Home Blog Page 18

Kuvajti i gatshëm për ta ndihmuar Kosovën në punësim dhe mirëqenie sociale

0

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skënder Reçica, po qëndron në një vizitë zyrtare në shtetin e Kuvajtit, me ftesë të homologes së tij.

Ai sot takoi ministren e Çështjeve Sociale dhe të Punës, njëherit ministre për Çështje Ekonomike, Hind Sabeeh Barak Al-Sabeeh.

I pari i MPMS-së e falënderoi homologen e tij për pritjen si dhe për përkrahjen që Kuvajti po i jep Kosovës.

Gjithashtu, e njoftoi rreth gjendjes socioekonomike në Kosovë dhe përpjekjeve që po bën Qeveria e Republikës së Kosovës, respektivisht, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në uljen e papunësisë dhe ngritjen e mirëqenies sociale për qytetarët e saj.

Në kuadër të kësaj, Reçica theksoi përkushtimin e tij dhe të dikasterit që drejton në arritjen e marrëveshjeve për punësim sezonal në shtete të BE-së dhe më gjerë dhe në këtë rast, edhe me shtetin e Kuvajtit, ku shtoi se Kosova ka kuadro të përgatitura dhe të certifikuara, të gatshme për tregun e punës jashtë vendit.

Ministrja Hind Sabeeh Barak Al-Sabeeh tha se Kuvajti ka nevojë për fuqi punëtore në disa profile dhe shprehi gatishmërinë e plotë që një marrëveshje e tillë të arrihet sa më parë për punësim të qytetarëve të Kosovës, në shtetin e Kuvajtit.

Temë diskutimi ishte edhe bashkëpunimi për ngritjen e mirëqenies së disa kategorive në Kosovë si, personave të moshuar, fëmijëve, si dhe grupeve të cenueshme, ku ministri kërkoi ndihmën e Qeverisë së Kuvajtit për ndërtimin e disa qendrave, për persona të moshuar, për banim social si dhe për fëmijë pa përkujdesje familjare.

Ministrja Hind Sabeeh Barak Al-Sabeeh ofroi mbështetjen dhe gatishmërinë e Qeverisë së Kuvajtit për ta ndihmuar Kosovën në këto çështje dhe u dakorduan bashkërisht që këto projekte të konkretizohen sa më parë.

Në fund, ministri Reçica e ftoi homologen e tij për një vizitë në Kosovë dhe shprehi gatishmërinë e plotë të Qeverisë së Kosovës për thellimin e mëtejmë të bashkëpunimit me shtetin e Kuvajtit në fusha relevante.

Kush i lexon keto dy sure mbrohet nga te keqijat e jashtme dhe te mbrendeshme me lejen e Allahut

0

A e dini dallimin ndermjet dy sureve (el felek dhe en nas) ?!

Sureja “el felek” sherben per mbrojtje prej te keqijave te jashtme sic jane :
1-Nata kur erresohet,
2-Hena kur humbet,

Keto dy kohera jane kohet qe me se shumti magjistaret i bejne te keqijat dhe i fryn nyjeve te magjise.

Ndersa sureja “en nas” sherben per mbrojtjen e te keqijave te mbrendeshme sic jane:

1-prej vesveseve te shejtanit te afert,
2-prej nefsit te prirur per te keq,

Te keqijat e mbrendeshme jane me te renda se te keqijat e jashtme.
Te keqijat e jashtme munde ti largosh,
Te keqijat e mbrendeshme jane te pa ndashme,

Per ate ne suren “el felek” kerkon mbrijtje 1 here,
Ndersa ne suren “en nas” kerkon mbrojtje 3 here.

Kur thua ne suren “el felek”,
“kul eudhu birabil felek” 1 here,
pastaj permend gjerat nga kush mbrohesh.

Ndersa kur thua ne suren “en nas”,
1-“kul eudhu bi rabi nnas”,
2-“meliki nnas”,
3-“ilahi nnas”,
pastaj permend gjerat nga kush mbrohesh.

Kush i lexon keto dy sure mbrohet nga te keqijat e jashtme dhe te mbrendeshme me lejen e Allahut.

(e huazuar)

Dhikri i sabahut dhe mbremjes – Mburoja e muslimanit

0

Elhamdu lil-ahi vahdeh, ves-salatu ves-selamu ala men la nebijje badeh

Shqip: Falenderimi i takon vetëm All-llahut,mëshira dhe shpëtimi (i All-llahut)qofshin mbi atë pas të cilit s’ka më Pejgamber,Muhammedin.
E’udhu bil-lahi minesh-shejtani-rraximShqip: I lutem Allahut të më ruaj nga shejtani i mallkuar.

