Home Blog Page 39

Largo brengat

0

Te njeriu pa ndërprerë ndërrohen dy gjëra: Lumturia dhe fatkeqësia.

Te njeriu pa ndërprerë ndërrohen dy gjëra: Lumturia dhe fatkeqësia. Ndërrohen në periudha të ndryshme kohore, varësisht nga ajo se a janë prezent besimi dhe veprat e mira.
Themelin asaj që neve më së tepërmi na afron kah arritja e një jete të këndshme, e gjejmë në besim dhe në kryerjen e veprave te mira. I Lartësuari na ka lajmëruar dhe na ka premtuar shpërblim në këtë dhe në botën e ardhme për të cilin gjinden bashkë besimi dhe veprat e mira.

Lehtësimi dhe qetësimi i shpirtit ka shkakun më të madh në përmendjen sa më të shpeshtë të Allahut:

“…pra ta dini se me të përmendur Allahun zemrat stabilizohen”(Err-Rra’d, 28).

Kur njeriun përfshijnë mendimet e këqija, por edhe kur i ndodh diçka që do ta gëzojë ai e pranon atë, i falënderohet Allahut dhe e shfrytëzon atë për të mirë të përgjithshme.
Kur njeriun ta okupojë çmenduria nervore dhe kur zemra mbingarkohet me brenga, ai mund t’i largojë ato duke u angazhuar me ndonjë punë të dobishme. Pra, nëse dëshirojmë ta largojmë ankthin dhe shqetësimin që në tërësi ka okupuar mendjet tona, duhet t’u përkushtohemi obligimeve tona ditore, e me këtë do ndalemi së menduari mbi problemet e së ardhmes dhe së menduari negativisht.
Kur Allahu lëshon mbi robin e Tij fatkeqësi dhe vështirësi, ndërsa njeriu bën durim dhe është i kënaqur me caktimin e Allahut, i zvogëlohet pesha e fatkeqësisë dhe i bëhet më e lehtë për të.

Ai që kujdeset për të ardhmen e tij, një nga gjërat me të dobishme është bërja e duasë që i Dërguari, lavdërimi dhe paqja Allahut qofshin mbi të, e ka bërë:

“O Allah, ma përmirëso fenë time, e cila është gjëja kryesore e imja, ma përmirëso këtë botë, ngase në të jetoj, ma përmirëso jetën e ardhme, ngase atje do të shkoj, ma mundëso të jetoj derisa jeta është e mirë (për mua) dhe më jep vdekje, kur vdekja do të jetë e mirë (për mua). Më mundëso që jeta ime të jetë përforcim në çdo të mirë, ndërsa vdekja ime, paqe dhe shpëtim nga çdo e keqe.”  (Transmeton Muslimi).

Vlera Mema

Shkaqet që pengojnë lumturinë

0

Njerëzit e kërkojnë dhe pretendojnë se lumturia mund të arrihet kur njeriu është i pasur, ka autoritet, pozitë, famë etj.
Të gjithë e dimë nga jeta e përditëshme se lumturia e cila arrihet nga këta faktorë është shumë jetëshkurtër, shumë e zbehtë, shumë e tejdukshme dhe nuk meriton të quhet lumturi në kuptimin e fjalës.
Padyshim, ekzistojnë pengesa të shumta në rrugën drejt lumturisë, disa pengesa që mund të arrihet deri te lumturia janë:
1. Kufri (mosbesimi) ky është shkaku më i madh  pengimit të lumturisë, përfundimi i cili do të jetë shumë i keq dhe me një pafatësi të përjetëshme. Këta njerëz do të jetë të palumtur me kuptimin e vërtetë të të palumturisë, dhe të tillët gjithmonë i shoqëron e keqja, zemërimi dhe ndihen të pavlerë

