Home Blog Page 11

Shenjat dhe simptomet e njeriut të sëmurë nga xhinët/sihri

0

Sëmundja e të prekurit prej xhinëve ose Sihrit në përgjithësi ka simptome ashtu siç ka simptome dhe shenja çdo sëmundje tjetër trupore, mirëpo duhet patur kujdes se në disa raste simptomet e njeriut të prekur nga Sihri (Magjia) apo nga xhinët janë të njëjta apo të ngjashme sikurse sëmundjet e rëndomta trupore. Njohja e këtyre simptomeve është me rëndësi për të sëmurin dhe për atë që mundohet të bëhet shkak për ta shëruar, pasiqë nëpërmjet këtyre simptomeve mund të bësh dallim mes të sëmurit prej xhinëve dhe mes të sëmurit me ndonjë sëmundje të rëndomtë trupore.

Simptomet e të prekurit nga xhinët dhe Sihri ndahen në dy grupe:

 1.        Simptome që paraqiten në gjumë.
 2.        Simptome që paraqiten kur njeriu është i zgjuar.

 

 • Simptomet që paraqiten në gjumë:

1)      Kur njeriun nuk e kaplon gjumi një kohë të gjatë duke u munduar që të flen.

2)      Zgjimi i shpeshtë nga gjumi gjatë natës.

3)      Kur në gjumë njeriu ndjen ngushtësi dhe mundohet që të kërkojë ndihmë, por s’ka mundësi ose mundohet që të ik prej asaj që e frikëson, por nuk mundet.

4)      Ëndrrat e frikshme dhe tmerruese.

5)      Kur njeriu sheh në ëndër kafshë sikurse është: macja, qeni, devja, gjarpëri, luani, dhelpra, miu.

6)      Kur njeriu qesh ose qanë në ëndër ose bërtet dhe piskëllon.

7)      Kur njeriu rënkon dhe psherëtin në gjumë.

8)      Kur njeriu çohet dhe ec në gjumë pa mos u e hetuar se është zgjuar.

9)      Kur njeriu sheh në ëndër se kinse bie nga një vend i lartë.

10)   Kur njeriu e sheh veten e tij në gjumë se kinse është në varreza ose në vend ku hidhen mbeturinat ose në një rrugë të frikshme.

11)   Kur njeriu sheh në ëndër njerëz të çuditshëm, sikurse sheh njerëz të gjatë ose sheh njerëz shkurtabiqa ose sheh njerëz të zi.Fire---flames

 

 • Simptomet që paraqiten kur njeriu është i zgjuar:

1)      Kokëdhimbje e përhershme: Me kusht që kjo kokëdhimbje të mos jetë si rezultat i dhembjes në ballë mes dy syve ose si rezultat i dhembjes së veshit, hundës, fytit ose lukthit.

2)      Ta ndjejë njeriu në veten e tij se diçka e ndalon dhe e largon prej kryerjes së obligimeve fetare siç është namazi, dhikri, leximi i Kur’anit si dhe veprat tjera të mira.

3)      Njeriu ndjen frikë dhe trishtim.

4)      Dembelia dhe përtacia: Njeriu që ka gjasa të jetë i prekur prej xhinëve dhe Sihrit është në përgjithësi dembel dhe përtac, në veçanti në anën fetare duke mos i kryer obligimet fetare Islame.

5)      Epilepsia: Tek disa njerëz të sëmurë prej Epilepsisë, shkak i sëmundjes epileptike janë xhinët, ndërsa në raste tjera shkak i Epilepsisë është sëmundja e cila kërkon tretman spitalor.

6)      Kur njeriu ndjen dhembje në ndonjë pjesë të trupit, dhembje të cilën s’kanë mundur mjekët që ta identifikojnë dhe ta shërojnë.

7)      Kur njeriu sheh me sytë e tij krijesa në përgjithësi në formë të njeriut, mirëpo me fytyrë dhe trup të shëmtuar dhe ndjehet i tmerruar prej asaj që ka parë.

