Home Këshilla Dhikri i Mëngjesit dhe i Mbrëmjes – Mburoja më e mirë nga...

Dhikri i Mëngjesit dhe i Mbrëmjes – Mburoja më e mirë nga Shejtani, Xhindët, Sihrit dhe syri e mësyshi

0 views
0
SHARE

Vëllezer dhe Motra duke e par të arsyshme pasi qe ne adresen time kan arritur shum pyetje rreth Sihrit, Magjive, Falltorve, Xhindëve , rreth mbrojtëjes nga Shejtanit rreth Problemeve familjare, bashkëshortore, Mos qetësis Shpirtrore e shum gjërave të tjera vendosa ta Shkruaj Dhikrin e Sabahut edhe te Akshamit që të i arrini ti shëroni të gjitha këto smundje vese dhe të jeni nën mbrojtëjen e Allahut xh.xh duke e përkujtuar Mëngjes e Mbrëmje Zotin i cili është i vetmi i cili ka mundesi të na mbroj nga cdo e keqe…

***DHIKRI BEHET NE MENGJES PAS NAMAZIT TE SABAHUT***

**EDHE NE MBREMJE PARA NAMAZIT TE AKSHAMIT***

 

Ky është ilaqi më i mirë për shërimin e cdo smundje shpirtërore andaj ju lus edhe nëse nuk e dini përmendesh merrne edhe Printone me një flet edhe lexone cdo Mëngjes e Mbrëmje me Zë aq sa u a ndëgjojn veshet ashtu me rend si është shkruar në vijim:

 

–Elhamdu lil-ahi vahdeh, ves-salatu ves-selamu ala men la nebijje badeh (Falenderimi i takon vetëm All-llahut,mëshira dhe shpëtimi (i All-llahut)qofshin mbi atë pas të cilit s’ka më Pejgamber,Muhammedin)

–All-llahu La Ilahe il-la huvel-Hajjul-Kajjumu, la te’hudhuhu sinetun ve la nevmun, lehu ma fis-semavati ve ma fil-erdi, men dhel-ledhi jeshfeu indehu il-la bi idhnihi, jalemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum ve la juhitune bi shej’in min ilmihi il-la bima shae vesi’a Kursijjuhus-semavati vel-erda, ve la jeuduhu hifdhuhuma ve huvel-Alijjul-Adhim. (All-llahu është Një, s`ka Zot tjetër përveç Atij, Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e zë as kotja as gjumi; Gjithçka ka në qiej dhe në tokë është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij. Ai di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen. Nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar. Kursija e Tij përfshin qiejt dhe tokën, kurse kujdesi i Tij ndaj të dyjave nuk i vjen rëndë, Ai është më i Larti, më i Madhi)

–lexoji suret,nga 3 herë secilën: Sure EL-IHLAS: Kul huvall-llahu ehad. All-llahus-Samed. Lem jelid ve lem juled. Ve lem jekun lehu kufuven ehad.

Thuaj: Ai, All-llahu është Një! All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë. As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.

–Sure EL-FELEK: Kul eudhu bi rabbil felek. Min sherri ma halek. Ve min sherri gasikin idha vekab. Ve min sherrin-nef-fathatin fil ukad. Ve min sherri hasedin idha hased.

Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit, Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.

 

–Sure EL-NAS: Kul eudhu bi rabbin-nas.Melikin-nas.ilahin-nas. Min sherril-vesvasil-hanas.El-ledhi juvesvisu fi sudurin-nas Minel-xhin-neti ven-nas.

Thuaj: “Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve! Sunduesin e njerëzve, Të adhuruarin e njerëzve, Prej të keqes së cytësit që fshihet. I cili bën cytje në zemrat e njerëzve, Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit”.

–Asbahna ve asbaha el-Mulku lil-lah vel-hamdulil-lah la Ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ala kul-li shejin kadir. Rabbi es’eluke-l-hajre ma fi hadhel-jevmi ve hajre ma badehu ve eudhu bike min sherri ma fi hadhel-jevmi ve sherri ma badehu.Rabbi eudhu bike minel-keseli ve su’il-kiber.Rabbi eudhu bike min adhabin fin-nar ve adhabin fil-kabr. (E arritëm mëngjesin; e gjithë pasuria i takon All-llahut; falënderimi është për All-llahun, nuk ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut, i Cili është një dhe i pashoq; Atij i takon sundimi dhe falënderimi; Ai mbi çdo send është i plotfuqishëm. O Zot, prej Teje kërkoj mbarësinë (të mirën) e kësaj dite dhe të ditëve të tjera dhe prej Teje kërkoj mbrojtjen nga e liga e kësaj dite dhe ditëve të tjera. O Zot, kërkoj mbrojtjen Tënde nga përtacia dhe mendjemadhësia. O Zot, më mbro nga dënimi i Xhehennemit dhe nga dënimi i varrit.)