2. Veprimi i mëkateve
Pejgamberi, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka thënë: “Robi kur të bën mëkate, në zemrën e tij vendoset një pikë e zezë, e nëse largohet dhe pendohet, i pastrohet zemra, nëse u kthehet mëkateve, i shtohen ngjyra e zezë, gjersa t’ia mbulon tërë zemrën”.
Mëkatet janë errësirë njëra mbi tjetrën, kurse zemra sëmuret dhe dobësohet nga shkaku i mëkateve dhe gabimeve. Ndodh që ajo të vdes tërësisht, e kur të vdes zemra, shkatërrimi është i pashmangshëm dhe humbja e patjetërsueshme. Mëkatet shkaktojnë mossuksesimn e diturisë, heqjen e rriskut, ngurtësinë e gjoksit, vështërsinë e gjërave, vdekjen e befasishme, pakësimin e jetës, ikjen e turpit, xhelozisë, sjelljes dhe moralit nga zemra. Ato largojnë dhuntitë, sjellin dëmet, asgjësojnë bereqetin e jetës si dhe e përballin njeriun me lloj lloj dënimesh në dynja e ahiret.

3.  Zilia dhe xhelozia
Zila është dukuri e rrezikshme, madje edhe Allahu ka urdhërua që t’i largohemi të keqës dhe zilisë së ziliqarit.
“Ziliqari s’është kurrë i qetë, ai është zullumqari i vetëvetës. Sic edhe kanë thënë: “Sa mirë dhe sa e drejtë është zilia, fillon me pronarin e saj e pastaj e mbyt atë”.
Xhelozi e ziliqari jetojnë në zjarrin djegës të përhershëm derisa të mirat e tjetrit nga prona t’i largojnë.

4. Urrejtja ndaj të tjerëve
Thotë Allahu xhel-le shanehu në Kur’an: “Dhe mos lejo në zemrat tona farë urretjeje ndaj besimtarëve…” (El-Hashër: 10)
Allahu i përshkruan besimtarët se si luten dhe ia drejtojnë Atij fjalët e lartshënuara në lutje, ngase urrejtja është njëra nga pengesat e lumturisë.

5. Zemërimi i tepërt
Padyshim se edhe hidhërimi është njëra nga pengesat e lumturisë e të kënaqësisë. I Dërguari i Allahut sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Nuk është i fuqishëm ai i cili e mund dikë në mundje, por i fuqishëm është ai i cili përmbahet në hidhërim.” (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)

6. Zullumi (padrejtësia)
Edhe padrejtësia është ushqim jo i shëndoshë dhe ka përfundim shumë të hidhur.

7. Frika nga dikush tjetër perveç Allahut
Frika nga dikush tjetër, e jo nga Allahu xhel-le shanehu shkakton fatkeqësi dhe poshtërim. Ibrahimi alejhi selam popullit të vet i deklaron: “Unë nuk u frikësohem atyre që ju ia bëni shok Atij” (El-En’am: 80).

8. Pesimizmi
Pesimizmi është pengesë e lumturisë dhe të shkakton ngarkesë psikike.
Pesimizmi të mbjellë ftohtësi dhe ngurtësi në shpirt si dhe të bënë të bllokuar para lëvizjes jetësore. Të ndal dhe të bën të palëvizshëm, të zhduk përparimin personal, ta vdes zemrën.
Njerëzit më të vrazhët, të zymtë, e të mërzitur janë ata që i ikën punës dhe nuk angazhohen me diçka.

9. Paragjykimet
Paragjykim është e kundërta e mendimit të mirë. Pejgamberi alejhi selam ka thënë: “Largojuni nga paragjykimet se paragjykimet janë gënjeshtra të mëdha” (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)

10. Mendjemadhësia (arroganca)
Pejgamberi i Allahut, Muhamedi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Nuk do të hyjë në xhenet ai në zemrën e të cilit do të ketë madje edhe një grimë të mendjemadhësisë”. Pastaj një njeri e pyeti: “Po nëse njeriu dëshiron të posedojë rroba dhe këpucë të bukura? Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem u përgjigj: “Me të vërtetë Allahu është i bukur dhe e don bukurinë, ndërsa mendjemadhësia është të refuzuarit e bukurisë dhe nënçmimi i njerëzve” (Transmeton Muslimi)
Njeriu që është mendjemadh, jeton vazhdimisht jetë të mjerë e të palumtur.