Këta ishin shkurtimisht disa prej simptomeve që mund t’i ketë njeriu që është prekur nga xhinët ose nga Sihri. Ka edhe simptome tjera, mirëpo këta që i përmendëm janë më të shpeshtat dhe më të spikaturat. Obligohet ai që i ka këta simptome ose simptome tjera, që të kthehet tek All-llahu (subhanehu ue teala) dhe plotësisht të mbështetet tek Ai se vetëm All-llahu është Ai i cili shëron dhe vetëm  All-llahu është Ai që jep vdekje dhe Ai është që jep jetë dhe vetëm tek All-llahu është kthimi pas vdekjes. Dhe kujdes dhe mos u drejto tek sihirbazët (magjistarët) dhe fallxhorët se kërkimi ndihmë prej tyre të nxjerr nga feja e All-llahut dhe kërkimi ndihmë prej tyre do të shkaktojë dëshprim për ty në këtë botë dhe dëshprim të përhershëm në Xhehenem, por kërko ndihmë në mënyrë të lejuar, me rukje sheriatike e cila nuk përmban kufër dhe shirk dhe në përgjithësi përbëhet prej leximit të Kur’anit dhe kryerjen e dhikreve që kanë ardhur në Sunetin e Pejgamberit si dhe në faljen e namazeve dhe përmirsimin e lidhjes sate me All-llahun duke u mbështetur vetëm në All-llahun me mbështetje të plotë.

Ebu Bekër el Xhezairi

(Ish mësimdhënës në Universitetin Islamik të Medines dhe mësimdhënës në Xhaminë e Pejgamberit në Medine)

MËNYRA E SHËRIMIT PREJ PREKJES SË XHINËVE DHE SIHRIT

0

Parasëgjithash duhet të përmendim faktin se shumica dërmuese e njerëzve që janë të sëmurë prej xhinëve ose kanë Sihër janë njerëz të cilët janë të mangët nga ana e besimit dhe nga ana e kryerjes së obligimeve fetare Islame siç është mosfalja ose vonimi i namazit ose bërja e gjunaheve të shumta siç është shikimi i harameve të shumta që servohen në ekranet televizive apo në internet dhe kështu me rradhë. Pra nëse njeriu sprovohet me hyrjen e xhinëve në trupin e tij ose Sihri dhe të tjera, si është rrugëdalja prej kësaj?

Ka vetëm një zgjidhje e cila është e lejuar nga Sheriati dhe ajo zgjidhje është kthimi tek All-llahu dhe tek Libri i Tij.

 • Si mund që njeriu të shërohet vet, pa mos kërkuar ndihmë prej askujt dhe duke u mbështetur vetëm në All-llahun?

 

