Home Blog Page 38

EDUKATA E ZGJUARES NGA GJUMI

0

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu, se ka thënë: I dërguari i Allahut, salAllahu alejhi ue selem! , ka thënë; “Gjatë gjumit tuaj, shejtani i lidhë secilit prej jush nga tre nyje pas koke dhe i fryn çdo nyjes duke thënë: Ke natë të gjatë, fli pra. Kur ky njeri zgjohet nga gjumi, nëse e kujton (përmend) Allahun, atëherë i zgjidhet një nyje, e në qoftë se merr edhe abdes, atij i zgjidhet edhe një nyje tjetër, e në qoftë se edhe falet (pas marrjes së abdesit), atij i zgjidhen të gjitha nyjet. Andaj, i tilli zgjohet nga gjumi i lumtur dhe i gatshëm per adhurim e gjallërim(punë) si dhe në gjendje të mirë shpirtërore. Ndërsa (nëse nuk i vepron këto gjëra) në të kundërtën, ai zgjohet në gjendje të keqe shpirtërore dhe i plogështë (për adhurim dhe për punë).

Shënon Imam Buhariu në sahihun e tij; nr.1142 dhe Imam Muslimi në sahihun e tij; 776 (Mutefekun alejhi)

Disa dobi nga hadithi;

1. Vërtetimi i paluhatshëm se shejtani ekziston.
2. Shejtani mundohet nga çdo kënd me kurthat dhe cytjet e tij, ta devijoj birin e Ademit.
3. Vlera e madhe e namazit dhe abdesit.
4. Kujdesi i veçantë i të dërguarit të Allahut, salAllahu alejhi ue selem! , që ta largoj sa më larg shejtanin nga umeti i tij.
5. Ai që nuk i vepron këto këshilla do jetë i hutuar dhe përtac gjatë ditës.
6. Ai që nuk i vepron këto këshilla do jetë i pikëlluar dhe jo i qetë, si pasoj e nyjeve të shejtanit.
7. Vlera e dhikrit(përmendjes së Allahut).
8. U cek në hadithë marrja e abdesit pas zgjuarjes nga gjumi, por nëse njeriu zgjohet i papastër, nuk mjaftohet me abdes, por duhet marrur edhe gusëll.
9. Falja e namazit pas abdesit, është për qëllim dy rekate nafile(vullnetare).
10. Ai që vepron këto këshilla do jetë i lumtur dhe i suksesshëm në veprimet e tij.
11. Këto gjëra besohen bindshëm dhe çdo gjë që na ka lajmëruar i dërguari i Allahut. Pra, duhet ta besojmë fuqishëm dhe ta fusim në praktikë.

Shkroi; Halid Ibn Mahmud el Xhuheni

Kontrolli; Vehid Ibn Abduselam Bali

Nga arabishtja; Suad Shabani

Dhikri i Mëngjesit dhe i Mbrëmjes – Mburoja më e mirë nga Shejtani, Xhindët, Sihrit dhe syri e mësyshi

0

Vëllezer dhe Motra duke e par të arsyshme pasi qe ne adresen time kan arritur shum pyetje rreth Sihrit, Magjive, Falltorve, Xhindëve , rreth mbrojtëjes nga Shejtanit rreth Problemeve familjare, bashkëshortore, Mos qetësis Shpirtrore e shum gjërave të tjera vendosa ta Shkruaj Dhikrin e Sabahut edhe te Akshamit që të i arrini ti shëroni të gjitha këto smundje vese dhe të jeni nën mbrojtëjen e Allahut xh.xh duke e përkujtuar Mëngjes e Mbrëmje Zotin i cili është i vetmi i cili ka mundesi të na mbroj nga cdo e keqe…

***DHIKRI BEHET NE MENGJES PAS NAMAZIT TE SABAHUT***

**EDHE NE MBREMJE PARA NAMAZIT TE AKSHAMIT***

 

Ky është ilaqi më i mirë për shërimin e cdo smundje shpirtërore andaj ju lus edhe nëse nuk e dini përmendesh merrne edhe Printone me një flet edhe lexone cdo Mëngjes e Mbrëmje me Zë aq sa u a ndëgjojn veshet ashtu me rend si është shkruar në vijim:

 