All-llahu La Ilahe il-la huvel-Hajjul-Kajjumu, la te’hudhuhu sinetun ve la nevmun, lehu ma fis-semavati ve ma fil-erdi, men dhel-ledhi jeshfeu indehu il-la bi idhnihi, jalemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum ve la juhitune bi shej’in min ilmihi il-la bima shae vesi’a Kursijjuhus-semavati vel-erda, ve la jeuduhu hifdhuhuma ve huvel-Alijjul-Adhim.

Shqip: All-llahu është Një, s`ka Zot tjetër përveç Atij, Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e zë as kotja as gjumi; Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij. Ai di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen. Nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar. Kursija e Tij përfshin qiejt dhe tokën, kurse kujdesi i Tij ndaj të dyjave nuk i vjen rëndë, Ai është më i Larti, më i Madhi.

Më pas i Lexon nga 3 here tri Suret e fundit në Kur’an:

1-Sure EL-IHLAS:
Kul huvall-llahu ehad.
All-llahus-Samed.
Lem jelid ve lem juled.
Ve lem jekun lehu kufuven ehad.

Shqip: Thuaj: Ai, All-llahu është Një!
All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë.
As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur.
Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.

2-Sure EL-FELEK:
Kul eudhu bi rabbil felek.
Min sherri ma halek.
Ve min sherri gasikin idha vekab.
Ve min sherrin-nef-fathatin fil ukad.
Ve min sherri hasedin idha hased.

Shqip: Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,
Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi.
Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.
Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.

3-Sure EL-NAS:
Kul eudhu bi rabbin-nas.Melikin-nas.ilahin-nas.
Min sherril-vesvasil-hanas.El-ledhi juvesvisu fi sudurin-nas
Minel-xhin-neti ven-nas.

Shqip: Thuaj: “Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve!
Sunduesin e njerëzve,
Të adhuruarin e njerëzve,
Prej të keqes së cytësit që fshihet.
I cili bën cytje në zemrat e njerëzve,
Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit”.

Asbahna ve asbaha el-Mulku lil-lah vel-hamdulil-lah la Ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ala kul-li shejin kadir. Rabbi es’eluke-l-hajre ma fi hadhel-jevmi ve hajre ma badehu ve eudhu bike min sherri ma fi hadhel-jevmi ve sherri ma badehu.Rabbi eudhu bike minel-keseli ve su’il-kiber.Rabbi eudhu bike min adhabin fin-nar ve adhabin fil-kabr.

Shqip: E arritëm mëngjesin; e gjithë pasuria i takon All-llahut; falënderimi është për All-llahun, nuk ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut, i Cili është një dhe i pashoq; Atij i takon sundimi dhe falënderimi; Ai mbi çdo send është i plotfuqishëm. O Zot, prej Teje kërkoj mbarësinë (të mirën) e kësaj dite dhe të ditëve të tjera dhe prej Teje kërkoj mbrojtjen nga e liga e kësaj dite dhe ditëve të tjera. O Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde nga përtacia dhe mendjemadhësia. O Zot, më mbro nga dënimi i Xhehennemit dhe nga dënimi i varrit.

Ndërsa kur errsohej thoshte:Rabbi es’eluke hajre ma fi hadhihil-lejleti ue ma badeha, ue eudhu bike min sherri hadhihil-lejleti ue sherri ma badeha

Shqip: O Zot prej teje kërkoi hajrin e kësaj nate dhe të netëve të tjra,dhe prej teje kërkoi mbrojtje nga e keqja e kësaj nate dhe e të netëve tjera.

Kjo është Lutja në Mëngjes:

All-llahume bike esbahna ve bike emsejna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejken-nushur.

Shqip: O Zot im, me emrin Tënd e arrijmë mëngjesin dhe me emrin Tënd e arrijmë mbrëmjen, me emrin Tënd ngjallemi dhe me emrin Tënd vdesim dhe te Ti është kthimi.

Në Mbremje themi:

All-llahume bike nahja ue bike nemutu ue ilejkel-mesir.

Shqip: O Zot me emrin tënd e mbrrimë mbrëmjen dhe me emrin tënd e mbrrijmë mëngjesin,Me emrin tënd ngjallemi edhe me emrin tënd vdesum dhe te ti do të tubohemi ditën e gjykimit.