11. Zemra e cila është e lidhur me dikënd tjetër perveç Allahut.
Nga pengesat e lumturisë është edhe zemra e cila është e lidhur me dikend tjertër perveç Allahut, se të gjitha lidhjet mund të këputen dhe copëtohen përveç lidhjes së Allahut xheleshanehu, të gjitha dyert mbylllen përveç derës së Tij.

12 Droga
Disa gabimisht mendojnë se lumturia qëndron në konsuminin e drogave dhe në dehje, mirëpo më të vërtetë këto janë shkaktare të palumturisë, mjerimit, pikëllimit, humbjes së shpresave, vuajteve, shkatërrimit jo vetëm të individit por edhe të shoqërisë.

Blerta Shaqiri

ILAÇI I MËSYSHIT DHE I SIHRIT

0

Dijetari Ibën Xhibrin, Allahu e mëshiroftë, thotë: Kush është goditur nga mësyshi dhe nuk e di se kush e ka goditur dhe nuk mundet të merr nga gjurmët e tij, dhe kush ka sihër dhe nuk është larguar nga trupi i tij, le të merr enë me ujë dhe le të lexon ai vet:

1. Suren Fatiha: 7 herë.

2. Ajetul Kursin: 7 herë.

3. Pesë ajetet e para të sures Bekare: 7 herë.

4. Suren Kafirun: 7 herë.

5. Suren Ihlas: 7 herë.

6. Suren Felek: 7 herë.

7. Suren Nas: 7 herë.

Le të pinë nga ai ujë dhe le ta lanë trupin e tij. Le të vepron kështu tri herë në ditë, në mëngjes dhe drekë dhe mbrëmje, duke sjellë çdo herë ujë të ri dhe duke i fry! Le të vepron kështu për tri ditë rishtazi duke qenë i bindur se Allahu është ai që shëron!

Kush ka në trupin e tij mësysh, do t’i largohet nga trupi, dhe kush ka sihër në trupin e tij,

do t’i shkatërrohet, kudo që është dhe sado që është i vjetër, me lejen e Allahut!!Quran-With-Dates-and-water

Largimi i brengave

0

Kur njeriun ta okupojë çmenduria nervore dhe kur zemra mbingarkohet me brenga, ai mund t’i largojë ato duke u angazhuar me ndonjë punë ose me shkencë të dobishme. Me këtë ze­mra do të lirohet nga mbingarkimi që e ka mu­nduar. Kjo ndoshta do t’i mundësojë njeriut të harrojë shkaqet që e kanë sjellur deri në atë bre­ngë dhe depresion, andaj do të gëzojë dhe do të motivohet për angazhime të reja. Kjo ka të bëjë me besimtarin dhe me të tjerët, mirëpo besimtari ka përparësi shkaku i imanit, sinqeritetit si dhe shpresës së tij në Allahun.

Tentimi i tij mbështetet në atë që të mësojë ose t’i mësojë të tjerët, të veprojë mirë ashtu siç duhet. Po qe se është synuar të jetë ibadet (adhurim), atëherë është ibadet, e nëse është për këtë dynja ose nga traditat, atëherë vlerësohet sipas nijetit (qëllimit) të sinqertë. Kur dikush dë­shiron të ndihmojë nga nënshtrueshmëria ndaj Allahut, subhanehu ve teala, ndihma e tij do të ketë efekt në largimin e brengës, depresionit dhe pikëllimit. Sa e sa njerëz kanë qenë në situata të vështira dhe të shqetësuar, gjë që ka qenë shkak për sëmundje të ndryshme, por kanë gjetur ilaç efikas, kanë harruar shkakun e shqetësimeve që i kanë sjellë në vështirësi ose kanë qenë të pre­o­ku­puar me punë interesante.