 1. Përmirsimi i Akides (Besimit): Kjo don të thotë që njeriu që është kapluar nga Sihri dhe nga xhinët duhet që të kthehet tek All-llahu (subhanehu ue teala) dhe të mësoj se çka është obligimi i tij ndaj All-llahut duke e njësuar All-llahun me të gjitha llojet e adhurimeve, qoftë me adhurime të gjymtyrëve, apo adhurime të zemrës siç është: mbështetja në All-llahun, shpresa në Atë ,frika prej All-llahut dhe kështu me rradhë. Poashtu këtu hyn edhe njohja e emrave të All-llahut dhe cilësive të Tij, ashtusiç i ka njohur Pejgamberi dhe sahabët.
 2. Kryerja e namazit në kohën e vet: Kjo don të thotë faljen e namazeve të obliguara gjatë ditës dhe natës, poashtu është e pëlqyeshme edhe të fal edhe namaz vullnetar gjatë natës dhe ta lus All-llahun në sexhde një kohë të gjatë që All-llahu t’ia largoj atij (asaj) këtë sprovë, sepse njeriu është më afër All-llahut kur është në sexhde, prandaj preferohet që njeriu shumë të lutet dhe të ankohet tek All-llahu kur është në sexhde.
 3. T’i kryej i sëmuri të gjitha obligimet që janë të obligueshme për secilin musliman siç është agjërimi i ramazanit, dhënia e zekatit, mbajtja e lidhjeve farefisnore, respektimi i prindërve, respektimi i fqinjëve dhe kështu me rradhë.
 4. I sëmuri prej xhinëve ose Sihrit duhet që t’i largoj nga shtëpia e tij ose t’i shkatërroj ose t’i djeg të gjitha pikturat që janë nëpër mure dhe që kanë të vizatuara gjallesa, qoftë njeri apo kafshë, ndërsa pikturat që nuk kanë gjallesa s’prish punë që t’i mbajë në mur. Poashtu duhet t’i largojë edhe statujat e kafshëve apo njerëzve që i mban për dekorim, sepse në një shtëpi ku mbahen piktura dhe statuja të gjallesave nuk hyjnë melekët (aty ku nuk hyjnë melekët hyjnë shejtanët).Kuran-697x376
 5. I sëmuri duhet që t’i djeg hajmalitë që i mban për fat ose për diçka tjetër, sepse mbajtja e hajmalive është shirk dhe mbajtja e tyre bie në kundërshtim me atë që e thamë më lartë në pikën e parë që e përmendëm dhe që ka të bëj me mbështetjen vetëm në All-llahun, ndërsa kur njeriu mban hajmali ose diçka të ngjashme ai atëherë nuk mbështetet në All-llahun, por mbështetet në hajmalinë dhe kjo është në kundërshtim me besimin Islam.
 6. Shkatërrimi i mjeteve muzikore që i sëmuri i mban në shtëpi dhe të cilat përdoren për haram.
 7. I sëmuri duhet që të largohet prej harameve si për shembull nëse i sëmuri është burrë dhe mban në gishtin e tij unazë ari, ai duhet që ta largojë atë sepse kjo bie në kundërshtim me Islamin, sepse Pejgamberi (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) ka ndaluar për burrat musliman që të mbajnë unazë prej ari, ndërsa është e lejuar për gratë. Ndërsa nëse i sëmuri është femër, obligohet që të vesh hixhabin (mbulesën).
 8. Të mësojnë familjarët e të sëmurit çështjet bazë që kanë të bëjnë me Islamin dhe mos të lidhen zemrat e tyre për dikë tjetër pos All-llahut.
 9. Ta mësojë i sëmuri dallimin mes shërimit të lejuar me Sheriat që njihet si rukje (mjekohet nga ndonjë Hoxhë i cili i këndon Kur’an) dhe mes shërimit të ndaluar nëpërmjet sihirbazëve dhe fallxhorëve të ndryshëm. Dhe ta dijë i sëmuri me bindje të thellë se Kur’ani është shërim dhe mëshirë, ashtusiç ka thënë All-llahu: “Dhe kemi zbritur prej Kur’anit atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët…”. [1]dhe poashtu thotë All-llahu: “Dhe kur sëmurem Ai (All-llahu) më shëron”.[2]
 10. Është mirë që i sëmuri prej Sihrit të bëj Hixhame, për këtë ka thënë Pejgamberi alejhi selam: “Ilaçi më i mirë është Hixhamja”[3], poashtu thuhet në një hadith tjetër se: “Pejgamberi ka bërë Hixhame në kokë prej kokëdhimbjes që e ka patur duke qenë në ihram”.[4]
 11. Dije se namazi është qetësi për trupin dhe mendjen tënde.
 12. Nëse i sëmuri është mashkull duhet që sa më shumë të mundohet ta fal namazin me xhemat në xhami.
 13. Hiq dorë nga ndëgjimi i muzikës dhe nga shikimi i harameve në TV dhe në Internet.
 14. Merr abdes para se të biesh në gjum dhe lexoe Ajetul-Kursijn në shtrat.
 15. Lexoe Suren el Bekare çdo tri ditë, nëse nuk din arabisht, atëherë vetëm ndëgjoe dikënd që e lexon në radio ose në kompjuter.
 16. Bëne dhikrin para gjumit.
 17. Kur të çohesh prej gjumit bëne dhikrin e zgjimit nga gjumi që ka ardhur në Sunet.
 18. Ndëgjo Kur’an dy orë në ditë.
 19. Thuaj çdo ditë pas namazit të sabahut nga 100 herë: “La Ilahe il-lAll-llahu uahdehu laa sherike leh, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue huve ala kul-li shej-in kadiir”.
 20. Shoqërohu me njerëz të devotshëm dhe largohu prej njerëzve që s’kanë fe dhe devotshmëri .
 21. Nëse bëhet fjalë për të sëmurë femër, i obligohet asaj që të vesh Hixhabin, pasiqë Hixhabi është obligim për të gjitha muslimanet.
 22. Thënia Bismil-Lah në fillim të çdo pune të hajrit, veçanarisht gjatë ngrënies apo pirjes.
 23. Ngrënia dhe pirja me dorë të djathtë
 24. Ngrënia dhe pirja e gjërave hallall dhe largimi prej ushqimeve dhe pijeve haram.
 25. I sëmuri prej xhinëve dhe Sihrit nuk është e preferuar që të flej në vetmi.
 26. Mundohu që të ndëgjosh sa më shumë Kur’an nëse je prej atyre që nuk dijnë të lexojnë në gjuhën arabe. Zbriti prej internetit këta sure të mëposhtme dhe ndëgjoi sa më shumë që ke mundësi, sepse Kur’ani është shërim për çdo gjë.

