Home Blog Page 2

Noti dhe rendesia e tij për organizëm!

0

Noti dhe rendesia e tij për organizëm!

Pejgamberi alejhi we selam ka thënë: “mesonju Fëmijëve tuaj notin, kalerimin dhe gjuetinë”

~Hasen~

•Lehtëson rrugët e frymëmarrjes

•Relakson muskujt

•Largon stresin dhe shton humorin

•Noti ju ndihmon në mënyrë të duhur për shëndetin e kockave dhe shpinën;

•Ju aktivizon të gjithë muskujt e trupit tuaj. Për të aktivizuar të gjithë muskujt, ju duhet të përdorni lloje të ndryshme të teknikave të notit;

• Noti është një kardio-stërvitje e shkëlqyer dhe ju mëson se si duhet të merrni frymë;

•Noti mund të kombinohet me gjimnastikë dhe ju ndihmon të digjni yndyrat rreth belit dhe kofshëve;

• Ndihmon të formoni trupin në mënyrën më të mirë të mundshme, pra është një lloj masazhi për lëkurën dhe muskujt

•Gjatë notit, shanset janë më të vogla që të lëndoheni për dallim nga ngritja e peshave ose gjatë vrapimit;

• Është shumë i mirë për imunitet dhe për gratë shtatzëna.

•Eliminon stresin dhe ju mbush me energji pozitive.

•Ju ndihmon që të mbani nën kontroll tensjonin.

Përgjodhi dhe pérshtati inf.Qendresa Paqarizi

 

Shërim me Kur’an nga Kanceri- Shejh Halid Ibrahim El Hibshi

0

Shërim me Kur’an nga Kanceri
Shejh Halid Ibrahim El Hibshi

Shërimi me lejen e Allahut nga magjia, mësyshi dhe mesi 

0

Shërimi me lejen e Allahut nga magjia, mësyshi dhe mesi (prekja nga shejtani)

Perdorimi i këtij bari kundër këtyre sëmundjeve padyshim se ka rol të pazëvendësueshëm nëse bëhet në momentin dhe kohën e kërkuar. Është mirë që këtij bari t’i fryhet pas leximit të Kur’anit, duke pasur parasysh se të fryerit ka ndikim të madh tek exhini apo exhinët, të cilët janë në trupin e personit të sëmurë. Reagimi është aq i madh dhe pozitiv sa që edhe ne nuk mund ta besojmë. Për këtë mësojmë nga tregimet e atyre që kanë përmirësime të mëdha nga përdorimi i këtij bari. Natyrisht, duhet të dihet edhe mënyra e përdorimit si: për pirje, lyerje në vende të caktuara, ku kërkohet dhe ku dhimbja, shtrëngimi, mpirja e ndonjë pjese të trupit është prezente. Aty ku ka temperaturë, lëvizje të pavullnetshme të ndonjë pjese të trupit, shtrëngim në gjoks apo pas kokës e shumë e shumë simptome dhe raste të tjera.

Lutja për shërim nga plogështia dhe nga çdo sëmundjeje

0

Lutja për shërim nga plogështia dhe nga çdo sëmundjeje
“Ennij messenijed-durr-rru ve ente erhamurr-rrahiminë.”
.. أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
“vërtetë më ka kapluar plogështia dhe Ti je më i mëshirshmi i të gjithë mëshiruesve.”
(Enbija, 83)