–Elhamdu lil-ahi vahdeh, ves-salatu ves-selamu ala men la nebijje badeh (Falenderimi i takon vetëm All-llahut,mëshira dhe shpëtimi (i All-llahut)qofshin mbi atë pas të cilit s’ka më Pejgamber,Muhammedin)

–All-llahu La Ilahe il-la huvel-Hajjul-Kajjumu, la te’hudhuhu sinetun ve la nevmun, lehu ma fis-semavati ve ma fil-erdi, men dhel-ledhi jeshfeu indehu il-la bi idhnihi, jalemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum ve la juhitune bi shej’in min ilmihi il-la bima shae vesi’a Kursijjuhus-semavati vel-erda, ve la jeuduhu hifdhuhuma ve huvel-Alijjul-Adhim. (All-llahu është Një, s`ka Zot tjetër përveç Atij, Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e zë as kotja as gjumi; Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij. Ai di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen. Nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar. Kursija e Tij përfshin qiejt dhe tokën, kurse kujdesi i Tij ndaj të dyjave nuk i vjen rëndë, Ai është më i Larti, më i Madhi)

–lexoji suret,nga 3 herë secilën: Sure EL-IHLAS: Kul huvall-llahu ehad. All-llahus-Samed. Lem jelid ve lem juled. Ve lem jekun lehu kufuven ehad.

Thuaj: Ai, All-llahu është Një! All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë. As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.

–Sure EL-FELEK: Kul eudhu bi rabbil felek. Min sherri ma halek. Ve min sherri gasikin idha vekab. Ve min sherrin-nef-fathatin fil ukad. Ve min sherri hasedin idha hased.

Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit, Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.

 

–Sure EL-NAS: Kul eudhu bi rabbin-nas.Melikin-nas.ilahin-nas. Min sherril-vesvasil-hanas.El-ledhi juvesvisu fi sudurin-nas Minel-xhin-neti ven-nas.

Thuaj: “Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve! Sunduesin e njerëzve, Të adhuruarin e njerëzve, Prej të keqes së cytësit që fshihet. I cili bën cytje në zemrat e njerëzve, Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit”.

–Asbahna ve asbaha el-Mulku lil-lah vel-hamdulil-lah la Ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ala kul-li shejin kadir. Rabbi es’eluke-l-hajre ma fi hadhel-jevmi ve hajre ma badehu ve eudhu bike min sherri ma fi hadhel-jevmi ve sherri ma badehu.Rabbi eudhu bike minel-keseli ve su’il-kiber.Rabbi eudhu bike min adhabin fin-nar ve adhabin fil-kabr. (E arritëm mëngjesin; e gjithë pasuria i takon All-llahut; falënderimi është për All-llahun, nuk ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut, i Cili është një dhe i pashoq; Atij i takon sundimi dhe falënderimi; Ai mbi çdo send është i plotfuqishëm. O Zot, prej Teje kërkoj mbarësinë (të mirën) e kësaj dite dhe të ditëve të tjera dhe prej Teje kërkoj mbrojtjen nga e liga e kësaj dite dhe ditëve të tjera. O Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde nga përtacia dhe mendjemadhësia. O Zot, më mbro nga dënimi i Xhehennemit dhe nga dënimi i varrit.)

–All-llahume bike esbahna ve bike emsejna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejken-nushur. (O Zot im, me emrin Tënd e arrijmë mëngjesin dhe me emrin Tënd e arrijmë mbrëmjen, me emrin Tënd ‎ngjallemi dhe me emrin Tënd vdesim dhe te Ti është kthimi)

–All-llahume ente Rabbi la Ilahe il-la ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vadike mestetatu eudhu bike min sherri na sanatu eb’u leke bi nimetike aleje ve eb’u bi dhenbi fagfir li fe innehu la jagfirudh-dhunube il-la Ente. (O All-llah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; Ti më ke krijuar dhe unë jam robi Yt, do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit Tënd, sa të kem mundësi; Kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja që kam vepruar, Unë jam mirënjohës ndaj dhuntive Tua, i pranoj mëkatet e mia, andaj më fal, ngase mëkatet nuk i fal askush tjetër përveç Teje)

–All-llahumme inni asbahtu ush-hiduke, ve ush-hidu hamelete Arshike ve Melaiketeke ve xhemia halkike, Enneke EnteAll-llahu la Ilahe il-la Ente vahdeke la sherike Lek, ve enne Muhammeden abduke ve resuluke.(O Zoti im, u gdhiva, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melaiket Tua dhe të gjitha krijesat Tua, se vërtetë Ti je All-llahu i Vetëm, s`ka të adhuruar tjetër përveç Teje, Ti je i Vetëm dhe i pashoq dhe dëshmoj se Muhammedi alejhis-selam është rob dhe i dërguar i Yt.)

