijke, min kuli shejin ju’dhijke, min sherri kuli nefsin eu ajni hasidin Allahu jeshfijke. Bismilahi erkijke. (Në emër të Allahut po të bëj rukje prej të gjitha gjërave që të lëndojnë, nga e keqja e çdo nefsi apo syri ziliqar Allahu të shëroftë. Në emër të Allahut po të lexoj rukje. [E përcjell Muslimi].