Mbroje me lutje kundër të këqijave

0

Mburoja përmes dhikreve ( lutjeve) të cilat kanë ardhur në lidhje me këtë çështje. Prej këtyre mburojave është edhe mburoja përmes leximit të “muavidhetejnit” ( leximi i kaptinës Felek dhe Nas). Këto dy kaptina kanë një ndikim të madh në pengimin e mësyshit. Për këtë i Dërguari i Allahut kërkonte mbrojtje prej syrit të xhinëve dhe njerëzve dhe kur zbritën këto dy kaptina i mori ato dhe i la të gjitha gjërat që i bënte më herët në lidhje me këtë çështje. Po ashtu prej dhikreve ( lutjeve) janë dhikret e mëngjesit dhe të mbrëmjes, dhikri me rastin e rënies në gjumë, dhikret pas namazit dhe kështu me radhë. Kështu pra mbrohet njeriu duke lexuar këto dy sure. Po ashtu mbrohet me ajeti kursinë ( ajeti 255 i surës Bekare). Po ashtu mbrohet edhe me këtë lutje: “ eudhu bi kelimatil-lahit-tammati min sherri ma halek”, e përsërit këtë tri herë. Po ashtu lutja: “ bismil-lahil-ledhi la jedurru mea ismihi shej’un fil erdi ve la fis-semai ve huves-semiul alim”, e përsëritë këtë tri herë. Po ashtu prej mburojës është edhe ruajtja e fëmijëve, pasardhësve dhe pasurisë me këtë dua: “ uidhuke bi kelimatil-lahit-tammeti min kul-li shejtanin ve hammetin. Ve min kul-li ajnin lammetin”. I Dërguari i Allahut me këtë dua i mbronte Hasanin dhe Husejnin dhe u thoshte: “ Babai i juaj ( Ibrahimi) u këndonte djemve të tij Ismailit dhe Is’hakut këtë dua: “ eudhue bi kelimatil-lahit-tammeti min kul-li shejtanin ve hammetin. Ve min kul-li ajnin lammetin”.
Lënia e zbukurimit të tepruar në vetën tuaj, në pasurinë tuaj, në fëmijët tuaj, në veturë dhe në shtëpinë tuaj, sepse zbukurimi i tepruar në këto mund të shkaktoj mësyshin qoftë nga njerëzit e rëndomtë apo nga ata që kanë zili.

Mjekësia preventive në Sunnetin e Pejgamberit a.s. Sunnet

0

Mjekësia preventive në Sunnetin e Pejgamberit a.s.
Sunnet

Këto këshilla të Pejgamberit tonë s.a.v.s. janë në një formë mahnitëse që lidhin shkaset me pasojat, tërheqin shikimin në ilaçe specifike bimore rreth nesh dhe flasin sesi nga këto mund të fitohen ilaçe të dobishme dhe efikase.

Nxitja në shërim

Transmetohet nga Ebu Bekri r.a. që ka dëgjuar nga Pejgamberi s.a.v.s. duke thënë: “Kërkoni nga Allahu besim të fortë (jekin) dhe shëndet, dhe pas besimit askujt nuk i jepet diç më e mirë se shëndeti.” (Buhariu, Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe Ahmedi)

D.m.th. njeriu mund të ndihet mirë vetëm me besim të fortë dhe shëndet – besimi i fortë mënjanon dyshimin nga zemra e besimtarit dhe ky është ilaç për shpirt, ndërsa sa i përket shëndetit, këtu mendohet në sëmundjet trupore.

Në këtë mënyrë, Pejgamberi ynë, Muhammedi s.a.v.s. na nxit që të shërohemi edhe nga sëmundjet psikike, edhe nga sëmundjet trupore.

Meqë shëndeti është në veçanti i rëndësishëm për jetë, hadithet e shumtë flasin për shërim dhe nxitje për te. Në mesin e këtyre është edhe hadithi që përmendet në Musnedin e imam Ahmedit nga Zijad ibn Alak, i cili transmeton nga Usame ibn Sherik r.a. që ka thënë: “Isha te Pejgamberi s.a.v.s. kur erdhën beduinët dhe thanë: “I Dërguar i Allahut, a të shërohemi?”

Pejgamberi s.a.v.s. u përgjigj: “Po! Shërohuni o robër të Allahut. Vërtet Allahu qoftë i lavdëruar dhe i lartësuar, nuk ka dhënë asnjë sëmundje e që asaj nuk i ka dhënë ilaç, përveç një sëmundje.”