—All-llahume ma asbaha bi min nimetin ev bi ehadin min halkike, fe minke vahdeke la sherike lek, fe lekel-hamdu ve lekesh-shukru. (O Zoti im, ajo që më është dhënë mua apo ndonjërit prej krijesave Tua nga begatitë e tëra është vetëm nga Ti që Je i pashoq; Ty të qoftë lavdërimi dhe falënderimi)

–All-llahume afini fi bedeni, All-llahume afini fi semi, All-llahume afini fi besari, la ilahe il-la ente, eudhu bike minel-kufri vel-fakri, ve eudhu bike min adhabil-kabr, la ilahe il-la ente (3 herë në mëngjesë) (O Zoti im, më jep shëndet në trupin tim, O Zoti im, më jep shëndet në të dëgjuarit tim, O Zoti im, më jep shëndet në të pamurit tim. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga kufri (mosbesimi) e varfëria dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga dënimi i varrit. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje).

–HasbijAll-llahu la Ilahe il-la hu(ve),Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbul-‘arshil-‘adhim. (7 herë) (Më mjafton mua All-llahu; s’ka të adhuruar tjetër përveç Tij. Tek Ai jam mbështetur dhe Ai është Zoti i Arshit të Madh)

–All-llahume inni es’elukel-‘afve vel-‘afijete fid-dunja vel-ahireh, All-llahume inni es’elukel-‘afve vel-afijete fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali. All-llahumes-tur avrati ve amin revati. All-llahumeahfedhni min bejni jedejje ve min halfi ve an jemini ve an shimali ve min fevki ve eudhu bike en ugtale min tahti. (O Zoti im, kërkoj nga Ti falje dhe shpëtim në këtë botë dhe në Ahiret. Zoti im, kërkoj që të më falësh dhe të më mbrosh në fenë time dhe në jetën time, ma mbro familjen dhe pasurinë time. O Zoti im, m’i mbulo të metat e mia dhe më qetëso në momentet trishtuese.O Zot, më ruaj nga para dhe prapa, në të djathtë, në të majtë dhe nga lartë; kërkoj nga ti që të më mbrosh të mos më lëshojë toka.)

–All-llahume alimel-gajbi vesh-shehadeti fatires-semavati vel-erdi, Rabbe kul-le shej’in ve melikehu, eshhedu en la Ilahe il-la ente, eudhu bike min sherri nefsive sherrish-shejtani ve shirkihi ve en akterife ala nefsi su’en ev exhurrehu ila muslimin. (O Zoti im, Ti je Ai i Cili i di të fshehtat dhe të dukshmet, Krijues i qiejve dhe i tokës, Zot i çdo sendi dhe Mbizotërues i saj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja e vetes sime dhe nga e keqja e djallit dhe nga ajo që ai (shejtani) shpie në shirk dhe kërkoj të më mbrosh që vetvetes e as ndonjë muslimani të mos i bëj keq)

–Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me’a-ismihi shej’un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-semiul-alim (3 herë) (Me emrin e All-llahut pranë emrit të të Cilit nuk bën dëm asgjë në tokë e as në qiell, Ai që dëgjon shumë dhe di çdo send)

–Redijtu bil-lahi Rabben ve bil-Islami dinen, ve bi Muhammedin nebijjen. (Jam i kënaqur që Zoti im është All-llahu, feja ime është Islami dhe Pejgamberi im Muhammedi)

–Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she’ni kul-leha ve la tekilni ila nefsi tarfete ajnin.(O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmirëso tërë gjendjen time dhe mos më lë të mbështetem në veten time, as sa një lëvizje e syrit)

–Asbahna ve asbahal-Mulku lil-lahi Rabbil alemin All-llahumme inni es’eluke hajre hadhel-jevmi fet-hahu, ve nasrehu ve nurehu, ve bereketehu, ve hudahu, ve eudhu bike min sherri ma fihi, ve sherri ma badehu. (E arritëm mëngjesin dhe e tërë pasuria i takon All-llahut, Zotit të botërave.O Zoti im, unë kërkoj mirësinë e kësaj dite, hapjen e saj, ndihmën e saj, dritën e saj, dhuntinë dhe udhëzimin e saj. Kërkoj të më mbrosh nga e keqja e saj dhe e ditëve të tjera pas saj)