Sure el Fatiha, Sure el Bekare, Sure ali Imran, Sure el En’aam, Sure Huud, Sure el Kehf , Sure el Hixhr, Sure el Ahzaabë, Sure Jasin, Sure Saffat, Sure Fussilet, Sure el Fet’h, Sure el Huxhuratë, Sure Kaf,  edh- Dharijatë, Sure er Rahman, Sure el Hashr, Sure es Saff, Sure el Xhuma, Sure el Muanfikunë, Sure el Mulk, Sure el Mearixh, Sure el Xhinn,  Sure et Taarik, Sure el Kafiruun, Sure el Mesed, Sure el Ihlas, Sure el Felek, Sure en Nas.

Këta pika që i përmendëm ishin shkurtimisht rreth asaj se cilat mund të jenë shkaqet të cilat çojnë deri te shërimi prej Sihrit ose prej prekjes së xhinëve, por vlen të përmendet se njeriu i sëmurë ka mundësi që të kërkojë ndihmë prej ndonjërit që din të bëj rukje të bazuar në Kur’an dhe në Sunet. Por duhet të ketë kujdes që mos të shkojë nëpër sihirbazë ose fallxhorë, sepse sihirbazët dhe fallxhorët janë qafira dhe mu ata janë ata të cilët bashkpunojnë me xhinët dhe shejtanët për t’i devijuar njerëzit nga besimi Islam. Sihirbazët dhe fallxhorët janë robër të shejtanit dhe shërbetorë  të tyre, pra edhe kërkimi ndihmë prej tyre është i ndaluar.

Nuk ka sëmundje e cila nuk ka ilaç, mirëpo është kusht që ilaçi të jetë i lejuar dhe këta pika që i përmendëm nuk janë të gjitha  shkaqet e mundshme të cilët mund të çojnë deri te shërimi, por janë shkurtimisht disa pika kryesore, ndërsa shërimi është në dorën e All-llahut, ndërsa muslimani është i obliguar që t’i kërkojë shkaqet e lejuara për t’u shëruar.

Përgatiti: Enis Arifi


[1]  Sure el Israa:82

[2]  Sure esh Shuaraa:80

[3]  Buhariu

[4]  Buhariu

Si pinte ujë i Dërguari i Allahut (alejhi we selam)?

0

Si pinte ujë i Dërguari i Allahut (alejhi we selam)?

Ai pinte ngadal, dhe jo shpejt sepse kur uji pihet shpejt ai hyn ne lukth bashkë me ajrin dhe shkakton dhimbje, fryerjen ne stomakut, pamundëson lëvizshmërin e lukthit dhe vështërson tretjen e ushqimit.Ai ( sal Allahu alejhi hi we selam) kur pinte ujë pushonte tri herë duke marrur frymë jashtë enës e jo në enë.

Ubu Neimi transmeton se kur Pejgamberi sal Allahu alejhi we selam pinte ujë dhe tri herë pushonte për të marrë frymë, e fillonte me bismilah dhe e përfundonte me falenderim Allahut.