All-llahume ente Rabbi la Ilahe il-la ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vadike mestetatu eudhu bike min sherri na sanatu eb’u leke bi nimetike aleje ve eb’u bi dhenbi fagfir li fe innehu la jagfirudh-dhunube il-la Ente.

Shqip: O All-llah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; Ti më ke krijuar dhe unë jam robi Yt, do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit Tënd, sa të kem mundësi; Kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja që kam vepruar, Unë jam mirënjohës ndaj dhuntive Tua, i pranoj mëkatet e mia, andaj më fal, ngase mëkatet nuk i fal askush tjetër përveç Teje.

All-llahumme inni asbahtu ush-hiduke, ve ush-hidu hamelete Arshike ve Melaiketeke ve xhemia halkike, Enneke EnteAll-llahu la Ilahe il-la Ente vahdeke la sherike Lek, ve enne Muhammeden abduke ve resuluke.

Shqip: O Zoti im, u gdhiva, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melaiket Tua dhe të gjitha krijesat Tua, se vërtetë Ti je All-llahu i Vetëm, s`ka të adhuruar tjetër përveç Teje, Ti je i Vetëm dhe i pashoq dhe dëshmoj se Muhammedi alejhis-selam është rob dhe i dërguar i Yt.

Ndërsa në mbrëmje e thot:All-llahu inni emsei-tu ush-hiduke, ve ush-hidu hamelete Arshike ve Melaiketeke ve xhemia halkike, Enneke EnteAll-llahu la Ilahe il-la Ente vahdeke la sherike Lek, ve enne Muhammeden abduke ve resuluke.

Shqip: O Zoti im, arrita mbrëmjen, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melaiket Tua dhe të gjitha krijesat Tua, se vërtetë Ti je All-llahu i Vetëm, s`ka të adhuruar tjetër përveç Teje, Ti je i Vetëm dhe i pashoq dhe dëshmoj se Muhammedi alejhis-selam është rob dhe i dërguar i Yt.

Pejgamberi a.s ka thënë: Kush e thot këtë në mbrëmje i bindur në të dhe vdes atë natë do të jetë prej banorëve të Xhenetit.

Kjo lutje thuhet nga 4 here në mëngjes dhe Mbrëmje.

All-llahume ma asbaha bi min nimetin ev bi ehadin min halkike, fe minke vahdeke la sherike lek, fe lekel-hamdu ve lekesh-shukru.

Shqip: O Zoti im, ajo që më është dhënë mua apo ndonjërit prej krijesave Tua nga begatitë e tëra është vetëm nga Ti që Je i pashoq; Ty të qoftë lavdërimi dhe falënderimi.

All-llahume afini fi bedeni, All-llahume afini fi semi, All-llahume afini fi besari, la ilahe il-la ente, eudhu bike minel-kufri vel-fakri, ve eudhu bike min adhabil-kabr, la ilahe il-la ente (3 herë në mëngjesë)

Shqip: O Zoti im, më jep shëndet në trupin tim, O Zoti im, më jep shëndet në të dëgjuarit tim, O Zoti im, më jep shëndet në të pamurit tim. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga kufri (mosbesimi) e varfëria dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga dënimi i varrit. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje.

HasbijAll-llahu la Ilahe il-la hu(ve),Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbul-’arshil-’adhim. (7 herë)

Shqip: Më mjafton mua All-llahu; s’ka të adhuruar tjetër përveç Tij. Tek Ai jam mbështetur dhe Ai është Zoti i Arshit të Madh

Kjo Lutje thuhet 7 here në Mëngjes dhe Mbrëmje.

Muhamedi s.a.v.s ka thënë: Kush e thotë këtë mëngjes e mbrëmje 7 here i mjafton atë që e brengosin qeshtjet e kësaj bote dhe tjetres.

E’udhu bikelimatil-lahit tammati min sherri ma halek.

Shqip: Kërkoi mbrojtje me fjal të përsosura të Allahut nga e keqja e gjithkujt dhe e gjithqkaje që ke krijuar.

Kjo lutje thuhet 3here në mëngjes dhe mbrëmje dhe kudo që hym brenda ditës

All-llahume inni es’elukel-’afve vel-’afijete fid-dunja vel-ahireh, All-llahume inni es’elukel-’afve vel-afijete fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali. All-llahumes-tur avrati ve amin revati. All-llahumeahfedhni min bejni jedejje ve min halfi ve an jemini ve an shimali ve min fevki ve eudhu bike en ugtale min tahti.

