Home Këshilla 7 duatë (lutjet ) Profetike kryesore për shërim (kundër mësyshit dhe hasedit)

7 duatë (lutjet ) Profetike kryesore për shërim (kundër mësyshit dhe hasedit)

0 views
0
SHARE

1. Duaja e Parë:
Arabisht:

Transliterimi (duaja me shkronja latine):
UĬIDHUKE BI KELIMEETIL-LAAHIT-TEEM-MEE-TI, MIN KUL-LI SHEJŤAANIN UE
HEEM-MEH, UE MIN KUL-LI ĂJNIN LEEM-MEH.” [Kur e lexojmë duanë për vete në vend të “UĬIDHUKE”, themi:
“EŬUDHU”.]
Kuptimi shqip:
“Të mbroj ty përmes fjalëve të plota të Allahut nga çdo shejtan dhe gjallesë e dëmshme dhe nga
çdo sy dëmtues.” (Shih: El-Bukhari 3371, Ibn Maxhe 3525 etj.; Albani dhe Shuajb Arnauti kanë thënë se hadithi
është “sahih / i saktë”) [Kur e lexojmë duanë për vete në vend të “Të mbroj ty” do të themi: “Mbrohem”.]
2. Duaja e Dytë:
Arabisht:

Transliterimi (duaja me shkronja latine):
BISMIL-LAAHI URǨIIKE, MIN KUL-LI SHEJ-IN JUËDHIIKE, MIN SHER-RI KUL-LI
NEFSIN UE ĂJNIN ȞAASIDINI, ALL-LLAHU JESHFIIKE, BISMIL-LAHI ERǨIIKE.”
Kuptimi në shqip:
“Me emrin e Allahut të kuroj, të ta largoj çdo gjë që të lëndon, prej të keqes së çdo shpirti dhe syri
ziliqar, Allahu të shëron ty, me emrin e Allahut të kuroj.” (Muslimi 2186).
3. Duaja e Tretë:
Arabisht:

Transliterimi (duaja me shkronja latine):
ALL-LLAAHUM-ME RAB-BEN-NËËSI, EDH-HIBIL BEESE, ISHFIHI, UE ENTESH-SHAAFI,
LA SHIFAE IL-LA SHIFAAUK, SHIFEE-EN LAA JUGAADIRU SEǨAMEN.” [Kur e lexojmë duanë
për vete në vend të “ISHFIHI” themi: “ISHFINI”.]
Kuptimi shqip:
“O Allahu ynë, Zoti i njerëzve, largoje lëndimin (sëmundjen), shëroje atë, Ti je shëruesi, nuk ka
shërim veç shërimit Tënd, shërim që nuk le sëmundje pas.” (Bukhari 5743). [Kur e lexojmë për vete në
vend të “shëroje atë” themi: “shëromë mua”.]
https://facebook.com/JetaeVertete-PyetjePergjigjeFetareIslame/ http://jetaever8.de/

4. Duaja e Katërt:
Arabisht:

Transliterimi (duaja me shkronja latine):
“UĬIDHUKE BI KELIMEETIL-LAAHIT-TEEM-MEETI, MIN SHER-RI MAA KHALAǨ.” [Kur e
lexojmë duanë për vete në vend të “UĬIDHUKE” do të themi: “EŬUDHU “.]
Kuptimi shqip:
“Të mbroj ty përmes fjalëve të plota të Allahut nga e keqja (sherri) i gjithçkaje që Ai ka krijuar.”
(Muslimi 2708, Ebu Daudi 3455 etj.) [Kur e lexojmë për vete në vend të “Të mbroj ty” do të themi: “Mbrohem”.]
5. Duaja e Pestë:
Arabisht:

Transliterimi (duaja me shkronja latine):
“UĬIDHUKE BI KELIMEETIL-LAAHIT-TEE-MEETI, MIN GAĎABIHI, UE ĬǨAABIHI, UE
SHER-RI ĬBAADIHI, UE MIN HEMEZEETISH-SHEJAAŤIINI, UE EN JEȞĎURUUN.” [Kur e
lexojmë duanë për vete në vend të “UĬIDHUKE” do të themi: “EŬUDHU”].
Kuptimi shqip:
“Të mbroj ty përmes fjalëve të plota të Allahut, nga zemërimi i Tij, nga ndëshkimi i Tij, nga ligësia
e robërve të Tij, nga ngacmimet e djajve dhe që ata të të afrohen.” (Shih: Et-Tirmidhi 3528 etj.; Albani ka
thënë se hadithi është “sahih / i vërtetë”) [Kur e lexojmë për vete në vend të “Të mbroj ty” themi: “Mbrohem”.]
6. Duaja e Gjashtë:
Arabisht:

Transliterimi (duaja me shkronja latine):
BISMIL-LAAHI JUBRIIKE, UE MIN KUL-LI DEE-IN JESHFIIKE, UE MIN SHER-RI
ȞAASIDIN IDHEE ȞASED, UE SHER-RI KUL-LI DHII ǍJN.
Kuptimi shqip:
“Me emrin e Allahut, Ai të shëron, të shëron nga çdo sëmundje, edhe nga e keqja e smirëziut kur të
smiron, edhe nga e keqja e çdo mësyshmarrësi.” (Muslim 2185)
7. Duaja e Shtatë:
Arabisht:

Transliterimi (duaja me shkronja latine):
ES-ELULL-LLAAHEL-ǍĎȞIIM RAB-BEL ǍRSHIL-KERIIM EN JESHFIJEK. [E lexojmë shtatë
herë.]
Kuptimi shqip:
“E lus Allahu e Madhërishëm, Zotin e Arshit fisnik, të të shërojë!” (Ebu Daudi 3106, Albani dhe Shuajb
Arnauti kanë thënë se hadithi është “sahih/ i vërtetë”).
Përgatiti: Hoxhë Altin Torba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here