–Asbahna ala fitretil-Islam ve ala kelimetil-Ihlas, ve ala dini , ve ala mil-leti ebina Ibrahime Hanifen nebijjina Muhammedin muslimen ve ma kane minel-mushrikin.(E arritëm mëngjesin në natyrshmërinë Islame, në fjalën e sinqertë (fjala: LA ILAHE IL-LALL-LLAH),në fenë e Pejgamberit tonë, Muhammedit dhe në popullin (fenë) e babait tonë Ibrahimit, i cili ka qenë besimdrejtë, musliman e nuk ka qenë prej mushrikëve (idhujtarëve).

–SubhanAll-llahi ve bihamdihi (100 herë) (I Lartësuar qoftë All-llahu, Atij të Cilit i takon Lavdërimi)

–La Ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir (10 herë, ose 1 herë kur përton) (S’ka të adhuruar përveç All-llahut, Një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe Lavdërimi. Ai është i plotfuqishëm mbi çdo send)

–La ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-Mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir (100 herë në mëngjes) (S’ka të adhuruar përveç All-llahut, Një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe lavdërimi. Ai është i plotfuqishëm mbi çdo send)

–SubhanAll-llahi ve bihamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete arshihi ve midade kelimatihi (3 herë në mëngjes) (I Madhëruar qoftë All-llahu, aq sa është numri i krijesave të Tij dhe aq sa dëshiron Ai vet. Po aq sa është i bukur Arshi i Tij dhe sa ngjyra e pasosur (pafund) për t`i shkruar fjalët e Tij)

–All-llahume inni es’eluke ilmen nafi’an ve rizkan tajjiben ve amelen mutekabbelen (çdo mëngjes) (O Zoti im, të lutem më jep dituri të dobishme e furnizim të mirë dhe të lutem Të m’i pranosh veprat e mia)

–Estagfirullahe ve etubu ilejhi. (100 herë në ditë) (Kërkoj faljen e All-llahut dhe tek Ai pendohem)

–All-llahumme sal-li ve sel-lim ala nebijjina Muhammed (10 herë)

Allahu ju dhashtë bereqet e mirësi ne jetet tuaja… AMIN /daveti/

Cfarë bën hixhameja në këtë rast ? Cfarë do të thotë Hixhame? 

0

Cfarë do të thotë Hixhame? 

Hixhame (arabisht) do të thotë rregullimi i kapacitetit të gjakut në organizëm me anë të heqjes së qelizave të vdekura të gjakut dhe heqjes së gjakut të mpiksur në vena e kapilar.
Hixhamja është një nga mjekimet më të mira që sillet si urdhër hynor për shërimin e sigurt të një numri të madh sëmundjesh, nga Profeti ynë i lavdëruar Muhamedi alejhi  salatu we selam.
Llojet e hixhames qe përdoren më shpesh janë: Hixhame e lagur ose me gjakderdhje, Hixhame e thatë(pa gjakderdhje), Hixhame masazhuese, Hixhame depërtuese me bimë të rralla herbale etj.10626768_1484055025198295_1612345217358341886_n

Hixhameja pra është një procedurë mjekësore ku përmes largimit të gjakut në pika të caktuara në trupin e njeriut, varësishtë nga sëmundjet dhe gjendjet shëndetësore që I ka individi, bëhet lehtësimi apo shërimi me lejen e Allahut.

Allahu s.v.t. e ka krijuar njeriun I cili përbëhet nga nga qeliza, inde, organe dhe sisteme të organeve të ndryshme në mënyrë që të funksionojë në situate të ndryshme. Hixhameja ndikon në tre sisteme të organeve, sistemi I lëkurës, sistemi nervor periferik dhe në atë kardiovaskular.

Sistemi I lëkurës është ai që e mbështjellë njeriun nga jashtë, dhe rroli I tij është mbrojtës, qoftë nga faktorët fizikë si ftohti apo nxehti I tepërt, kimik si nga helmet e ndryshme, biologjik si nga mikroorganizmat e dëmshëm, pra lëkura është pjesë e sistemit imunitar dhe shërben si pararojë e organizmit tonë ndaj sëmundjeve të ndryshme.