Shqip: O Zoti im, kërkoj nga Ti falje dhe shpëtim në këtë botë dhe në Ahiret. Zoti im, kërkoj që të më falësh dhe të më mbrosh në fenë time dhe në jetën time, ma mbro familjen dhe pasurinë time. O Zoti im, m’i mbulo të metat e mia dhe më qetëso në momentet trishtuese.O Zot, më ruaj nga para dhe prapa, në të djathtë, në të majtë dhe nga lartë; kërkoj nga ti që të më mbrosh të mos më lëshojë toka.

All-llahume alimel-gajbi vesh-shehadeti fatires-semavati vel-erdi, Rabbe kul-le shej’in ve melikehu, eshhedu en la Ilahe il-la ente, eudhu bike min sherri nefsive sherrish-shejtani ve shirkihi ve en akterife ala nefsi su’en ev exhurrehu ila muslimin.

Shqip: O Zoti im, Ti je Ai i Cili i di të fshehtat dhe të dukshmet, Krijues i qiejve dhe i tokës, Zot i çdo sendi dhe Mbizotërues i saj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja e vetes sime dhe nga e keqja e djallit dhe nga ajo që ai (shejtani) shpie në shirk dhe kërkoj të më mbrosh që vetvetes e as ndonjë muslimani të mos i bëj keq.

Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me’a-ismihi shej’un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-semiul-alim (3 herë)
Shqip: Me emrin e All-llahut pranë emrit të të Cilit nuk bën dëm asgjë në tokë e as në qiell, Ai që dëgjon shumë dhe di çdo send

Kjo lutje thuhet 3here në mëngjes dhe mbrëmje dhe kudo që hym brenda ditës

Muhamedi s.a.v.s ka thënë: Kush e thot këtë 3 here mëngjes e mbrëmje si bëhet dëm asgjë.

Redijtu bil-lahi Rabben ve bil-Islami dinen, ve bi Muhammedin nebijjen.

Shqip: Jam i lumtur qe kam zgjedh Allahun për Zot , Islamin si fe e Muhamedin për Pejgamber

Muhamedi s.a.v.s ka thënë: Kush e thot këtë 3 here mëngjes e mbrëmje Allahu do të knaq atë diten e Xhykimit.

SubhanAll-llahi ve bihamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete arshihi ve midade kelimatihi (3 herë në mëngjes)
Shqip: I Madhëruar qoftë All-llahu, aq sa është numri i krijesave të Tij dhe aq sa dëshiron Ai vet. Po aq sa është i bukur Arshi i Tij dhe sa ngjyra e pasosur (pafund) për t`i shkruar fjalët e Tij.

SubhanAll-llahi ve bihamdihi (Kjo lutje thuhet 100 herë në ditë)
Shqip: I Lartësuar qoftë All-llahu, Atij të Cilit i takon Lavdërimi.

Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she’ni kul-leha ve la tekilni ila nefsi tarfete ajnin.

Shqip: O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmirëso tërë gjendjen time dhe mos më lë të mbështetem në veten time, as sa një lëvizje e syrit.

La ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-Mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir (Kjo lutje thuhet 100 herë në ditë)
Shqip: S’ka të adhuruar përveç All-llahut, Një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe lavdërimi. Ai është i plotfuqishëm mbi çdo send.

Asbahna ve asbahal-Mulku lil-lahi Rabbil alemin All-llahumme inni es’eluke hajre hadhel-jevmi fet-hahu, ve nasrehu ve nurehu, ve bereketehu, ve hudahu, ve eudhu bike min sherri ma fihi, ve sherri ma badehu.(Kjo lutje thuhet në mëngjes)
Shqip: E arritëm mëngjesin dhe e tërë pasuria i takon All-llahut, Zotit të botërave.O Zoti im, unë kërkoj mirësinë e kësaj dite, hapjen e saj, ndihmën e saj, dritën e saj, dhuntinë dhe udhëzimin e saj. Kërkoj të më mbrosh nga e keqja e saj dhe e ditëve të tjera pas saj.