Uji nuk bën të pihet para dhe gjatë ngrënjes,e pas ngrënjes duhet të pi gjysmen e asaj që do tua shuaj etjen,,sepse kjo është më e mirë për tretje. Duhet të shmangur ujit tepër të ftohtë sepse kjo dëmton organet e frymëmarrjes, e sidomos pas ushqimit djekës, ëmbëlsirave, pemëve dhe pas mardhënjeve seksuale.Dhe nuk bën që njëkohësisht të pihet ujë nga pusi dhe lumi dhe nuk bën që të pihet uji shpejt, sepse nga kjo mund të sëmuret mëlqia.

Regjimi i Assadit vret 100 njerëz nga bombardimet në Gutën Lindore

0

Së paku 100 njerëz civil, 20 prej tyre fëmijë janë vrarë nga ushtria Siriane gjatë bombardimeve në enklavën që mbahet nga opozita në Ghoutën Lindore, njofton vëzhguesi i luftës.

Observatori Sirian për të Drejtat e Njeriut, Rami Abdel Rahman ka thënë se vdekje e civilëve që nga e Hëna nga bombardimet është më e larta që nga 2015.

Helmetat e Bardha kanë postuar një video në Twitter që tregon një njeri që mban një fëmijë që është në gjendje të rëndë pas sulmeve.

Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar të Hënën se bombardimet e rënda duhet të ndalen meniher nga Siria./KohaIslame.com/

Lumturia e vërtetë dhe qetësia shpirtërore

0

Lumturia e vërtetë dhe qetësia shpirtërore gjenden në nënshtrimin ndaj urdhrave të Krijuesit dhe Rregulluesit të kësaj bote. Zoti thotë në Kuran: “Vetëm në përmendjen e Allahut gjejnë prehje dhe qetësi zemrat…” (13: 28) Nga ana tjetër, ai që i kthen shpinën Kuranit, do të ketë një jetë të vështirë në këtë dynja. Allahu thotë: “Kush ia kthen shpinën udhëzimit Tim do të ketë jetë të vështirë dhe në Ditën e Kijametit do ta ringjallim të verbër.” (20:24) Kjo mund të shpjegojë pse disa njerëz kryejnë vetëvrasje megjithëse janë të pasur e jetojnë në luks. Le të marrim për shembull Ket Stivens (tani Jusuf Islam), ish-këngëtar popi i famshëm, i cili kishte raste që fitonte 150.000 USD në natë; pasi u bë musliman, ai gjeti lumturinë dhe paqen që nuk kishte arritur të gjente në suksesin material.

ARTI I LASHTË I SHËRIMIT

0

ARTI I LASHTË I SHËRIMIT

E njohur për shumë shekuj dhe shoqëri të ndryshme tani aplikohet me tē madhe pothuajse nē të gjitha vendet e botës!

Kjo praktikë e vjeter pastron gjakun nga përzierjet e dëmshme që janë qeliza gjaku të plakura dhe të dobëta që nuk mund të bëjnë punën e tyre në mënyrën e kërkuar, si furnizimi i trupit me ushqyes të mjaftueshëm dhe mbrojtja e tij nga sëmundjet. Me anë të hixhames tërhiqen këto përzierje të dëmshme të qelizave të kuqe dhe të bardha të gjakut për t’u zëvendësuar me qeliza gjaku të reja.

Hixhamja është një praktikë e vjetër mjekësore, e njohur për shumë shoqëri njerëzore, duke filluar nga Egjipti i lashtë që nga viti 2200 para Isait ( Krishtit), në Asiri që nga viti 3300 para lindjes së Isait (Krishtit) deri në Kinë. Hixhamja së bashku me akupunkturën kineze janë shtyllat më të rëndësishme të mjekësisë tradicionale kineze deri më sot.