Sistemi kardiovaskularë është një sistem I përbërë nga Zemra si pompë dhe nga enët e mëdha dhe të vogla të gjakut nga të cilat shpërndahen kapilarët. Ka si detyrë qarkullimin e gjakut, shpërndarjen e materieve ushqyese, të oksigjenit nga mushkëritë deri te qelizat, indet dhe organet si dhe largimin nga të njejtat të materieve të dëmshme.

Sistemi nervorë është një sistem I specializuar dhe I përbërë nga qelizat nervore të cilat nuk e kanë vetem rrolin e bartjes se impulsive nervore, të ndjesisë, dhembjes apo të natyrës tjetër por ato kanë gjithashtu ndikim direkt përmes sistemit simpatik dhe parasimpatik autonom në të gjitha organet e organizmit tonë, si dhe në sistemin neuroendokrin I cili ka rëndësi të vëqantë dhe shumë të rëndësishëm në organizmin tonë pasi hormone që tajohen nga ky sistem mundësojnë një rritje dhe zhvillim normal të organizmit tonë.

Rezyme e cila ka për qëllim të sqarojë sa më thjështë rëndësinë që kanë këto tre sisteme për organimzin në tërësi.

Lëkura është e ndarë në njësi të cilat përfshijnë sipërfaqe të caktuara dhe të madhësive të ndryshme varësishtë nga nervat të cilët e nervëzojnë lëkurën në pjesë të ndryshme të trupit, dhe këto sipërfaqe quhen dermatome, pra është harta e cila tregon nervëzimin e lëkurës nderlidhjen e nervave ndërmjet tyre dhe me nervëzimin e organeve të brendhsme, prandaj duke ngacmuar nervëzimin në lëkurë ne ndikojmë direkt në punën e organit të caktuar duke nxitur  funksionimin apo riparimin e organit të dëmtuar.

Gjaku është një lëng I cili vazhdimishtë lëvizë, ai është I përbërë nga një mori qelizash të cilat vazhdimishtë riprodhohen , vdesin , mbesin dhe deponohen në murin e enëve të gjakut duke dhënë kështu ngushtim dhe trombozë të enëvë të gjakut, si pasojë indet dhe organet përkatëse vuajnë nga mungesa apo sasia e pamjaftueshme e materieve ushqyese dhe oksigjenit që si pasojë sjell deri te dhembja dhe sëmundjet e ndryshme.

Inflamacioni është një përgjigje e organizmit ndaj veprimit të faktorëve të ndryshëm të jashtëm qoftë fizik, kimik, biologjik në organizëm apo edhe të brendshëm si produktet përfundimtare apo toksinat e ndryshme duke dhënë edhe shenjat e inflamacionit. Shenjat e inflamacionit (ndezjes) janë: Rubor(skuqja), Dolor(dhembja), Callor(temperatura), Tumor(ajtja) dhe Funcktio lesa(humbja e funksionit). Gjatë inflamacionit me futjen e nje agjensi të dëmshëm në organizëm vie deri te aktivizimi I qelizave përgjegjëse për luftimin e mikrobeve të cilat gjithashtu lirojnë shumë substance të cilat shërbejnë si sinjal për të ftuar qeliza shtesë të ndryshme në ndihmë, kjo sjell deri te grumbullimi I lëngjeve në atë vend, ngacmim të nervave, rritje të presionit, ajtje dhe dhembje.

 

Cfarë bën hixhameja në këtë rast ?

Hixhameja largon toksinat dhe substancat përgjegjëse të cilat nxisin dhembjen dhe dëmtimin, në atë mënyrë që vendosen kupat(gotat) e qelqit apo të plastikës në vendet e caktuara, largohet oksigjeni nga brendësia e gotës duke formuar vakum, lëkura nga prania e presionit negativ tërhiqet,ngritet dhe tendoset, kjo tendosje tërheq lengjet e grumbulluara nga thellësia e lëkurës , indeve dhe organeve duke tërhequr në sipërfaqe të gjitha ato substance të dëmshme, qeliza të vdekura apo toksina, pas disa minutash gota largohet bëhen disa prerje shumë të lehta në lëkurë të cilat më saktë mundë të quhen gervishtje, përsëri vendoset gota mbi këto vende duke formuar sërish vakum në to. Pas disa minutash në gotë do të mblidhet e tërë ajo përmbajtje e dëmshme e cila pastaj do e lehtësojë shërimin. Prerja e cila bëhet stimulon sistemin imunitar për të kontrolluar atë pjesë të trupit dhe për ti dhënë një përkujdesje më të madhe, gjithashtu sistemi nervor në atë pjesë do të dërgojë sinjalë në sistemin qëndrorë dhe në organet përkatëse do ketë një rregullim të funksionit në të mirë.