Sa jemi te zgjedhja e diçkaje që do të na pre­okuponte, duhet patur llogari që ajo të jetë punë të cilën e dëshiron shpirti, e nga ajo të dalë dobia e pritur, ndërsa Allahu e di më së miri.

Nëse dëshirojmë ta largojmë ankthin dhe shqetësimin që në tërësi ka okupuar mendjet tona, duhet t’u përkushtohemi obligimeve tona ditore, e me këtë do të ndalemi së menduari mbi problemet e së ardhmes. Pas kësaj do të mu­nde­mi të mbisundojmë ndjenjën e mëparshme të mër­zisë. Nga ky shkak, i Dërguari, salallahu alejhi ve selem, ka kërkuar nga Allahu mbrojtje nga bre­nga dhe pikëllimi.

Njeriu pikëllohet për atë që është larguar përgjithmonë dhe nuk mund ta pranojë se ajo gjë ka ndodhur, dhe njëkohësisht është përplot bre­ngë dhe frikë para të ardhmes jo të sigurtë; pra­n­daj ai nuk mund të jetë tjetër pos rob i kohës së kaluar ose i të ardhmes, ai do të duhej të ko­nce­ntrohet në atë që ta përmirësojë gjendjen mo­me­ntale, ngase kur me zemër koncentrohet në të, atëherë vetja nxit në kryerjen e asaj pune. Kjo e disponon, ia largon brengën dhe pikëllimin, ndërsa Resulullahu, salallahu alejhi ve selem, duke bërë dua (lutje) dhe duke e mësuar Ummetin e tij, e ka nxitur në kërkim të ndihmës nga Allahu, subhanehu ve teala, duke shpresuar që me këtë Allahu t’ia vlerësojë mundin dhe t’ia pranojë lutjen.

Njeriu bën mund që të braktisë atë për të cilën ka lutur Allahun që t’ia largojë. Në duanë e tij është lutja për sukses në qëllimin e tij, andaj lutja është e njëjtë si vepra, ndërsa mundi i in­ve­stuar i sjell njeriut dobi fetare dhe të kësaj bote. Ai kërkon nga Allahu ndihmë për atë punë, nga­se Pejgamberi, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “Ano nga ajo nga e cila do të kesh dobi, dhe kërko ndihmë nga Allahu, e mos u anko, e nëse të ndodh diçka mos thuaj: ‘Po të veproja kështu e ashtu do të ishte më ndryshe’, por thuaj: ‘Allahu ashtu ka ca­ktu­ar dhe Ai bën çka të dëshirojë’, ngase me të vërtetë fjala ‘po të…’ i hap dyert e shejtanit” (Muslimi).

Muhammedi alejhi selam ka sqaruar dallimin mes atij që çdo send e mbështet në veprimin dhe atij që të gjitha gjërat i vëzhgon përmes caktimit të Allahut – kada’ dhe kaderit, dhe i ndan gjërat në dy grupe. Të parat janë ato në të cilat njeriu mund të arrijë rezultate ose pjesë të atyre rezulteteve, ose mund të largojë ose të zbusë ndonjë vështirësi. Kjo shihet në te­n­timin që të investohet mund dhe të kërkohet ndihmë nga Zoti. Të dytët, janë gjërat të lidhura me ato në të cilat rezultatet e caktuara nuk mund të realizohen. Kjo njohuri i sjell njeriut qe­tësim, kënaqësi dhe e bën më të nënshtruar. Nuk ka dyshim se insistimi në këtë është bazë e një je­te të lumtur dhe largim nga mërzia dhe de­pre­si­oni.