Emsejna ue Emsel-Mulku lil-lahi Rabbil alemin All-llahumme inni es’eluke hajre hadhel-jevmi fet-hahu, ve nasrehu ve nurehu, ve bereketehu, ve hudahu, ve eudhu bike min sherri ma fihi, ve sherri ma badehu.(Kjo lutje thuhet në mbrëmje)

Shqip: E arritëm mbrëmjes dhe e tërë pasuria i takon All-llahut, Zotit të botërave.O Zoti im, unë kërkoj mirësinë e kësaj dite, hapjen e saj, ndihmën e saj, dritën e saj, dhuntinë dhe udhëzimin e saj. Kërkoj të më mbrosh nga e keqja e saj dhe e ditëve të tjera pas saj.

Asbahna ala fitretil-Islam ve ala kelimetil-Ihlas, ve ala dini , ve ala mil-leti ebina Ibrahime Hanifen nebijjina Muhammedin muslimen ve ma kane minel-mushrikin. (Kjo lutje thuhet në mëngjes)

Shqip: E arritëm mëngjesin në natyrshmërinë Islame, në fjalën e sinqertë (fjala: LA ILAHE IL-LALL-LLAH),në fenë e Pejgamberit tonë, Muhammedit dhe në popullin (fenë) e babait tonë Ibrahimit, i cili ka qenë besimdrejtë, musliman e nuk ka qenë prej mushrikëve (idhujtarëve.

Emsejna ala fitretil-Islam ve ala kelimetil-Ihlas, ve ala dini , ve ala mil-leti ebina Ibrahime Hanifen nebijjina Muhammedin muslimen ve ma kane minel-mushrikin.

Shqip: E arritëm mbrëmjen në natyrshmërinë Islame, në fjalën e sinqertë (fjala: LA ILAHE IL-LALL-LLAH),në fenë e Pejgamberit tonë, Muhammedit dhe në popullin (fenë) e babait tonë Ibrahimit, i cili ka qenë besimdrejtë, musliman e nuk ka qenë prej mushrikëve (idhujtarëve.

All-llahume inni es’eluke ilmen nafi’an ve rizkan tajjiben ve amelen mutekabbelen (çdo mëngjes)
Shqip: O Zoti im, të lutem më jep dituri të dobishme e furnizim të mirë dhe të lutem Të m’i pranosh veprat e mia.

Estagfirullahe ve etubu ilejhi. (Kjo lutje thuhet 100 herë në ditë dhe më shum)
Shqip: Kërkoj faljen e All-llahut dhe tek Ai pendohem.

All-llahumme sal-li ve sel-lim ala nebijjina Muhammed (10 herë e më shum në ditë)

Marrë nga Mburja e Muslimanit. Autor: Said Ali Al Kahtani

Duaja Kur Bie Shi

0

Allahumme sajjiben nafi’an
O Allah, bëje këtë shi të begatshëm, e të dobishëm!
Buhariu.

Allahumme eskina gajthen mugithen meri’en meri’an gajre darrin axhilen gajre axhili.
O Allah, të lutem na lësho shi të këndshëm, freskues, të dobishëm e jo të dëmshëm, të menjëhershëm e jo të vonuar.
Saktësoi Albani.

Allahumme egithna, Allahumme egithna, Allahumme egithna.
O Allah, na lësho shi! O Allah, na lësho shi! O Allah, na lësho shi!
Buhariu dhe Muslimi.

Allahumme iski ibadek, ue behaimek uenshur rahmetek ue ahji beledekel-mejjit.
O Allah, begatoji me ujë robërit e Tu dhe gjallesat e Tua, shpërndaje mëshirën Tënde dhe gjallëroje këtë vendin Tënd të vdekur!
Saktësoi Albani

Përgatitja për Ramazan dhe tretmani me Hixhame

0

Përgatitja për Ramazan dhe tretmani me Hixhame

Ramazani është muaj i spiritualitetit ( shpirtit ) dhe hasim të dëgjojmë apo lexojmë të dhëna të ndryshme se si te rrisim efektet pozitive shpirtërore gjatë agjërimit.
Shumica e përpjekjeve për ngritjen e vlerave shpirtërore kërkojnë mund të konsiderueshëm fizik si: Falja e namazit 5 herë në dite, falja e Teravive, Namazi i natës, motrat/vëllezërit duhet të gatuajnë, shërbejnë ushqimin apo pastrojnë disa orë në ditë.
Nëse trupi nuk është i shëndetshëm sa duhet apo nëse vuani nga dhembje të tilla si të, qafës, shpindës, kokës, supeve, belit, bërrylave dhe këmbëve ju ndoshta nuk do jeni në gjendje të arrini rezultatet më të mira shpirtërore. Aq më tepër nëse keni plogështi, ngarkesë të madhe stresi ,keni kaluar nëpër sprovime të ndryshme që ju kane tronditur psikologjikisht apo edhe keni kokëdhembje që ua humbin fuqine ju jeni kandidati i duhur për tretman. Ajo cfarë kërkohet për të përmirësuar gjendjen fizike por edhe atë psikike para Ramazanit është ti nënshtroheni trajtimit me Hixhame.
Një nga mënyrat më të mira për tu liruar nga dhembja është terapia me kupa e quajtur Hixhame.
Klinikisht efektshmëria e terapise me kupa ka treguar sukses që ne tretmanin e parë deri në 90% të rasteve.