–All-llahume bike esbahna ve bike emsejna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejken-nushur. (O Zot im, me emrin Tënd e arrijmë mëngjesin dhe me emrin Tënd e arrijmë mbrëmjen, me emrin Tënd ‎ngjallemi dhe me emrin Tënd vdesim dhe te Ti është kthimi)

–All-llahume ente Rabbi la Ilahe il-la ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve vadike mestetatu eudhu bike min sherri na sanatu eb’u leke bi nimetike aleje ve eb’u bi dhenbi fagfir li fe innehu la jagfirudh-dhunube il-la Ente. (O All-llah, ti je Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; Ti më ke krijuar dhe unë jam robi Yt, do të qëndroj besnik ndaj marrëveshjes dhe premtimit Tënd, sa të kem mundësi; Kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja që kam vepruar, Unë jam mirënjohës ndaj dhuntive Tua, i pranoj mëkatet e mia, andaj më fal, ngase mëkatet nuk i fal askush tjetër përveç Teje)

–All-llahumme inni asbahtu ush-hiduke, ve ush-hidu hamelete Arshike ve Melaiketeke ve xhemia halkike, Enneke EnteAll-llahu la Ilahe il-la Ente vahdeke la sherike Lek, ve enne Muhammeden abduke ve resuluke.(O Zoti im, u gdhiva, dëshmoj për Ty dhe mbajtësit e Arshit Tënd, melaiket Tua dhe të gjitha krijesat Tua, se vërtetë Ti je All-llahu i Vetëm, s`ka të adhuruar tjetër përveç Teje, Ti je i Vetëm dhe i pashoq dhe dëshmoj se Muhammedi alejhis-selam është rob dhe i dërguar i Yt.)

—All-llahume ma asbaha bi min nimetin ev bi ehadin min halkike, fe minke vahdeke la sherike lek, fe lekel-hamdu ve lekesh-shukru. (O Zoti im, ajo që më është dhënë mua apo ndonjërit prej krijesave Tua nga begatitë e tëra është vetëm nga Ti që Je i pashoq; Ty të qoftë lavdërimi dhe falënderimi)

–All-llahume afini fi bedeni, All-llahume afini fi semi, All-llahume afini fi besari, la ilahe il-la ente, eudhu bike minel-kufri vel-fakri, ve eudhu bike min adhabil-kabr, la ilahe il-la ente (3 herë në mëngjesë) (O Zoti im, më jep shëndet në trupin tim, O Zoti im, më jep shëndet në të dëgjuarit tim, O Zoti im, më jep shëndet në të pamurit tim. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga kufri (mosbesimi) e varfëria dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga dënimi i varrit. S’ka të adhuruar tjetër përveç Teje).

–HasbijAll-llahu la Ilahe il-la hu(ve),Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbul-‘arshil-‘adhim. (7 herë) (Më mjafton mua All-llahu; s’ka të adhuruar tjetër përveç Tij. Tek Ai jam mbështetur dhe Ai është Zoti i Arshit të Madh)

–All-llahume inni es’elukel-‘afve vel-‘afijete fid-dunja vel-ahireh, All-llahume inni es’elukel-‘afve vel-afijete fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali. All-llahumes-tur avrati ve amin revati. All-llahumeahfedhni min bejni jedejje ve min halfi ve an jemini ve an shimali ve min fevki ve eudhu bike en ugtale min tahti. (O Zoti im, kërkoj nga Ti falje dhe shpëtim në këtë botë dhe në Ahiret. Zoti im, kërkoj që të më falësh dhe të më mbrosh në fenë time dhe në jetën time, ma mbro familjen dhe pasurinë time. O Zoti im, m’i mbulo të metat e mia dhe më qetëso në momentet trishtuese.O Zot, më ruaj nga para dhe prapa, në të djathtë, në të majtë dhe nga lartë; kërkoj nga ti që të më mbrosh të mos më lëshojë toka.)