Arabët e vjetër e njohën Hixhamen dhe më pas erdhi i Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të) i cili e lavdëroj këtë praktikë, duke thënë, siç thuhet te Buhariu, se: “Mënyra më e mirë që mund të kuroheni, është hixhamja.”
Mandej ai e praktikoj këtë praktikē edhe vet disa her dhe nxiti njerzit ta praktkojnë atë duke thënë: “Ky hixham është ilqa për çdo sëmundje”

Hixhamja ka përfaqësuar një pjesë thelbësore të praktikave tradicionale mjekësore për shumë prej shoqërive të botës, por që pas përhapjes së mjekësisë perëndimore “koloniale” në të gjitha vendet e botës, dhe konsiderimit të saj si “mjekësia e vetme” që duhet praktikuar, kurse të gjitha të tjerat u quajtën bestytni dhe mashtrim, dhe pasi u përhapën me forcë kompanitë farmaceutike, të gjitha sistemet dhe praktikat tradicionale mjekësore u zmbrapsën në hije, duke mbetur vetëm disa mbetje të vogla këtu e atje në disa vende të Gjirit – si një praktikë tradicionale informale – dhe në Kinë dhe në shoqëritë e Azisë Lindore –si një pjesë për të ruajtur trashëgiminë tradicionale mjekësore.

Dhe tani, praktikat tradicionale kanë filluar të përhapen përsëri me vrull në vendet e Perëndimit dhe të Lindjes.

Përzgjodhi dhe Përshtati inf.Qendresa Paqarizi (Çertifikuar për Hixhame)

Kurani është shërim nga sëmundjet psikologjike, si stresi, depresioni, ankthi

0

Kurani është shërim nga sëmundjet psikologjike, si stresi, depresioni, ankthi, tensioni etj. Sot, pothuaj 50 % e atyre që lëngojnë nga probleme të tilla, i kanë kronike. Më e çuditshmja është se kur flitet për stresin dhe depresionin, sheh që prej tij vuajnë si i madhi dhe i vogli, si pushtetarët ashtu dhe masat, si tregtari dhe ministri, si burri dhe gruaja. Me këtë rast, dua të sjell përvojën e doktor Ahmed Kadi, në qendrën mjekësore shkencore në Panama, në SHBA.

Ai bashkë me një grup mjekësh kanë bërë një sërë eksperimentesh me myslimanë dhe jomyslimanë nga ata që nuk e dinin gjuhën arabe. Ai u lexonte Kuran dhe maste ndikimin e Kuranit në mendjet dhe trupin e tyre. Ai tregon se 97 % e personave ndikoheshin nga leximi i Kuranit, i cili u falte qetësi dhe prehje. Përvojën e tij ai e hodhi në një libër të cilin e titulloi: “Ndikimi i leximit të Kuranit në funksionet biologjike të trupit” Kurani e pajis njeriun me qetësi, prehje, shpresë dhe energji. Fjala: “La haule ve la kuvete il-la bil-lah – Nuk ka fuqi përveçse fuqisë së Allahut” ka një ndikim të çuditshëm tek njeriu. “Do të ishte më mirë për ty sikur të kishe thënë, kur hyre në kopshtin tënd: “Kështu ka dashur Allahu! Nuk ka fuqi përveçse fuqisë së Allahut.” (Kehf, 39) Ajo fal mbrojtje dhe siguri, si dhe garanton ndryshim e përmirësim.

Trajtimi i Helicobacter Pylori-t me terapin e Kupave ( Hixhamen), mjaftê efektive pêr një problem si ky!

0

Trajtimi i Helicobacter Pylori-t me terapin e Kupave ( Hixhamen), mjaftê efektive pêr një problem si ky!

Helicobacter pylori është prezent në pothuajse gjysmën e popullatës së botës.

Shumica e njerëzve të infektuar me helikobakter Pylori nuk kanë simptoma , dhe nuk shfaqin kurrë probleme. 
Megjithatë H.pylori mundë të shkaktojë një sërë problemesh të traktit tretës,duke përfshirë ulçerën dhe në disa raste të rralla edhe kancerin e stomakut.
Deri më tani ende nuk është e qartë përse disa njerëz me H.pilori shfaqin probleme dhe disa jo!!