Ka thënë Profeti alejhi selam:
”Nuk ka ilaç që mund të krahasohet
me lëshimin e gjakut dhe hixhamen.” (Buhariu)

Përzgjodhi dhe përshtati: Dr.med. Flakron Sabedini

Thuaje kete lutje kunder djajve

0

“UĬIDHUKE BI KELIMEETIL-LAAHIT-TEE-MEETI, MIN GAĎABIHI, UE ĬǨAABIHI, UE
SHER-RI ĬBAADIHI, UE MIN HEMEZEETISH-SHEJAAŤIINI, UE EN JEȞĎURUUN.” [Kur e
lexojmë duanë për vete në vend të “UĬIDHUKE” do të themi: “EŬUDHU”].
Kuptimi shqip:
“Të mbroj ty përmes fjalëve të plota të Allahut, nga zemërimi i Tij, nga ndëshkimi i Tij, nga ligësia
e robërve të Tij, nga ngacmimet e djajve dhe që ata të të afrohen.” (Shih: Et-Tirmidhi 3528 etj.; Albani ka
thënë se hadithi është “sahih / i vërtetë”) [Kur e lexojmë për vete në vend të “Të mbroj ty” themi: “Mbrohem”.]

Rukje e fuqishme kunder magjise qe shkakton frike dhe ankth

0

Rukje e fuqishme kunder magjise qe shkakton frike dhe ankth

Degjojeni cdo dite pas namazaeve dite (minimumi 5 here ne dite)

7 shërimet Profetike që cdo musliman patjetër duhet t’i dijë

0

Mjalti – Allahu i Gjithëfuqishëm thotë në Kuran: “Nga barqet e tyre (të bletëve) del pije me ngjyra të ndryshme. Në të ka shërim për njerëz. Edhe në këtë ka arsye për atë popull që mendon thellë.” (Nahl, 69).
Hixhame – Praktika e hixhamit është miratuar nga Profeti Muhammed (paqja dhe bekimi qofshin mbi të). Thuhet se natën e Israsë, engjëjt i thanë Profetit (paqja dhe bekimi qofshin mbi të):”O Muhamed, urdhëro umetin tënd për hixham.” (Suneni i Tirmidhiut).
Fara e zeze – Ebu Hurejre, r.a., ka treguar se i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., ka thënë: “Përdorni rregullisht këtë farë të zezë, sepse ajo përmban në vete ilaç për çdo sëmundje, përveç vdekjes.”.
Uji zem zem – Transmetohet nga Ibën Abasi se ka thënë: i Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Uji i Zemzemit është për atë (qëllim) për të cilin pihet; nëse e pi atë që të shërohesh me të, Allahu të shëron. Nëse e pi atë që të të ngopesh, Allahu të ngop. Nëse e pi atë që të shuash etjen, Allahu t’a shuan atë. Ai është gropa e Xhibrilit dhe dhënësi ujë Ismailit.” E transmeton Darakutni. [Batil Meudu (i pavërtetë, i trilluar) – Irvaul Galil 1126, Daiful Xhami 4972].
Sidri – Imam Laiki thotë: Transmeton Muhamed Bin Othman nga Said Bin Muhamed el-hanat nga Isak Bin Ebij Israil i cili thotë: Kam dëgjuar Sufjanin të thotë, për Sulejman Bin Umeja (dijetari i thekifëve) nga familja e Arua Bin Mesudit i cili thotë: Se nëna ime dhe gjyshja ime kishin hyrë tek shtëpija e Aishes (Allahu qoftë i kënaqur prej saj) dhe po dëgjonin një grua e cila e pyeste Aishen (Allahu qoftë i kënaqur prej saj), a ka për mua ndonjë ilaç i cili më largon nga deresioni dhe lodhja mendore? Aisha (Allahu qoftë i kënaqur prej saj) u përgjigj: Jo. Gratë që ishin prezent thanë: ”O nëna e besimtarëve ajo ankohet për burrin e saj i cili nuk i afrohet asaj në shtrat”. Atëhere thotë Aisha (Allahu qoftë i kënaqur prej saj) :” Kthejeni përsëri atë grua tëk unë dhe kur vjen i thotë: ”Laje me ujë, e sidër burrin tënd. E njëtja histori përmëndet dhe nga Imam Bagauj.
Hurma (axhva) – Transmetohet nga Sa’d bin Ebi Vekkasi radiallahu anhu, se i Derguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, ka thene: “Kush i ha shtate hurma (axhva) ne mengjes, ate dite ai as nuk do te vuaje nga helmi, as nga magjia”. (Transmetojne Buhariu 10/203 dhe Muslimi 2047).
Rukje – Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaj: “Ai (Kurani) është udhërrëfyes dhe shërim për besimtarët”. Por ata që nuk besojnë, janë të shurdhër dhe të verbër, njësoj si të thirreshin prej vendeve të largëta.” [Fussilet, 44]. Dhe thotë: “Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët e që mohuesve keqbërës u shton vetëm humbje.” [El Isra, 82]. Me rukje mund te sherosh semundjet e syrit te keq,hasedit, sihrit,mes’h-it,despresion,ankth,stres etj.