E pyetën: “E cila është kjo?” Pejgamberi s.a.v.s. u përgjigj: “Pleqëria.” (Tirmidhiu dhe Ahmedi)

Gjithashtu përmendet që Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Secila sëmundje ka ilaç, kur ilaçi depërton te sëmundja, e mënjanon me lejen e Allahut.” (Muslimi)

“Allahu nuk ka dhënë asnjë sëmundje, e që për te nuk ka dhënë edhe ilaçin.” (Buhariu)

Deri tek ne janë transmetuar thëniet e Pejgamberit s.a.v.s. në lidhje me mjekësinë dhe këto kryesisht nxisin të sëmurët që të kërkojnë ilaç që do t’u shërbejë dhe besojnë që ai me ndihmën e Allahut do të ndihmojë, por Mjeku i vërtet (Esh-Shafi) është vetëm Allahu. Ilaçet janë vetëm shkas i lehtësimit për robërit e Tij në këtë botë. Në anën tjetër, këto thënie në pikëpamje mjekësore në vete bartin edhe ilaçin e brendshëm të rëndësishëm, ngase përparojnë gjendjen shpirtërore të sëmurit, dhe kjo anë psikike gjatë tërë shërimit, të sëmurit i jep shpresë dhe uzda në sukses.

Ngjashëm me këtë transmetohet që Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Ekzistojnë dy lloje të diturisë: dituria për trupin (shëndetin) dhe dituria për fenë.” (Ibn Ebi Shejbe)

Nga e tërë kjo është e qartë se Pejgamberi s.a.v.s. i ka nxitur ithtarët e ummetit tij që të shërohen kur sëmuren. Ne duhet të dimë çfarë e dëmton trupin e çfarë e shëron, d.m.th. çfarë e mënjanon sëmundjen që të shërbehemi me te.

Transmetohet nga Ebu Hurejre r.a. që ka thënë: “Një ensar u sëmur në ditën e Uhudit, dhe Pejgamberi s.a.v.s. i ftoi dy mjekë që ishin në Medine duke u thënë: “Shëroni këtë.”

Në rivajetin tjetër thuhet: “I Dërguar i Allahut, a ka në mjekësi diç të mirë?”

Ai u përgjigj: “Ka!”

Ngjashëm transmetohet edhe nga Hilal ibn Jusufi r.a. që ka thënë: “Një njeri u sëmur në kohën e Pejgamberit s.a.v.s. dhe ai tha: “Thërrisni mjekun!” Dikush e pyeti: “I Dërguar i Allahut, a do t’i ndihmojë mjeku?” Ai u përgjigj: “Po.” (Ahmedi dhe Ibn Ebi Shejbe)

Nga Hilali transmetohet sa vijon: “Hyri Pejgamberi s.a.v.s. te një njeri i cili ishte i sëmurë që ta vizitojë, dhe tha: “Dërgoni te mjeku!” Dikush e pyeti: “A thua edhe ti kështu flet, i Dërguar i Allahut?” Ai u përgjigj: “Po.”

Nga e tërë kjo, është e qartë deri në çfarë mase Pejgamberi s.a.v.s. na nxit që të shërohemi dhe të shfrytëzojmë mjetet medicinale që i ka krijuar për ne Allahu i madhërishëm.

I sëmuri assesi nuk duhet të dorëzohet, sepse Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se besimtari i dobët.” (Muslimi dhe Ahmedi)

Më mirë të parapengosh se sa të shërosh

Të gjitha ato që kanë ardhur nga mjekësia bashkëkohore: injeksionet (vaksinat, serumet), antitrupat që veprojnë kundër shkaktarëve të sëmundjes, etj., të gjitha janë mjete moderne për veprim preventiv kundër sëmundjes para se të sëmurit t’i nevojitet ilaçi i vërtet. Pejgamberi s.a.v.s. ka vendosur themelet e përgjithshme të preventivës që mund t’i quajmë “rregullat e arta të mjekësisë”, kur në lidhje me kolerën ka thënë: “Nëse dëgjoni se ka në një vend, mos shkoni aty, por nëse paraqitet në një vend dhe ju qëlloni aty, mos u largohuni.” (Tirmidhiu)

Nga teksti i haditheve fisnike është e qartë në çfarë mase Pejgamberi s.a.v.s. na nxit që t’i përmbahemi urdhrit themelor mjekësor se më mirë është të parapengosh sesa të shërosh, në veçanti kur kemi të bëjmë me llojet e sëmundjeve epidemiologjike, siç është kolera, etj.

Sa i përket mjekësisë bashkëkohore, shohim që ajo ndalon që të përzihen ata që janë të sëmurë nga një sëmundje infektive dhe ata që tek të cilët mund të transmetohet (të shëndoshët). I vendosin në përkujdesje të veçantë (karantinë) për të zvogëluar rrezikun e transmetimit të sëmundjes.