Sëmundjet dhe gjendjet e ndryshme që shërohen nëpërmjet hixhames janë: Dhembjet e kokës, migrena, depresioni, stresi, pagjumësia, dhimbjet raumatike me origjina të ndryshme si: dhimbjet e qafës, shpinës, belit, hipertensioni, venat varikoze, nervi Shiatik ose Ishiazi, dhimbjet dhe ënjet e gjurit, mos përqendrimi në punë apo në shkollë, sëmundjet e harresës, urinimin natën, problemet psikologjike të ndryshme,zhurmat në vesh, humbjen e ekuilibrit nga ndryshimet e lartësive, kapsllëku dhe barkëqitja, sëmundjet e prostates, sindromat e njerzve të zyres, (stresi, dhimdjet muskoartikulare, harresat, mospërqendrimi dhe nervozizmi).

Lista është tejet e gjatë por shpresojmë të ju shërbejë edhe juve.
Mjekimi me hixhame arriti të vërtetohet nga shkencat modern në fushen e shëndetësisë, si mbret I gjdo mjekësia alternative apo bashkëkohore.
Me rëndësi është edhe te trajtimi i njerëzve që janë prekur nga futja në trup e energjive negative ( syri i keq, magjia ose sihri, xhindet).

 

Përzgjodhen dhe përshtatën:

Dr.med. Flakron Sabedini dhe

Mr.sc. Vildane Limani Sabedini

Kënaqësia me caktimin

0

Kënaqësia me caktimin

Kjo është qetësia në këtë dynja, kudo që të jesh e caktuara për ty do të jetë me ty. Vitet që i ke të shkruara edhe në hollësi nuk i di askush tjetër, përveç Allahut.
O Allahu im, të lutem na bëj të jemi të kënaqur me caktimin Tënd dhe na jep përfundim të mirë!

E lumturoftë Allahu mëngjesin tuaj, i ndriçoftë zemrat tuaja, ju mbështjelltë me lumturi dhe shëndet të bollshëm!

“Tërë e mira është në kënaqësi. Nëse ke mundësi të kënaqesh bëje këtë në të kundërtën bëj durim.”

Omeri, radijallahu anhu.

Përktheu: Qendra Kur’anore – Preshevë

Muslimanit që lutet me këtë dua’ dyzet herë kur është i sëmurë, e vdes pas kësaj sëmundjeje, do t’i jepet shpërblimi i shehidit.

0

Në librin e saktë të El-Hakimit transmetohet se Sa’di e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut, alejhi selatu ue selem, duke thënë:
“A t’ju udhëzoj drejt emrit të madh të Allahut?
Ai është te dua’ja e Junusit.” Një burrë i pranishëm e pyeti:
“O i Dërguari i Allahut, a kishte ndonjë gjë të veçantë Junusi?” Profeti, alejhi selatu ue selem, u përgjigj:
“A nuk e ke dëgjuar thënien e Allahut të Lartësuar:
”E Ne iu përgjigjem Atij dhe e shpëtuam prej tmerrit.
Kështu i shpëtojmë besimtarët.” (El-Enbija,88)
Muslimanit që lutet me këtë dua’ dyzet herë kur është i sëmurë, e vdes pas kësaj sëmundjeje, do t’i jepet shpërblimi i shehidit.
Nëse shërohet, mëkatet e tij janë të falura.”

Nga Libri: Sëmundja dhe Ilaçi – fq,18

Lutja e Junusit [alejhis-selam]:
”LA ILAHE IL-LA ENTE SUBHANEKE INNI KUNTU MIN EDH-DHALIMIN”
“Nuk meriton të adhurohet kush tjetër veç Teje.
Ti je i larg të metave! Vërtet, unë jam prej mëkatarëve!“
(El-Enbija: 87)

Mbreti Saudit shkarkon të gjithë gjeneralët e ushtrisë

0

Arabia Saudite ka shkarkuar komandantët e saj të lartë ushtarakë, përfshirë edhe shefin e stafit, në një seri dekretesh të orëve të vona të natës.