Simptomat më të shpeshta:

~Kapsllëk të shpeshta dhe diarre
~Urthvjellje
~Ashpërsia dhe dhimbje barku
~Të vjellura
~Alergji
~Tretje të dobët të produkteve të mishit
~Humbje e flokëve
~Shije të keqe dhe fryma e keqe (në mungesë të problemeve të dhëmbëve)
~Mbushje të shpejtë pasi të hahet
~Dhimbje periodike në stomak etj.

Përgatiti inf.Qendresa Paqarizi( Çertifikuar për Hixhame)

Martoni gratë mbi 30 vjeç u japim 20,000 rijalë thotë një organizatë në Arabinë Saudite

0

Një organizatë bamirëse nga Arabia Suadite ka vendosur se mënyra më e mirë për të rritur numrin e atyre që martohen me gra mbi moshën 30 vjeçe është që tu ofrojë meshkujeve para.

Ata kanë vendosur të u japin 20,000 Rijal (5.332 $) çdo mashkulli që pajtohet të martohet me një grua mbi moshën 30 vjeç.

Kjo iniciativë ka për qëllim të motivojë meshkujt të martohen ka thënë drejtori i organizatës AbdulRahman Al Hameed. Disa e kanë vlerësuar këtë përpjekje por ka edhe nga ata që thonë se kjo e nënçmon femrën dhe është e papranueshme./KohaIslame.com/

Do te mjaftonte vetem surja “El Fatiha” per t’u kuruar me te nga çdo semundje e shpirtit dhe e trupit

0

Allahu i Madheruar thote: “Thuaj: “Ai (Kurani) është udhërrëfyes dhe shërim për besimtarët”. Por ata që nuk besojnë, janë të shurdhër dhe të verbër, njësoj si të thirreshin prej vendeve të largëta.” [Fussilet, 44]

Dhe thote: “Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë përbesimtarët e që mohuesve keqbërës u shton vetëm humbje.” [El Isra, 82]. 
Allahu nuk ka zbritur nga qielli ndonje sherim me te dobishem, me gjitheperfshires, me madheshtor dhe me efektiv per heqjen e semundjes se sa Kurani, i cili eshte sherim per zemrat nga semundja e injorances, e dyshimit, e pasigurise, etj.
Do te mjaftonte vetem surja “El Fatiha” per t’u kuruar me te nga çdo semundje e shpirtit dhe e trupit, nese njeriu do ta praktikonte ashtu si duhet kurimin me te. Si behet kjo? Dije se te gjitha ajetet qe lexohen per sherim, lutjet dhe rukjet e ndryshme qe kane ardhur ne Kuran dhe Sunet, jane te dobishme dhe sheruese ne vetvete, por megjithekete ato kerkojne pranim nga zemra dhe vendosmeri te forte nga i semuri. Me fjale te tjera, njeriu duhet ta lidhe zemren e tij me Krijuesin e saj, t’i lutet vetem Atij qe ta sheroje ate, dhe te jete i bindur se sherimi eshte ne Dore te Allahut, dhe nga ilaçet me te mira per sherim eshte Libri i Allahut.
Duke qene se zemra i nenshtrohet Allahut dhe e pranon kuren me Librin e Tij, dhe njeriu ka vendosmeri te forte ne kurimin me Librin e Allahut dhe me lutjet pejgamberike, atehere njeriu sherohet me sherim te plote nga Allahu i Madheruar, sepse ne kete rast ka ndodhur ajo qe ka thene Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem): “Për çdo semundje ka ilaç, dhe nese qellohet ilaçi i semundjes, njeriu sherohet me lejen e Allahut.” [Muslimi, 2204].
Muslimani duhet te lexoje sa me shume Kuran, ose te degjoje sa me shume Kuran nese nuk mund te lexoje, dhe te perpiqet sa me shume qe te mesoje te lexoje Kuranin arabisht, sepse keshtu ai ruan veten dhe shtepine tij nga çdo e keqe dhe e lidh ate me Allahun e Madheruar, dhe keshtu nuk mbet me vend per te keqen, as per stres e as per semundje, as per magji e as per xhin, por vetem per engjej e per hajer, e Allahu eshte Ai i cili e ka ne dore suksesin, prandaj lutjuni Allahut sa me shume.