Shiko, vëlla lexues, sa largpamës ka qenë Pejgamberi s.a.v.s. dhe krahaso atë që ai ka vepruar para më shumë se katërmbëdhjetë shekujve dhe si veprohet sot.

Shohim që Pejgamberi s.a.v.s. në thëniet e tij fisnike në pikëpamje të mjekësisë ka dhënë lajmërime që kanë qenë të dobishme në kohën kur nuk ka qenë i njohur shkaku i sëmundjeve të caktuara, mënyrën e shërimit të tyre apo metodat e prevenimit.

Kush e thotë këtë lutje tri herë kur ngryset, atë nuk do ta dëmtojë kafshë helmuese

0

Pejgamberi صلى الله عليه وسلمthotë: “Kush e thotë këtë lutje tri herë kur ngryset, atë nuk do
ta dëmtojë kafshë helmuese (gjarpër ose akrep) atë natë. Ahmedi (Sahih Tirmidhi
dhe Tuhfetul Ahjar).

E’ũdhu bi kelimãtil-lãhit-tãmmãti min sherri mã ḣaleḳa! (tri herë
kur ngrysemi).
(Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të Allahut prej së keqes së
çdo gjëje që Ai ka krijuar!).138

 

Mos vajto për ilaçin pa qenë i sëmurë!

0

Mos u shqetëso nga sprovat e të tjerëve, duke thënë: “nuk do të duroja”, sepse atij që i ka zbritur sprova, i ka zbritur edhe durimi për atë sprovë, ndërsa ty jo.

Në hadith thuhet “Për çdo sëmundje ka ilaç”.

Mos vajto për ilaçin pa qenë i sëmurë!

Falënderoje Zotin për shëndetin dhe mirëqenien, sepse shpejt mund të të vijë radha edhe ty të durosh për ndonjë sprovë!

Liridon Tërstena

Kush e thotë këtë dhikër tri herë kur të gdhijë dhe tri herë kur të ngryset, atij njeriu nuk do t’i bëjë dëm asgjë

0

Profeti صلى الله عليه وسلمka thënë: “Kush e thotë këtë dhikër tri herë kur të gdhijë dhe tri
herë kur të ngryset, atij njeriu nuk do t’i bëjë dëm asgjë”

Bismil-lãhil-ledhĩ lã jeḍurr-rru me’asmihi shej’un fil erḍiwe lã fissemãi
we huwes-Semĩ’ul ‘Alĩm. (tri herë).
(Kërkoj mbrojtje me emrin e Allahut nga çdo keqbërës, emër ky me
përmendjen e të cilit nuk mund të bëjë dëm asgjë në tokë dhe asnjë
sprovë që zbret nga qielli! Allahu është ai i Cili i dëgjon të gjitha
thëniet dhe i di të gjitha gjendjet!).

Këto fjalë mësoji ti dhe femijet tuaj

0

Po nga Tirmidhiu sillet një transmetim i Amër ibn Shuajbit, që
përcjell nga i ati, e ky nga gjyshi, që tregon se Pejgamberi (s.a.u.s.)

u mësonte sahabëve këto fjalë, që t‟i thonin në rast se i frikësonte
diçka: “Eudhu bi kelimatil-lahit-tam-meh, min gadabihi ue ikabih, ue
sherri ibadih, ue min hemezatish-shejatin! Ue eudhu bike Rabbi
ejjahdurun!” (Kërkoj mbrojtje me fjalët e përkryera të Allahut, prej
zemërimit dhe ndëshkimit të Tij, prej sherrit të robërve të Tij dhe
prej pëshpëritjeve (nxitëse) të shejtanëve! Unë kërkoj mbrojtje dhe
strehim tek Ti, o Zoti im, nga prania e tyre!)
Abdullah ibn Omeri ua mësonte këto fjalë fëmijëve të tij, madje
edhe i shkruante ato për ata që nuk mund t‟i mësonin
përmendësh.1 Nuk ka dyshim se fjalë të tilla janë efikase dhe të
përshtatshme për të larguar çdo lloj të keqeje.