Marrë nga libri “Këshilla të dobishme për një jetë të lumtur”

Vërtet pas vështirësisë vjen lehtësimi – Mos u trishto” i Aid el-Karnit 

0

O njeri, dije se pas urisë vjen ngopja, pas etjes ke ujin freskues, pas lodhjes së tepërt të kaplon gjumi, pas sëmundjes vjen shërimi, i humburi do të triumfojë, robi do të lirohet nga prangat e robërisë, i devijuari do të udhëzohet, dhe pëlhura e territ do të ngjitet lart e do të zhduket. 
“Ke shpresë tek Allahu, se ndoshta Allahu ta sjell fitoren e t’i çel dyert e çështjeve të vështira nga ana e Tij” (Kur’an 5:52).
 


Nata të përgëzon me një mëngjes të vërtetë duke humbur pas majave të kodrave të larta. Përgëzoje të kapluarin me goditje për zgjidhjen e nyjave të tij, e cila arrin me shpejtësinë e dritës, sa çel e mbyll sytë; tregoji shpresëhumburit për dorën përkëdhelëse që e pret dhe për butësinë e lehtë që do ta prekë.
Kur të ecësh në shkretëtirë dhe të shohësh se gjatësia e saj veç po zgjatet e zgjatet, dije se pas asaj të pret kopshti i gjelbër me drunjë të shpeshtë që të sigurojnë hije të holla e të freskëta. E kur të shohësh se litari i trashë veç po hiqet e hiqet, dije se në fund ai këputet.
Vërtet pas lotit ke buzëqeshjen, pas frikës ke paqen dhe sigurinë, e pas drejtimit tënd nga Krijuesi të vjen qetësimi. 


Zjarri i tmerrshëm nuk e dogji Ibrahimin (alejhis selam), ngase Allahu (subhanehu ve teala) ia çeli dritaren e mbrojtjes e që ishte:
 “Iftohtë dhe shpëtues ” (Kur’an 21:69).
Po ashtu, deti i tmerrshëm nuk e mbyti Musain (alejhis selam), sepse zëri i tij i fuqishëm dhe i sinqertë pëshpëriti: “Kurrsesi, me mua është Zoti im, Ai do të më udhëzojë.” (Kur’an 26:62).
Me të vërtetë njerëzit të cilët bëhen rob të së keqes dhe që ushqejnë atë me lot dhe pikëllime vrasëse nuk shikojnë tjetër pos mureve të dhomës së tyre dhe derës së shtëpisë së tyre. Sa dritëshkurtër që janë, e kështu pa mëshirë e vrasin shpresën që duhet të mbetet e gjallë. 


Thuaju: ‘O njeri, ti që më kupton, hidhe shikimin pak më larg, atje… pas perdeve, dhe çliroje trurin deri atje pas mureve! Ndaj, mos e humb veten, bëhu vigjilent dhe qëndro guximshëm se çdo fillim ka edhe mbarimin e vet. Adhurim më të preferuar ke pritjen e fitimit dhe daljen nga ngushtësia, ditët rrotullohen, ca për ty e ca kundër teje, dhe koha ka rrotullimin e vet, netët janë si shtatzënat, lirohen një ditë nga barrët e tyre. E panjohura është e mbuluar, e Allahu i Madhëruar në çdo moment është i angazhuar në çështje të reja, fal mëkate, largon brengosje, jep jetë, jep vdekje, krijon gjendje, zhduk të tjera… Ti nuk e di, Allahu (subhanehu ve teala) pas asaj mund të japë diçka rishtazi, dhe me të vërtetë pas vështirësisë ka lehtësim.
 
Marrë nga libri: “Mos u trishto” i Aid el-Karnit
 

Rukje per femije – Nese nuk ju flen femija,qane pa arsye reale ose nuk eshte i rahatshem ne gjume

0

Rukje per femije – Nese nuk ju flen femija ose nuk eshte i rahatshem ne gjume

Rukje per femije – Nese nuk ju flen femija ose nuk eshte i rahatshem ne gjume

Shperndaje

Rukje kunder bllokimit te te ardhurave financiare shkaku xhelozise ( kjo vlen per te pasurit qe kane probleme, per diasporen shqiptare)