–All-llahume alimel-gajbi vesh-shehadeti fatires-semavati vel-erdi, Rabbe kul-le shej’in ve melikehu, eshhedu en la Ilahe il-la ente, eudhu bike min sherri nefsive sherrish-shejtani ve shirkihi ve en akterife ala nefsi su’en ev exhurrehu ila muslimin. (O Zoti im, Ti je Ai i Cili i di të fshehtat dhe të dukshmet, Krijues i qiejve dhe i tokës, Zot i çdo sendi dhe Mbizotërues i saj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje; kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja e vetes sime dhe nga e keqja e djallit dhe nga ajo që ai (shejtani) shpie në shirk dhe kërkoj të më mbrosh që vetvetes e as ndonjë muslimani të mos i bëj keq)

–Bismil-lahil-ledhi la jedur-ru me’a-ismihi shej’un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-semiul-alim (3 herë) (Me emrin e All-llahut pranë emrit të të Cilit nuk bën dëm asgjë në tokë e as në qiell, Ai që dëgjon shumë dhe di çdo send)

–Redijtu bil-lahi Rabben ve bil-Islami dinen, ve bi Muhammedin nebijjen. (Jam i kënaqur që Zoti im është All-llahu, feja ime është Islami dhe Pejgamberi im Muhammedi)

–Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she’ni kul-leha ve la tekilni ila nefsi tarfete ajnin.(O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmirëso tërë gjendjen time dhe mos më lë të mbështetem në veten time, as sa një lëvizje e syrit)

–Asbahna ve asbahal-Mulku lil-lahi Rabbil alemin All-llahumme inni es’eluke hajre hadhel-jevmi fet-hahu, ve nasrehu ve nurehu, ve bereketehu, ve hudahu, ve eudhu bike min sherri ma fihi, ve sherri ma badehu. (E arritëm mëngjesin dhe e tërë pasuria i takon All-llahut, Zotit të botërave.O Zoti im, unë kërkoj mirësinë e kësaj dite, hapjen e saj, ndihmën e saj, dritën e saj, dhuntinë dhe udhëzimin e saj. Kërkoj të më mbrosh nga e keqja e saj dhe e ditëve të tjera pas saj)

–Asbahna ala fitretil-Islam ve ala kelimetil-Ihlas, ve ala dini , ve ala mil-leti ebina Ibrahime Hanifen nebijjina Muhammedin muslimen ve ma kane minel-mushrikin.(E arritëm mëngjesin në natyrshmërinë Islame, në fjalën e sinqertë (fjala: LA ILAHE IL-LALL-LLAH),në fenë e Pejgamberit tonë, Muhammedit dhe në popullin (fenë) e babait tonë Ibrahimit, i cili ka qenë besimdrejtë, musliman e nuk ka qenë prej mushrikëve (idhujtarëve).

–SubhanAll-llahi ve bihamdihi (100 herë) (I Lartësuar qoftë All-llahu, Atij të Cilit i takon Lavdërimi)

–La Ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir (10 herë, ose 1 herë kur përton) (S’ka të adhuruar përveç All-llahut, Një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe Lavdërimi. Ai është i plotfuqishëm mbi çdo send)

–La ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-Mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir (100 herë në mëngjes) (S’ka të adhuruar përveç All-llahut, Një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe lavdërimi. Ai është i plotfuqishëm mbi çdo send)

–SubhanAll-llahi ve bihamdihi adede halkihi ve rida nefsihi ve zinete arshihi ve midade kelimatihi (3 herë në mëngjes) (I Madhëruar qoftë All-llahu, aq sa është numri i krijesave të Tij dhe aq sa dëshiron Ai vet. Po aq sa është i bukur Arshi i Tij dhe sa ngjyra e pasosur (pafund) për t`i shkruar fjalët e Tij)

–All-llahume inni es’eluke ilmen nafi’an ve rizkan tajjiben ve amelen mutekabbelen (çdo mëngjes) (O Zoti im, të lutem më jep dituri të dobishme e furnizim të mirë dhe të lutem Të m’i pranosh veprat e mia)

–Estagfirullahe ve etubu ilejhi. (100 herë në ditë) (Kërkoj faljen e All-llahut dhe tek Ai pendohem)

–All-llahumme sal-li ve sel-lim ala nebijjina Muhammed (10 herë)

Allahu ju dhashtë bereqet e mirësi ne jetet tuaja… AMIN /daveti/

SHARE
Previous articleCfarë bën hixhameja në këtë rast ? Cfarë do të thotë Hixhame? 
Next articleEDUKATA E ZGJUARES NGA GJUMI
“Sikur ndokush prej jush të kishte një lumë përpara shtëpisë së tij dhe të lahej në të pesë herë në ditë, a do të ngelte ndonjë papastërti në trupin e tij?” Thanë: Jo, asnjë papastërti nuk do të mbetej. Tha i Dërguari i Allahut: “Kështu janë edhe pesë namazet me të cilat Allahu fshin gjynahet.” (Buhariu dhe Muslimi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here