Mbreti saudit Salman zëvendësoi gjithashtu edhe krerët e forcave tokësore dhe ata të mbrojtjes ajrore, ndërsa siç raporton Agjencia Saudite e Shtypit, nuk është dhënë asnjë arsye për shkarkimet.

Këto vendime vijën kur lufta e koalicionit saudit kundër rebelëve në Jemen, po i afrohet fundit të vitit të 3-të, ndërsa besohet se pas këtyre ngjarjeve fshihet Princi i Kurorës, Mohammed bin Salman.

Xhibrili filloi lutej duke thënë

0

Begaviu përmendi me senedin e tij nga Ebu Seid el Hudrij, se Xhibrili kishte shkuar tek Profeti (alejhi selam) dhe i kishte thënë:

O Muhamed, po vuan? Ai tha: Po! Xhibrili filloi lutej duke thënë: Bismilahi erkijke, min kuli shejin ju’dhijke, min sherri kuli nefsin eu ajni hasidin Allahu jeshfijke. Bismilahi erkijke. 

(Në emër të Allahut po të bëj rukje prej të gjitha gjërave që të lëndojnë, nga e keqja e çdo nefsi apo syri ziliqar Allahu të shëroftë. Në emër të Allahut po të lexoj rukje. [E përcjell Muslimi].

Mos u pikëllo, por lexoji këto rregulla

0

Mos u pikëllo, por lexoji këto rregulla që përmbajnë lumturinë

1 – Dije se nëse nuk jeton Brenda kufijve të ditës sate, shpejt do të të shpërndahet mendja dhe do t`I tejkalosh caqet. Kjo do të thotë që nëse zgjohesh në mëngjes, mos e prit mbrëmjen dhe nëse është mbrëmje mo sprit mëngjesin.
2 – Harroje të d…jeshmen me gjithë cka pate, mos mbaj mërzin e asaj që kaloi, se është marrëzi.
3 – Mos u preokupo për ardhmërinë se ajo I takon botës së panjohur, deri sa të të trokas në derë mos mendo për të.
4 – Mos u dridh nga kritikat, por qëndro I paluhatshëm, dije se kritika peshon sa vlera jote.
5 – Të besosh në Zotin e Madhëruar dhe të veprosh punë të mira është kënaqësia më e madhe e kësaj jete.
6 – Kush dëshiron stabilizim, qetësi e pushim shpirtëror, le t`I përmbahet të përmendurit e Allahut xh.sh.
7 – Dije se cdo gjë që ndodh është e caktuar nga Allahu xh.sh
8 – Mos prit falënderim prej askujt.
9 – Mësoje shpirtin të ballafaqohet me fatkeqësitë.
10 – Ndoshta kjo që të ndodhi është më e dobishme për ty.
11 – Cdo caktim për besimtarin është I dobishëm për të.
12 – Shikoji të mirat që të dha Allahu xh.sh , pastaj falënderoje Atë.
13 – Ajo që ti posedon është më e vlefshme se gjithcka që kanë njerëzit.
14 – Prej një ore në orën tjetër, prite rrugëdaljen.
15 – Nga belatë e mëdha dalin lutjet e sinqerta.
16 – Fatkeqësit ta forcojnë zemrën dhe ti celin sytë.
17 – Me të vërtetë pas vështirësive pasojnë lehtësimet.
18 – Mos të të thyejnë gjërat e pa vlera.
19 – Me të vërtet Zoti yt ka mëshirë të gjërë
20 – Mos u nervozo…mos u nervozo…mos u nervozo.
21 – Jeta është buka, uji dhe hija e freskët, mos kërko tepër.
“ E NË QIELLË ËSHTË FURNIZIMI JUAJ DHE AJO QË JU PREMTOHET ” (Kur`an 51:22)
22 – Shumicave e gjërave që ju frikohesh, nuk janë të vërteta.
23 – Tek të lënduarit merr shembull.
24 – Nëse Allahu xh.sh e do një popull, e sprovon atë.
25 – Përserit lutjet që I ka lexuar Muhammedi a.s në gjendjet e vështira të Tij.
26 – Përmbaju punëve serioze e të frytshme, largoju zbrazëtirës.
27 – Leri të pavërtetat dhe mos beso në cdo gjë qe përhapet .
28 – Inati dhe hakmarrja dëmton më tepër shëndetin tend se sa kundërshtarin
29 – Cdo gjë që të preku nga fatkeqësit s`është tjetë, pos falje mëkatesh.