Hixhama ndihmon ne eliminimin e akneve!

0

Aknet dhe menjanimi i tyre me hixhame!

Hixhama ndihmon ne eliminimin e akneve!
Pjeset e trupit te prekura me akne tek shume njerëz janë fyryra dhe shpinda, hixhama stabilizon sistemin hormonal, lufton alergjitë, pastron organizmin nga bakteriet, yndyrnat e teperta, lufton radikalet e lira etj.

Faktoret!
Aknet mund të lidhen me faktorë si stresi, dieta ushqimore, dehidratimi, alergjitë dhe ndryshimet hormonale, radikalet e lira

Nëse vuani nga aknet, nuk duhet të fajësoni vetëm lëkurën e yndyrshme, lëkura po ashtu ndikohet nga ndryshimet në nivelin hormonal, që ndikojnë në prodhimin e yndyrës dhe pH të lëkurës, çka shton rritjen e baktereve dhe shpie në mbylljen e poreve.

Përgatiti inf.Qendresa Paqarizi(Certifikuar per hixhame)

Mirësia dhe begatia e dhimbjes

0

Nuk janë dhimbjet gjithmonë të urryera dhe ato që sjellin gjithmonë mjerime e të këqija. Ndodh nganjëherë që robi të jetojë në dhimbje e të ketë dobi. Me të vërtetë, lutja e nxehtë vjen me dhimbjet, adhurim të vërtetë sheh atëherë kur të shoqëron dhimbja. Dhimbjet e nxënësit në kohën e lypjes së diturisë dhe arritjes së saj, durimit të vështirësive të rrepta gjatë kohës së përpjekjeve, bëjnë që ai ta korrë frytin e famës, si një dijetar i fortë e i rrallë, ngase u dogj në fillim e ndriçoi në mbarim. Dhimbjet e poetit dhe vuajtjet e tij kur nëpërmjet rreshtave të thurur i thotë,
prodhojnë një kulturë të bujshme. Gjithashtu edhe vuajtjet e një shkrimtari nxjerrin vepra të
gjalla, e tërheqëse që janë të mbushura plot këshilla e shembuj, mësime e përkujtime. Nxënësi që jetoi pa fije shqetësimi dhe aktiviteti pranë bankave, e as që e lodhi trurin pranë librave, mbetet gjithmonë margjinal, përtac dhe i panjohur. Po ashtu edhe një poet, i cili nuk njohi dhimbjet e as që ua shijoi idhtësinë, vetëm se humb kohën në poezitë e tij, se fjalët i mbeten shumë të lira, si një zbrazëtirë e flluskave të shkumës së detit që
në fund humbin dhe shuhen. Mbeten të tilla se fjalët nuk dolën nga muskujt e zemrës, por vetëm nga maja e gjuhës. Shembull më të lartë dhe të ngritur kemi jetën e besimtarëve të parë të cilët e përjetuan mëngjezin e misionit, rilindjen e ummetit, fillimin e shpalljes. Ata që kishin besimin më të madh, zemra të pastra, fjalë të vërteta dhe dituri të thella, ishin të tilë ngase përjetuan dhimbjet dhe
vuajtjet më të vështira: uri, skamje e varfëri, dëbim, përbuzje, dhimbje ndarje e izolim. Ata përjetuan ndarje zemrash, largim ëndjesh, dhimbje plagësh, vrasje, dhunë, e masakrime, por përsëri mbeten me të vërtetë shembuj legjendarë, pakicë e zgjedhur, shëmbëlltyrë e pastërtisë, simbole të virtyteve të larta, sakrifikues të mëdhenj.