0

Rukje kunder bllokimit te te ardhurave financiare shkaku xhelozise ( kjo vlen per te pasurit qe kane probleme, per diasporen shqiptare)

Rukje kunder bllokimit te te ardhurave financiare shkaku xhelozise ( kjo vlen per te pasurit qe kane probleme, per diasporen shqiptare)
Degjoje cdo dite me shume se 3 here ne dite …

Rukje e fuqishme – Siher te llojit te Faraonit (siher i madh )

0

Rukje e fuqishme – Siher te llojit te Faraonit (siher i madh )

Degjoje cdo dite me kufje …
Per ata qe din te lexojne Kuran i lexojne te njejta ajetet te Kuranit.

Mjekoje veten prej semundjeve shpirterore , Sherimi eshte i garantuar me lejen e Zotit te madh

0

Personi i cili mjekohet vetë dhe i njeh themelet e mjekimit mund ta bëje atë në mënyrën e mëposhtme:

 – Namazi i sabahut. Pas namazit të sabahut thënia e dhikrit të mëngjesit, pastaj nga 100 herë lloje të ndryshme të dhikrit, siç janë:  Subhanallah ve bi hamdihi subhanAllahi adhim, estagfirullah, la havle ve la kuvvete ila bilah, dhe dhikret tjera.

Pastaj thënia përmendësh të paktën 1 ore e sureve-Fatih, Ihlas, Felek, Nas dhe Ajetul kursija

– Namazi i drekës, pas namazit të drekës të thuhen nga 3 herë suret: Fatih, Ihlas, Felek, Nas dhe Ajetul kursija.
Kur ti thuash, të frysh në shuplaka të duarve dhe ta fërkosh trupin, veçanërisht gjoksin dhe kokën. Thuaj se paku 1 ore Estagfirullah el Adhim

 – Namazi i ikindis, pas ikindisë e thua dhikrin e mbrëmjes .Bej lutje te ndryshme minimumi 30 minuta. Shembull: O Allah prishe sihrin, o Allah ma mundeso me gjet sihrin, O Allah me jep shendet, udhezim dhe sherim te plote, O Allah me jep bereqet ne jete , familje ,kohe ,pune, etj.

– Namazi i akshamit, pas akshamit leximi i 5-10 faqe të Kuranit, dhe pastaj përsëri të paktën gjysmë ore lexim i sureve –   Felek, Nas 

– Namazi i jacisë, pas namazit të jacis ti lexosh nga 3 herë suret: Fatiha, Ihlas, Felek, Nas dhe Ajetul kursin. 

Pastaj thënia përmendësh të paktën 1 ore e sureve-Fatih, Ihlas, Felek, Nas dhe Ajetul kursija
Shtese:
Pas jacise mund te lexosh suren el bekare apo Kuran sa te mundesh…

Cdo 1 muaj ben kontakt me dike qe merret me rukje per trajtim apo keshilla te tjera.

Ju lutem shperndajeni …

Nga lutjet e mëngjesit është

0

Nga lutjet e mëngjesit është:
Leximi i këtyre sureve nga 3 herë.

Sure EL-IHLAS: Kul huvall-llahu ehad. All-llahus-Samed. Lem jelid ve lem juled. Ve lem jekun lehu kufuven ehad.

Thuaj: Ai, All-llahu është Një! All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë. As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.

Sure EL-FELEK: Kul eudhu bi rabbil felek. Min sherri ma halek. Ve min sherri gasikin idha vekab. Ve min sherrin-nef-fathatin fil ukad. Ve min sherri hasedin idha hased.

Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit, Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.

Sure EL-NAS: Kul eudhu bi rabbin-nas.Melikin-nas.ilahin-nas. Min sherril-vesvasil-hanas.El-ledhi juvesvisu fi sudurin-nas Minel-xhin-neti ven-nas.

Thuaj: “Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve! Sunduesin e njerëzve, Të adhuruarin e njerëzve, Prej të keqes së cytësit që fshihet. I cili bën cytje në zemrat e njerëzve, Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit”.