Të marrura nga libri “ Mos u trishto” Aid el-Karni

I Dërguari i Allahut më urdhëroi të lexoj dy suret – Mbrojtje nga syri i keq i xhindëve dhe i njerëzve

0

Në një transmetim (nga Ukbeh) thuhet: I Dërguari i Allahut më urdhëroi të lexoj dy suret: Kul eudhu bi Rabil felek” (Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i agimit) dhe “Kul eudhu bi Rabin Nas” (Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i njerëzve) pas përfundimit të çdo namazi. [E përcjell Ahmedi, Ebu Daudi, Tirmidhiu, ky i fundit ka thënë: Hadith i mirë dhe garib, Nesaiu].

Nesaiu përcjell se i Dërguari i Allahut ka thënë: Gjëja më e mirë tek e cila kërkojnë mbështetje njerëzit janë këto dy sure Kul eudhu bi Rabil felek” (Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i agimit) dhe “Kul eudhu bi Rabin Nas” (Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i njerëzve). [E përcjell Nesaiu në sunen el Kubra 4/442].

Tirmidhiu dhe të tjerë përcjellin nga Ebu Seid el Hudri se i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) kërkonte mbrojtje nga syri i keq i xhindëve dhe i njerëzve. Në momentin kur zbritën këto dy sure, ai filloi të praktikonte leximin e tyre dhe la çdo gjë tjetër. [E përcjell Tirmidhiu dhe ka thënë: Hadith i saktë dhe i mirë, Nesaiu, ibn Maxheh etj].

Dhimbja nuk e shkatërron njeriun

0

Kur gurët përplasen shpërthen uji
Dhimbja nuk e shkatërron njeriun. Ajo e mbron nga shkatërrimi atë. Nuk e vdes, por e gjallëron atë, nuk e
sëmurë, po e shëron si asnjë ilaç tjetër! Kë e sëmurë dhimbja e jetës, për të më nuk ka dhimbje. Ajo është si shiu i furishëm që e begaton tokën pas vdekjes. Dhimbja nëse e godet të përgjumurin, e zgjon atë, nëse e godet plakun, e rinon atë, nëse e godet dështakun, e bën të suksesshëm, e nëse e godet të suksesshmin, e bën yll. Kush nuk ka dhimbje; nuk do ta jep më të mirën. Në mungesë të dhimbjes, fjalët dhe veprat mbeten të thata. Pa shpirt, që fiken shpejt, pa ndikuar në shpirtrat e tjerë.

Në mungesë të dhimbjes trazuese shpirti fillon të thahet dhe të kalbet. Dhimbja është dhuratë e Zotit për atë shpirt që ka t’i falë botës diç! Dhimbja asgjë nuk është. Ajo është thjesht “..e kemi zbuluar nga ti perden dhe shikimi yt sot është shumë i mprehtë”. (Kaf: 22)

Po sikur dhimbjet të kishin pasur gjuhë dhe aftësi artikulimi, në veshin e zemrës do të pëshpëritnin me këto fjalë: ‘Ne kemi ardhur në jetën tënde, për të të mbrojtur nga dhimbjet e vërteta. Ne jemi me formën e dhimbjes, por me zërin e mëshirës.’

Mos hezito të qashë, është njerëzore. E drejta e llojit tënd.
Asgjë s’kushtojnë dy pika lotë të nxehtë e të rëndë si shkëmbinjë të cilët rrokullisen nëpër fytyrë që e çlirojnë brendësinë, e zbusin dhe e lehtësojnë atë. Në një pikë loti, fshihen kushedi sa ndjenja, plagë dhe gëzime!

Mevlana Xhelaludin Rumiu shkroi:
Trokit, dhe Ai do të hapë derën.
Shuhuni, dhe Ai do t’u bëjë që ju të shkëlqeni si Dielli.
Rrëzohuni dhe Ai do ju ngritë në qiell.
Bëhuni asgjë, dhe Ai do t’u kthejë në çdo gjë.
Druri kur digjet bëhet hi.
Njeriu kur digjet bëhet njeri.
Jo si druri, duhet të digjemi si njeri”

Shkëputur nga: Fshije lotin dhe gëzoju jetës