“Nuk ishte me vend për banorët e Medines e as prej atyre që ishin rreth tyre nga beduinët, të ngelin (pa shkuar) pas të Dërguarit të Allahut e as s’i kursejnë vetet e tyre ndaj vetes së tij (Pejgamberit). Nuk ishte me vend ngase ata s’i godet as etja, as lodhja, as uria kur janë në rrugën e Allahut, dhe nuk shkelin ndonjë vend që i hidhëron jobesimtarët dhe nuk arrijnë kundër armikut çkado qoftë vetëm se të gjitha ato do t’u evidentohen si vepër e mirë. Allahu s’ua humb shpërblimin vepërmirëve” (Kur’an 9:120).
Në jetën e kësaj bote hasim në njerëz të cilët në momentin më të vështirë dhanë rezultatet më të shkëlqyeshme. …por Allahu nuk e pëlqeu ngritjen e tyre, ndaj i zmbrapsi, dhe u është thënë: ‘Rrini me të paaftit’” (Kur’an 9:47). Këtu po të kujtoj luftëtarin dhe poetin islam që jetoi në dhimbje, vuajte e ndarje. Këto fjalë i tha në momentet e frymës së fundit. Ai është Malik ibn er-Rejb. Duke dhënë frymë, ai tha këto fjalë: A nuk më pe kur dhashë të humburën, e mora të drejtën? Iu bashkangjita ushtrisë së Ibn Affanit dhe eca të përpjetën? Ah sa e mirë ish ajo ditë kur me dëshirë lashë vendin, mallin dhe fëmijët. Qëllim pata shehadetin dhe të mirat e Allahut t’i arrij.
Shokët e mi të rrugës, ndaluni, se vdekjen e shoh si më troket Ndoshta tani përfundoj, apo ca ditë këtu kam me mbet’. Me mua një ditë apo ca ditë qëndroni, e mos shpejtoni Se duart tuaja, nga trupi im i coptuar, shpejt do t’i lironi. Me majat e shigjetës që luftova, varrin tim ma çelni. Një skaj të xhybes shkoqeni e syt hapur mos m’i leni. Mos ma bëni varrin e ngushtë, në këtë tokë të gjërë
Shtëpin tokën në fund ne kemi, të gjithë do na nxërë. Deri në fund të zërit që herë i ndalej e i ndërpritej, nxirreshin këto fjalë. Me nxjerrjen e dhimbjes së shpirtit dhe me lotë e ofshama mbetën fjalët e fundit për të gjithë ata që do u lexojnë si një vullkan që lë gjurmët e tij të pazhdukshme. Këshillat, ligjëratat, fjalët që rrjedhin me flakë zemre, arrijnë dhe zënë vend në brendësinë e saj, notojnë në thellësitë e shpirtit, ngase ai që i flet i jeton ato dhimbje e përvëlime. Shpesh kam lexuar vepra të ndryshme në temat shkencore islame, posaçërisht në temat që të ngjallin shpirtin, por s’e kam gjetur ne fjalët e tyre atë fuqi që të dridh e të rrënqeth, për shkak se janë shkruar nga të palodhurit dhe të pamunduarit, që vetëm dorën dhe gojën kanë lëvizur, se brendinë e kanë patur larg asaj që ka shqiptuar gjuha. “Flisnin me gojë atë që s’e kishin në zemra” (Kur’an 3:167).
Nëse dëshiron të ndikosh me fjalën dhe poezitë e tuaja, mos fol e as mos shkruaj, përpos ato raste e ngjarje që të kanë djegur. Nëse nuk di se ç’nxehtësi ka flaka e zjarrtë mos u mundo t’ua tregosh të tjerëve, se nuk do të ndikosh tek ta. Le të jetë fjala jote ajo qe do te ngjallë ndjenjat e njerëzve si uji që ngjall tokën pas thatësisë E kur Ne ia lëshojmë asaj ujin ajo gjallërohet, shtohet dhe nga të gjitha llojet rrit bimë të ndryshme”
(Kur’an 22:5).